Bezetenheid en zijn verschillende vormen

 

In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige controle kan krijgen over de hersenen van de patiënt en de patiënt van binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt.

Bij Sihr hebben we al gezien dat de vervloekte tovenaars op verzoek van iemand, of misschien op eigen initiatief Sihr bij iemand toepassen waardoor deze persoon ziek, gek, dood of Bezeten kan raken van 1 of meerdere Djinn.

Het is dus duidelijk dat de Djinn, de zogenaamde Gadim Al-Sihr (werker van de sahir), dus het bevel krijgen om een menselijk lichaam binnen te treden, ook hier is dan sprake van Al-Mass, maar dan door Sihr.

Maar als we het over Al-Mass of Sar’ in het algemeen hebben dan spreken we over Djinn die op eigen houtje handelen, zij zijn dus onafhankelijk van de sahir.

Na het binnentreden van het lichaam kunnen deze Djinn verschillende soorten Al-Mass veroorzaken die soms bijna identiek zijn aan Sihr, bijvoorbeeld we hebben Al-Sihr Al-Hawateef (Sihr van de stemmen), maar je hebt ook Al-Mass Al-Hawateef, het enige verschil is, bij de eerste komt het door een betovering(Sihr) en de 2de heeft een andere reden, die we zo gaan bespreken.

Alvorens we verder gaan met dit zullen we Al-Mass(bezetenheid) bewijzen met de Koraan en de Sunnah.

 

Bewijzen uit de Koraan

Allah zegt in de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 275:

“Degenen, die rente verteren, zullen niet verrijzen n behalve zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: “Handel is gelijk aan rente”, terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger Heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.”

Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer over deze vers: “L aa Yaakumun (zij zullen niet verrijzen) betekent het verrijzen uit hen graf op de Dag des Oordeels, behalve als iemand die Sar’(Al-Masru’) heeft en de Shaytaan zal hem slaan (net als iemand die bezeten is en een epileptische aanval krijgt) … (1/344)

Imam Al -Qurtubi zegt in zijn Tafseer: “Er is bewijs in dit vers tegen de mensen die ontkennen dat epilepsie veroorzaakt wordt door de Djinn en beweren dat het enkel een lichamelijke oorzaak heeft, en dat de Shaytaan het menselijk lichaam niet kan binnentreden of krankzinnigheid kan veroorzaken”. (Tafseer Al-Qurtubi 3/355)

 

Bewijzen uit de Sunnah

 

Matar ibn AbderRahmaan Al-A’naq zei: “Umm Al-Abaan bint Al-Wazee’ bin Zari ibn ‘Amir Al- ‘Abdi overleverde van haar va der dat haar grootvader eens naar de Profeet (vrede zij met hem) ging met zijn zoon of de zoon van zijn zus die bezeten was door een Djinn. De grootvader zei: “Toen we aankwamen bij de Boodschapper van ALLAH (v rede zij met hem in Medina, zei ik, O Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) ik heb met mij gebracht mijn zoon (of de zoon van mijn zus) die bezeten is door de duivel, zodat je een smeekbede (aan ALLAH) voor hem kan verrichten.”

De Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Breng hem naar mij, dus ik ging terug naar de groep waar ik hem had achtergelaten, maakte hem los en deed hem nieuwe kleren aan en bracht hem naar de Profeet (vrede zij met hem).

Hij (vrede zij met hem) zei: “Breng hem hier zodat ik bij zijn rug kan, toen hij (vrede zij met hem) hem (de jongen) vast had, begon hij (vrede zij met hem) hem te slaan op zijn rug en te zeggen, Ga eruit O Vijand van ALLAH, Ga eruit O Vijand van ALLAH. Plotseling leek de jongen er beter uit te zien, hij had een blik die anders was dan de blik daarvoor, daarna liet de Profeet (vrede zij met hem) hem (de jongen) naast hem (vrede zij met hem) zitten, en deed een smeekbede voor hem. Na de smeekbede van de Profeet (vrede zij met hem) was niemand in de groep geliefder dan de jongen. (Overgeleverd door Tabarani)

 

De volgende overlevering is van Ya’la ibn Murabbah (moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij zei:

 

“Ik heb 3 zaken gezien van de Profeet (vrede zij met hem) die niemand voor mij en niemand na mij heeft gezien, we waren vertrokken voor een reis en onderweg zagen wij een vrouw zitten op de grond met haar zoon. Ze zei: “O Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) dit is een jongen die geraakt is door een ziekte, dat hem en ons beide kwaad doet, hij wordt meerdere malen bezeten overdag.” Hij (vrede zij met hem) zei, “breng hem naar mij.” Ze bracht hem bij de Profeet (vrede zij met hem) en ze zette hem tussen hem en zijn rijdier neer. Hij (vrede zij met hem) spuugde 3x diep in de mond van de jongen, zeggende; “Bismillah Ana ‘Abdullah, Iksha Yaa ‘Adu wullah”, (In de naam van ALLAH, ik ben de dienaar van ALLAH, verdwijn O vijand van ALLAH) daarna gaf hij (vrede zij met hem) de jongen terug aan haar en zei: “We zien je terug op deze plek als we terug ko men, en vertel me over zijn toestand.” Hij zei: We gingen weg en kwamen terug en vonden haar op dezelfde plaats met 3 lammeren. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat heeft je zoon gedaan”. Ze zei: “Bij Degene die je met de Waarheid heeft gestuurd, we hebben niks vreemds van hem gezien tot nu. Je mag deze lammeren meenemen (als dank).” Hij (vrede zij met hem) beveelde 1 van zijn metgezellen er 1 te nemen en de rest aan haar terug te geven.” (Musnad van Ahmed en Al-Hakim in Al-Mustadrak nr 2/617)

Deze hadith is meteen ook een bewijs voor het ontvangen van een beloning voor het toepassen van Roqyah.

 

Het is overgeleverd van ‘Ata ibn Abu Rabah dat Ibn ‘Abbas (moge ALLAH tevreden met hem zijn) tegen hem zei: “Zal ik jou 1 van de vrouwen van het Paradijs laten zien?  Ik zei, Ja

Hij zei: Deze zwarte(getinte) vrouw kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Soms heb ik last van aanvallen (van epilepsie) en hierdoor raakt mijn lichaam ontbloot (de vrouw valt op de grond door de aanvallen), vraag ALLAH mij te genezen.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als je wenst he b dan geduld en je zal het Paradijs betreden (vanwege het geduld), maar als je wenst zal ik ALLAH voor je aanroepen om je te genezen.” Ze zei: “Ik zal geduld hebben, maar ik raak ontbloot t, dus vraag alstublieft ALLAH voor mij dat ik niet ontbloot raak, en dus riep hij (vrede zij met hem) ALLAH aan voor haar.” (Bukhari en Muslim)

 

Ibn Hajr Al- ‘Asqalani zegt in zijn Sharh van deze hadeeth in Al-Fath (10/115) dat de vrouw bezeten was door een Djinn en dat die de aanvallen veroorzaakte. De vrouw genaamd Oum Zafar kreeg dus epileptische aanvallen(Sar’).

De hadith die Ibn Hajr als bewees overleverde was een andere overlevering van Al-Bazzar ook door Ibn ‘Abbas overgeleverd met de toevoeging van De woorden, “Ik vrees dat het kwaad mijn lichaam ontbloot”, Ibn Hajar legt uit dat het kwaad hier niks anders dan de Shaytaan kan betekenen en dat ze leed aan Sar’.

De bewijzen in de Sunnah zijn overvloedig maar dit zal voldoende zijn insha ALLAH.

 

De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn

Al-Mass heb je in verschillende niveau’s je hebt mensen die nauwelijks wat merken van hun Bezetenheid en anderen die weer heel de dag last hebben, we kunnen het in de volgende niveau’s verdelen.

 • Volledige Bezetenheid van het gehele lichaam, en deze is in 2 soorten te verdelen.
  1. De volledige Bezetenheid die voor een lange of permanente duur is, het is bij dit soort Bezetenheid dat er een Djinn in het lichaam zit die eigenlijk gedurende de gehele dag actief is bij de patiënt, de Djinn praat ook vaak op de tong van de patiënt en deze Djinn zijn meestal van plan om ook niet meer weg te gaan totdat ALLAH de genezing brengt. De Djinn heeft vaak de beschikking over het gehele lichaam en veroorzaakt ook vaak black-outs en de patiënt valt ook vaak flauw. Dit soort gevallen zien we bij Sihr en erge gevallen van `Isq (Djinn ‘Aseeq).
  2. De volledige Bezetenheid die van een tijdelijke aard is, oftewel hier spreken we van een Djinn Tajier. Deze Djinn heeft dus beschikking over het gehele lichaam net als de variant hierboven, alleen is het dat deze Djinn bij een Roqyahsessie het lichaam uitvliegt en wanneer de sessie voorbij is weer het lichaam betreedt.
 • Volledige Bezetenheid van 1 bepaald lichaamsdeel, en het gaat hier om een Djinn die volledig bezit heeft genomen van 1 lichaamsdeel, bijvoorbeeld een been, arm, ogen of de tong. De patiënt kan dus spontaan verlamt raken, blind worden of opeens niet meer praten enz enz, en wanneer deze persoon dit medisch laat onderzoeken dan is er geen oorzaak van dit te vinden. Het kan ook voorkomen dat de Djinn van het ene naar het andere lichaamsdeel verhuist.
 • Bezetenheid vanuit de buitenkant (Mass Al-Garizi) en deze is in 2 te verdelen:
  1. Constante Bezetenheid vanuit de buitenkant, en bij deze soort zit er dus geen Djinn in het lichaam, maar buiten het lichaam en deze Djinn is dus constant bezig met de patiënt.Het zijn vaak gevallen van Sihr die met de wil van ALLAH niet het lichaam binnen kunnen en die dan via de buitenkant werken of een Djinn die wraak wil nemen op een mens vanwege iets wat de mens bij de Djinn heeft gedaan. Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat het een ‘Aseeq betreft die verliefd is op deze persoon, maar niet de mogelijkheid heeft om het lichaam te betreden.Het probleem bij deze soort Bezetenheid, is dat net als bij de Tajier de Djinn vlucht als er Roqyah wordt gedaan, de patiënt zal dus bij behandelingen zich goed voelen en helemaal geen tekens van Bezetenheid vertonen, maar buiten de behandelingen is er veel last van waswaas, slechte dromen, en men kan ook dieren of schimmen zien die hem achtervolgen.
  2. Tijdelijke Bezetenheid vanuit de buitenkant, het is bij deze soort dat er ook een Djinn aan de buitenkant zit, maar deze Djinn zit er niet altijd. Het kan dus voorkomen dat een persoon zich dagen goed voelt en geen klachten heeft en dan opeens weer wel, de symptomen zijn verder net als de variant hierboven.

 

 • Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken, en deze is in de volgende vormen:
  1. Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken zonder medische tekenen daarvoor of oorzaken. En dit is een zeer moeilijk geval om te ontdekken, omdat de patiënt een aandoening krijgt en vervolgens naar de dokter gaat en zich volledig laat onderzoeken, en toch wordt er niks gevonden. En wanneer er Roqyah wordt gedaan, zal er ook geen reactie komen, omdat de Djinn het via de buitenkant veroorzaakt.
  2. Bezetenheid van de buitenkant die ziektes waaraan de persoon reeds lijdt verergeren, de Djinn zorgt ervoor dat een ziekte die deze persoon reeds heeft erger wordt. De patiënt ziet dat opeens de medicijnen die hij eerder gebruikte en met de wil van ALLAH nuttig waren voor zijn ziekte nu opeens geen effect meer hebben, en ook dit is door toedoen van de Djinn.

 

 • Bezetenheid van zeer korte duur (Al-Mass Al-Taief), hierbij gaat het om een Bezetenheid die dus zeer kort duurt, van een aantal seconden tot maximaal een paar minuten, voorbeelden hiervan zijn ook de Jathoom(boegebez), maar ook andere vormen kunnen hiertoe gerekend worden.

 

Wat zijn de oorzaken van Bezeteneheid?

Het binnentreden van het menselijk lichaam doen de Djinn om verschillende redenen:

Al- ‘Adawa, oftewel vijandigheid

Dit wordt ook wel Al-Mass Al- ‘Adaw genoemd, dit betreft altijd een Shaytaan een ‘Ifriet of een Maarid en dus geen moslim Djinn. Deze Shaytaan gaat het lichaam van een mens binnen omdat hij de mens haat vanwege het feit dat het 1 van de zonen van Adam (vrede zij met hem) is.

Allah zegt :

“Doch door middel van de boom verleidde Satan hen b eiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: “Gaat heen – gij zijt elkander vijandig. Er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn.”(Surah Al-Baqarah vers 36)

Ook zegt Allah:

“Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. Hij roept zijn volgelingen slechts opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen worden.” (Surah Fatir vers 6)

Al-Intiqam, oftewel vanwege wraak

De mens heeft blijkbaar iets gedaan bij de Djinn, in de meeste gevallen onbedoeld omdat wij hen niet kunnen zien. Maar de Djinn denkt dat het expres gebeurd is en neemt wraak door het lichaam van de persoon binnen te treden.

 

Ibn Taymiyya zegt het volgende hierover:

“Het het kan gebeuren, en dit gebeurt vaak of in de meeste gevallen bij sommigen door de rivaliteit(zo denkt de Djinn erover) zoals dat sommige mensen hen kwaad doen of dat ze(de Djinn) denken dat zij(de mens) hen opzettelijk kwaad doet zoals door over hen te plassen, of door heet water over hen(de Djinn) te gooien of hen(de Djinn) te doden, en de mens weet niet dat hij dit(de Djinn kwaad doen) doet, en in de Djinn zit veel onwetendheid en onrecht, en zij(de Djinn) straffen hen(de mens) met meer dan dat ze verdienen… (Majmoo’Fatawa hoofdstuk 19, blz. 24)

De Djinn kan wraak nemen omdat 1 van de volgende zaken gebeurd is:

 • Men giet warm water in de gootsteen of douche zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen, indien er zich daar een Djinn bevindt kan deze verbrand worden.
 • Het plassen in een hol of put, in veel van deze plaatsen leven de Djinn.
 • Het mishandelen van dieren, zoals een hond, kat of slang, het kan zijn dat 1 van deze dieren een Djinn is in gedaante van een dier, zo zien we weer de waarschuwing van ALLAH dat Dhulm(onrecht) niet toegestaan is ongeacht tegen wie.
 • Het schreeuwen, huilen, zingen of Koraan reciteren in douche of toilet.
 • Het springen van een hoge plaats naar beneden zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen, men kan zo op een Djinn landen en hem pijn doen of zelfs doden.
 • Het gooien van een steen of ander voorwerp zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen.
 • Het lezen van de boeken van Sihr(tovenaars) en spelletjes spelen die met Sihr te maken hebben zoals het ouija-bord of het oproepen van zogenaamde geesten.
 • Het spuiten van anti-pesticide op insecten, vooral kakkerlakken zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen.

 

Vaak als een persoon bezeten wordt door een Djinn vanwege Intiqam kan het voorkomen dat er bepaalde lichaamsdelen verlamd raken, dit hoeft niet altijd zo te zijn.Op het moment dat de Djinn niet in staat is om op een persoon wraak te nemen omdat deze persoon zich beschermd heeft met de smeekbeden of door andere oorzaken, kan het gebeuren dat de Djinn dan wraak zal nemen doormiddel van het betreden van het lichaam van een naaste van die persoon, bijvoorbeeld zijn vrouw of kinderen, dit wordt Al-Intiqam ‘Air Mubasheer genoemd. Daarom is het belangrijk dat het hele gezin zich altijd houdt aan het zeggen van de smeekbedes van de ochtend en de avond, en dat de ouders hun kinderen beschermen met de smeekbedes wanneer zij nog te klein zijn om het zelf te doen.

Al-Dhulm (Onrecht)

En deze soort Bezetenheid gebeurt omdat de Djinn gewoon zin heeft om onrecht aan een mens te doen, net als er ook mensen bestaan die gewoon andere mensen zonder reden lastig willen vallen is dit ook het geval bij de Djinn zo. Alleen zit hierin ook een fout bij de mens, omdat Bezetenheid alleen kan lukken indien een persoon zich niet beschermt met het gedenken van ALLAH.

Al- ‘Isq,

oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon vanwege het feit dat de Djinn verliefd wordt op deze persoon, een blinde begeerte/lust, en de Djinn wil vooral gemeenschap hebben met deze persoon. Omdat deze soort bezetenheid vaak voorkomt en ook een moeilijk geval is zullen we deze apart en uitgebreid bespreken.

Al-Hawaa

oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon die zich bezighoudt met het doen van slechte dingen (muziek luisteren, overspel, alcohol drugsgebruik enz.). De aard(hawaa) van deze mens is hetzelfde als van die Djinn, beide houden ze van slechte dingen en dus gaat deze Djinn het lichaam van deze persoon binnen om samen slechte zaken te doen. Het gaat hier dus om Shayateen van onder de Djinn en onder de mens die samen komen.

Allah zegt in de Koran in Surah Al-An’aam vers 112:

Op dezelfde wijze hebben Wij een vijand voor elke profeet gemaakt, duivels van onder de mensen en de djinn. Zij fluisteren elkander vergulde woorden in om te bedriegen – en als uw Heer had gewild, zouden zij het niet hebben gedaan; laat hen daarom met rust met hetgeen zij verzinnen.”

Ook deze bezetenheid komt vaak voor vanwege het vele verderf wat in deze tijd is. Het is dus een waarschuwing aan ieder die slechte dingen doet en zijn lichaam verwaarloost zoals zij die roken of alcohol drinken, maar ook aan de mensen die muziek luisteren, slecht gekleed zijn en noem maar op, alles wat haram is houdt de Shaytaan van en iemand die hier veel van doet zal een metgezel krijgen van onder de Shayateen in zijn lichaam.

Allah heeft ons hiervoor reeds gewaarschuwd:

Allah zegt in de Koraan surah Al-Zochroef vers 36:

“En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige a fkeert, achter hem zetten Wij een satan, die zijn metgezel wordt.”

Dus o zwakke dienaar verricht berouw en stop met het jezelf gedragen als een beest voordat een nog slechter wezen je lichaam binnentreed en men straks zo afdwaalt van het licht van ALLAH dat men alleen duisternis zal zien. En vooral de mensen die anderen aanroepen tot het plegen van zondes.

Ibn AbdelBarr heeft gezegd:

“Wanneer een Shaytaan Djinn een Shaytaan mens ziet zoekt hij hem op en neemt bezit van hem, en dan kunnen ze samen werken, want de Djinn houdt van de daden van deze mens. Samen gaan ze elkaar helpen om ver van Allah te zitten en anderen daarbij te trekken. Hun Hawaa is een.”

Er zijn mensen die Zinaa hebben gedaan, maar we noemen ze geen Shaytaan Al-Ins, maar deze noemen we ‘Asie(zondaar), maar als hij naar zijn vrienden gaat en hen er ook voor uitnodigt en het mooi voor hun maakt, dit is nu een Shaytaan Al Ins. We bedoelen hier niet mee dat hij of zij een Kafier is, maar een opstandige dit is ook de letterlijke vertaling van Shaytaan, hij of zij is opstandig jegens ALLAH en nodigt anderen uit naar het slechte, hetzelfde wat de Shayateen van onder de Djinn doen.En dit soort personen zijn het prooi van Al-Mass Al-Hawa, omdat de aard en het doel van deze mensen hetzelfde is als die van bepaalde Shayateen.

 

Symptomen van Mass al-Hawa:

 • Hij gedenkt Allah niet of nauwelijks (Sudood ‘an dhikrillah)
 • Het houden van zondes (Hubul Ma’sieja) en het houden van ernaar uitnodigen en hij heeft geen geduld om zondes te plegen en nodigt anderen ernaar uit.
 • Wanneer hij een zonde doet is hij in een goede bui en heel vrolijk
 • Hij haat kennis over de islam, lezingen enz.
 • Hij denkt over zondes, en denkt hoe hij ze moet begaan en plant ze zelfs vooruit.
 • Hij kan niet aan goede dingen denken.
 • Hij houdt ervan om met mensen om te gaan die ook zondes begaan en zijn hart heeft rust als hij bij hen is.
 • Hij twijfelt over Allah en Zijn Kracht en Vermogen.
 • Als deze persoon alleen is, is hij niet gelukkig en leeft een vernederend leven
 • Hij heeft een angst vanbinnen die niet van buiten te zien.

 

De verschillende vormen van Bezetenheid

We hebben de redenen besproken waarom een Djinn het lichaam van een mens betreedt, we gaan nu de verschillende vormen van Bezetenheid behandelen. Elke vorm zoals bij Bezetenheid door Sihr veroorzaakt bepaalde klachten bij de mens en heeft bepaalde symptomen. Het is heel goed mogelijk dat een persoon Bezeten is en dat het niet door Sihr komt, maar dat de symptomen en klachten bijna identiek zijn aan die van Sihr. Zo kan dus bijna elke vorm van Sihr ook gewoon door Bezetenheid komen of door het Boze Oog en Al-Hasad. Alleen door nauwkeurig onderzoek kan men een diagnose stellen van wat het precies is.

 

Al-Mass Al-Wahami

Al-Mass Al-Wahami is in principe geen echte bezetenheid, het is meer gebaseerd op influisteringen van de qareen of Shayateen van buiten waarbij de waswaas zo sterk wordt dat een persoon symptomen krijgt van bezetenheid en dat zelfs bij een Roqyah behandeling deze persoon reageert als iemand die bezeten is. Dit komt voor bij mensen die vaak naar tovenaars, waarzeggers enz gaan omdat zij interesse hebben in de zogenaamde mystiek en het ongeziene (terwijl alleen ALLAH hier kennis over heeft), of zij bezoeken deze slechte mensen wegens een lichamelijke kwaal ook komt deze variant veel voor bij mensen die zich bezighouden met slechte en onzedige zaken. En omdat ze dus naar de tovenaars gaan maken de tovenaars deze mensen wijs dat ze bezeten zijn of geraakt zijn met Sihr. Omdat de plaatsen die zij bezoeken(tovenaars) plaatsen van Kufr en duisternis zijn, krijgen deze mensen dus veel last van waswaas, zeer sterke waswaas die een punt bereikt van sterke illusie dat zij bezeten zijn.

 

Al-Mass Al-Garizi

Al-Mass Al-Garizi is een vorm van bezetenheid waarbij de Shaytaan de mens lastigvalt van buiten waardoor een persoon het moeilijk krijgt in zijn leven, dit valt niet onder waswaas. De Shaytaan raakt en valt deze persoon letterlijk lastig van buiten zijn lichaam, hierdoor krijgt de persoon zowel lichamelijk als geestelijke klachten, ook komt het voor dat de Shaytaan verschijnt aan deze persoon in de gedaante van bijvoorbeeld zijn vrouw om gemeenschap te hebben of in de gedaante van enge dingen om deze persoon bang te maken. Heel vaak betreft het hier een Djinn Tajier. Muslim heeft een hadith in zijn Saheeh staan die overgeleverd is door Hudaifah (moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

“Toen we aan het eten waren met de Profeet (vrede zij met hem), plaatsten we onze handen niet richting het bord voordat de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zijn hand er als eerst plaatste. We waren een keer met hem aan het eten, toen er een jong meisje kwam aanzetten alsof zij werd geduwd.Ze wilde met haar hand richting het eten gaan, maar de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) hield haar hand vast. Toen kwam er een bedoein aanzetten alsof hij werd geduwd, en hij hield zijn hand vast.

En toen zei de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem): “De Shaytaan ziet voedsel als wettig (voor zichzelf) waarover de naam van ALLAH niet is uitgesproken. Hij bracht dit meisje zodat het voedsel toegestaan wordt voor hem (de Shaytaan) via haar, maar ik hield haar hand vast.Toen bracht hij deze bedoeïen zo dat het voedsel toegestaan wordt voor hem (de Shaytaan) via hem (de bedoeïen), maar ik hield zijn hand vast. Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, zijn hand (van de Shaytaan) is in de mijne samen met haar hand (van het meisje).”

We zien dus in deze hadith 2 duidelijke voorbeelden van Al-Mass Al-Garizi, de Shaytaan zette deze 2 personen aan om zonder de naam van ALLAH te zeggen als wilden te gaan eten, want in de hadith zitten de woorden “Ka annaha Tadfa’” wat betekent het leek al sof zij geduwd werd, dus ze deed het niet met haar eigen wil, de geleerden hebben dus uit deze hadith het bewijs gehaald voor deze soort bezetenheid.

 

Al- Al-Mass Al-Taaief

Al- Al-Mass Al-Taaief, Allah de Verhevene zegt in Surah Al-A’raaf vers 200-201:

“En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort, zoek dan uw toevlucht bij Allah; voorzeker, Hij is Alhorend, Alwetend. “

“Degenen die (God) vrezen, wanneer hen een boze nei ging van Satan overvalt, gedenken Allah en ziet, zij zijn ziende.”

 

Ibn Kathir (moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over het woordje Taiefoen:

“En sommigen hebben het vertaald als woede, en sommige als bezetenheid door de Shaytaan….”

Bij deze Bezetenheid gaat het om een vorm waarbij een Shaytaan het lichaam van een mens betreedt wellicht alleen voor enkele seconden tot een paar minuten om deze persoon een boze ingeving te geven die kan resulteren in woede, moord enz. Dus al deze verschrikkelijke dingen terwijl de bezetenheid zelf maar heel kort duurt, en men dient dus ALLAH te gedenken en toevlucht tot hem te zoeken om te genezen van deze soort.

 

Al-Mass Al- ‘Isq

Al-Mass Al- ‘Isq, we zouden deze apart bestuderen, Al’isq oftewel blinde lust is dus een reden voor Bezetenheid, maar in principe is het een vorm van bezetenheid opzich. Een Djinn van het type ‘Aseeq of in het geval van een vrouwelijke Djinnia ‘Aseeqa kan men vergelijken met een oversexte persoon, een mens die zijn lust los heeft gelaten en zijn seksuele behoefte is zo groot geworden dat hij op jacht gaat naar gemeenschap en mensen dus gaat aanvallen en hen ziet als zijn eigendom. Het hoofdpunt hierbij is gemeenschap, de Djinn is dus blind geworden van zijn lust en denkt alleen maar aan gemeenschap en ziet het lichaam van een mens op wie hij verliefd wordt als zijn eigendom. Dit soort Djinn zijn heel hardnekkig en bezorgen mensen veel problemen en deze variant is erbij zowel mannen als vrouwen, maar men ziet het toch meer bij de vrouwen. Deze Djinn is letterlijk in staat zijn slachtoffers van binnenuit te verkrachten en hen zelfs meerdere malen op een pijnlijke en onaangename manier klaar te laten komen.Deze Djinn geeft zijn slachtoffers ook veel neiging naar zinaa, dromen over gemeenschap en vieze gedachtes dwalen de hele dag door het hoofd. Dit soort Bezetenheid is waarlijk een grote beproeving, maar de slachtoffers hoeven zich geen zorgen te maken, zodra zij de strijd aangaan op de toegestane manier en zich wenden tot de Heer der Werelden zal er genezing en kracht komen.

 

De belangrijkste reden waarom de ‘Aseeq het lichaam van een persoon betreedt is gemeenschap hebben, en daarop zal de behandeling zich dus op moeten concentreren. Het punt is dus dat het onmogelijk gemaakt moet worden voor deze Djinn om te genieten van het lichaam waarin hij of zij zit, het lichaam moet een gevangenis en plaats van marteling voor de Djinn worden, waar de Djinn zo snel mogelijk uit moet en anders sterft!

 

De Djinn ‘Aseeq kan door verschillende redenen het lichaam betreden:

 

 • Al-Mass, oftewel Bezetenheid onafhankelijk van iets of iemand, deze Djinn werkt dus niet voor een sahir en opereert zelfstandig.

 

Ibn ‘Abdelbarr (moge ALLAH hem genadig zijn) zegt het volgende hierover:

 

“De meest voorkomende redenen voor Mass Al-’Isq, en het komt het meest voor bij vrijgezellen, en dit is: Een persoon, man of vrouw, maar bij de vrouw komt het meer voor, gaat zichzelf naakt voor de spiegel bekijken, of maakt zich op en bewondert zichzelf maar dankt ALLAH daar niet voor, als er op dat zelfde moment een Djinn langskomt en hij ziet haar zo en vindt haar mooi dan kan hij bezit van haar nemen”.

We zien dus dat dit een reden kan zijn waarom een djinn het lichaam betreedt met als reden ‘Isq (blinde lust).

 

 • Al-Sihr, oftewel door betovering, het betreft hier dus een Gadim Al-Sihr, een Djinn die dus werkt voor een sahir. Een Djinn ‘Aseeq doormiddel van Sihr kan op 2 manieren:
 • Sihr, er wordt dus een betovering gedaan op een persoon, waardoor er een djinn in het lichaam gaat van deze persoon, en deze Djinn wordt verliefd of heeft een blinde en verslavende verlangen naar gemeenschap, meestal gaat het hier om de volgende betoveringen:
  1. Sihr Tafreeq (betovering van de scheiding)
  2. Sihr Ta’teel Al-Jawaz(betovering dat een persoon niet kan trouwen) – Sihr Al-Mahaba of Tiwala(betovering van de liefde)
  3. Sihr Tahjeez
  4. Rabt(betovering van het knopen)
 • Het Boze Oog, de sahir geeft het bevel aan zijn werker, die bekend staat om zijn sexuele lust, om naar die en die persoon te gaan en hem een boos oog te geven en daardoor zijn lichaam te betreden, hier komt dus geen echte tovenarij te pas, maar deze Djinn zal wel op verzen van Sihr reageren, omdat hij een pact heeft met de sahir, en hij wordt gezien als een gadim Al-Sihr Al-Hasad
 • Het Boze Oog, hier is het verschil met de Gadim Al-Sihr dat het hier een Djinn betreft die onafhankelijk is en dus niet voor een sahir werkt, de Djinn ziet een persoon die hij leuk vindt en verlangt naar deze persoon en laat zijn slechte ziel de overhand krijgen en geeft een boos oog en treed het lichaam binnen van deze persoon, of een mens bewondert een ander mens om zijn schoonheid of heeft afgunst tegen deze persoon en hierdoor raakt hij deze persoon met het Boze Oog of afgunst en gaat een djinn het lichaam in, die kan behoren tot het type ‘Aseeq.

 

Ik zal in het kort laten zien, dat de meeste mensen bezeten raken door een ‘Aseeq, omdat zij de Koraan en de Sunnah de rug hebben toegekeerd.

 

Oorzaken van geraakt worden door een Djinn ‘Aseeq

 

 • Jezelf bewonderen voor de spiegel, zonder ALLAH dankbaar te zijn (De Profeet vrede zij met hem, heeft ons te kennen gegeven altijd ALLAH dankbaar te zijn voor de gunsten die wij hebben gehad)
 • Verwaand, half naakt, hoogmoedig opgemaakt naar buiten gaan of zich onder de mensen begeven en dit is vooral voor de vrouwen bedoeld. Heeft Allah en zijn boodschapper vrede zij met hem de vrouw niet bevolen haar schoonheden te bedekken en niet prijs te geven aan anderen behalve aan haar man? Toch zien wij in deze tijd dat zelfs de Kuffar soms beter gekleed zijn dan sommige zusters, Wallahi, soms lijkt het of ze naakt zijn en alleen een kleur hun lichaam bedekt!
 • Het zich begeven op het verbodene, verboden relaties aangaan, jongens die met meisjes praten en meisjes die met jongens praten, mixen van de geslachten enz, enz. Heeft ALLAH overspel niet haram verklaard en het betiteld als grote zonde, heeft de Profeet vrede zij met hem ons niet gewaarschuwd over de fitna van het mixen tussen de geslachten? En toch zien we jongens en meisjes met elkaar praten, lachen, en verder dan dit, terwijl zij bekend zijn met de geboden van ALLAH en zijn Boodschapper vrede zij met hem.

 

Dit zijn een aantal oorzaken, er zijn er meer, voor degene die geraakt zijn door de ‘Aseeq en zich niet schuldig hebben gemaakt aan bovenstaande zaken, dan behoren jullie tot de geliefden van ALLAH die gewoon beproefd worden, zodat zij hun imaan kunnen verhogen, degene die zichzelf wel hieraan schuldig maken en of ze nou wel of (nog) niet geraakt zijn door de ‘Aseeq, toon berouw en gedraag je als een mens, niet als een beest!

 

Symptomen van de ‘Aseeq

 1. Veel slecht en gewelddadige dromen.
 2. De persoon voelt alsof er iemand is in zijn bed maar hij ziet niks.
 3. De persoon voelt iets waardoor zijn begeerte groter wordt.

 

 1. De persoon voelt in zijn droom alsof er echte gemeenschap is geweest en wordt heel moe wakker.
 2. De persoon ruikt zomaar parfum.
 3. Gehijg horen in je oor als je op bed ligt terwijl er niemand is.
 4. Vaak het gevoel dat iemand aan je geslachtsdeel zit terwijl er niemand in de buurt is.
 5. Deze persoon heeft geen zin om te trouwen, en heeft veel smoesjes ervoor.
 6. Als het een getrouwd persoon is, dan heeft hij geen zin in geslachtsgemeenschap (dit kan ook bij andere soorten Al-Mass zijn en Sihr) met zijn partner, maar wel om zinaa te plegen of te masturberen.
 7. Als het een getrouwd persoon is, dan voelt het benauwd aan als er met de partner geslachtsgemeenschap is.
 8. Als er geslachtsgemeenschap is tussen de partners dan is dit alleen maar om de ander blij te maken, de persoon met de Djinn ‘Aseeq wil zelf eigenlijk niet.
 9. Als er tussen de partners geslachtsgemeenschap is, en 1 van hen een Djinn ‘Aseeq heeft doet de partner mee met de gemeenschap, na de daad voelt deze persoon zich slecht en heel erg vermoeid en haat de daad en sommigen vinden het zelfs zo erg alsof ze zinnaa hebben gedaan en gaan huilen.
 10. Na het dromen van geslachtsgemeenschap is de persoon heel moe.
 11. Dromen over het hebben van gemeenschap met bekenden zoals eigen vader, kinderen, broers enz.
 12. De persoon die getroffen is door de ‘Aseeq kan soms zomaar een haar vinden in zijn onderbroek die niet van hem is.
 13. De ‘Aseeq komt helaas ook voor bij jonge kinderen, deze worden bijvoorbeeld naakt wakker terwijl ze aangekleed zijn, ook klagen de kindjes altijd van pijn bij het geslachtsdeel zonder medische oorzaak, de kleintjes krijgen ook vaak gedaantes van de ‘Aseeq te zien, neem dus je kinderen serieus als ze met zulke zaken aankomen.

 

Dromen over gemeenschap kunnen we verdelen in 2:

 1. Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, dit is een normale droom en heeft 3 voorwaarden:
  1. Dit gebeurt pas na de pubertijd(Baligh), en dit gebeurt zodat een mens zijn vocht (sperma enz) kwijt kan, dit is door Allah zo gemaakt
  2. De persoon droomt over het hebben van gemeenschap maar er is geen echt contact met de geslachtsdelen, alleen kijken naar elkaar of aanraken en doordat krijgt de persoon een zaadlozing(al-Many) en stopt de droom en dit duurt alles bi elkaar een paar sec.
  3. Er zit geen vermoeidheid bij als de persoon wakker is en dit soort dromen gebeuren incidenteel niet vaak dus 1 keer in de 3 maanden ongeveer.
 2. Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, en dit komt door invloed van de Djinn.
  1. Deze persoon denkt aan geslachtsgemeenschap op elk moment.
  2. In deze droom is er echt geslachtsgemeenschap, dus de geslachtsdelen raken elkaar aan.
  3. Deze droom duurt lang afhankelijk van de kracht van de persoon.
  4. Als deze persoon wakkert wordt na de droom, dan is hij erg moe, net alsof hij in werkelijkheid geslachtsgemeenschap heeft gehad soms zweet deze persoon ook.
  5. Deze droom komt vaak voor, soms 3 keer per week, soms elke dag en soms elke keer als hij slaapt al doet hij dit 3 keer per dag.
  6. Bij deze droom krijgt de persoon vaak te zien dat hij gemeenschap heeft met mensen met wie het nooit zou mogen, zoals zijn moeder, vader, zusjes enz.

 

Het hebben van gemeenschap tussen Djinn en de mens bestaat uit 4 categorieën:

 1. Al-Ihtilaam, Alles gebeurt alleen in een droom, en het is nodig dat deze persoon de ghusl verricht vanwege eventuele zaadlozing.
 2. Al-Istimtaa’, Hierbij geniet de Djinn van de mens zonder dat deze het door heeft, op een manier die alleen ALLAH weet, deze persoon hoeft geen ghusl te doen
 3. Al-Mu’asarat Al-Gafeejat, hierbij heeft de Djinn(van binnen) gemeenschap met de mens, en de mens weet dit maar kan dit niet stoppen.
 4. Al-Taskeel, hierbij neemt de Djinn een gedaante aan van een mens en gaat gemeenschap aan met een mens, dit is een zeer vergevorderd en heel gevaarlijk stadium.

Het doel van de Djinn ‘Aseeq is dus om gemeenschap te hebben met een mens, hier volgen een aantal zaken die de mens kan doen en waarbij met de wil van ALLAH de mens dit kan voorkomen.

 1. De geslachtsdelen insmeren met zwarte of rode musk en als men dit niet heeft met rozenwater of olijfolie.
 2. Het lichaam insmeren met een mixolie van olijfolie en habat sawda waarover roqya verzen zijn gereciteerd en hiermee dagelijks te smeren voor het slapen.
 3. Het beddengoed en slaapkleren insmeren met musk of lekkere geuren.
 4. Niet naakt slapen of doorzichtige kleren aan, goed gekleed slapen.
 5. Het zeggen van Bismillah bij het aandoen van kleren, volgens hadith van de Profeet (vrede zij met hem).
 6. Het in acht houden van de smeekbedes van de ochtend en de avond en vooral de smeekbedes voor het slapengaan.
 7. Wegblijven van zondes en houden aan alle verplichtingen.
 8. Niet alleen slapen, zover dat mogelijk is.
 9. Dua doen bij ALLAH dat Hij je beschermt en de Shayateen van je weghoudt.

De behandeling van een Djinn ‘Aseeq

De behandeling van een Djinn ‘Aseeq wordt gedaan doormiddel van de toegestane Roqyah, men gebruikt de verzen van Dham Al-Fahisat  en verder de verzen van de oorzaak van de ‘Aseeq, dus of Sihr of Al-Mass of het Boze Oog en Al-Hasad.

In het begin gebruikt men de intentie om de Djinn uit het lichaam te krijgen, men nodigt de Djinn ook veelvuldig uit naar de islam, ook al praat de Djinn niet, hij hoort je toch, ziet men dat na 3 dagen de Djinn er nog steeds is, dan verandert men zijn intentie in het vragen aan ALLAH om deze Djinn te doden en te verbranden.

 

Hoe een Djinn ‘Aseeq te doden met de wil van ALLAH?

 1. Het reciteren of beluisteren van Surah Al-Baqarah dagelijks, en zelf reciteren is beter.
 2. Ayat Al-Kursi op cd zetten een uur lang en tijdens het slapen naast je bed afspelen.
 3. Neem een emmer water en stop je vingers erin, het moet het liefst een grote emmer water zijn zodat het water een aantal dagen meegaat, en elke keer als je ziet dat het water op is maak je weer nieuwe.

Je doet je vingers erin en je mond dicht bij het water en reciteer de volgende verzen eroverheen. Haal je handen pas eruit als je helemaal klaar bent met reciteren en hou tijdens het reciteren de intentie dat je wil dat ALLAH de Djinn verbrand.

 • 3 x Bismillahi Alladhi La Yadhurru ma’a ismihi shaj-un fil-ardhi wala fis-sama-ie wa huwa assamie’ul aleem
 • 3 x A’oedoe billahi Al-Samee’ul ‘Aleem minna shay taani raziem min hamzihi wa nafgihi wa naftih, wa min hamazati shaytaan, wa a’odoedoe bika rabi an-jahduroen.
 • 3 x A’oedoe billahi Al-‘Adeem wa biwazhihil Karee m wa Sultaanihil Kadeem minna Shaytaani Raziem Al-Mareed Al-La’een Al-‘Aaneed Al-Tareed.
 • 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq
 • 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma.
 • 7 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min ghadabihi wa ‘ikaabihi wa sarri ‘ibadihi.
 • 3 x Tahsinat bi dwil ‘izza wal djabroet wa i’tisa moenna bi rabil malakoet wa tawakalat ‘alal hay al-baaki alladi laa yaamut.
 • 1 x ‘A’oedoe bikalimaatil-laahi-taammaatil-lateelaa yujaawizuhunna barrun wa laa faajimn min sharri maa khalaqa, wa bara’a wa thara’a, wa min sharri maa yanzilu minas-samaa’i, wa min sharri maa ya’ruju feehaa, wa min sharri maa thara’a fil-‘ardhi, wa min sharri ma yakhruju minhaa,wa min sharri fitanil-layli wannahaari, wa min sharri kulli taariqin ‘illaa taariqan yatruqu bikhayrin yaa Rahmaan.
 • Surah Al-Kahf vers 29
 • Surah Al-Maidah vers 33
 • Surah Al-Anfaal vers 50 en 51
 • Surah Al-A’raaf vers 18
 • Surah Hud vers 117 ,118 en 119
 • Surah Al-Sajdat vers 11 t/m 14 en 18 t/m 22
 • Surah Saad vers 76 t/m 85
 1. Drink van dit water elke keer als je dorst hebt en 1 keer per dag was je met dit water en bij voorkeur net voor het slapengaan.
 2. Smeer alle openingen van je lichaam in met musk, bij voorkeur zwarte musk (mond, neus, oren, geslachtsdelen voor en achter, navel, teen en vingernagels, tepels, boven de wenkbrauwen, op de oogleden)
 3. Het beluisteren of reciteren van de volgende Suwar 1x in de ochtend en 1x in de avond met de intentie de Djinn te verbranden. Je hoeft niet alles tegelijk, maar dit is wel het beste, bij tijdgebrek dient men het te verdelen in 3 dagen, en in deze 3 dagen dient men ze dus allemaal beluisterd te hebben, zo gaat men dan weer verder voor de volgende 3 dagen.

– Al-Nur, Al-Saffat, Al-Dukhaan, Yosof, Al-Rahmaan, laatste deel Al-Hashr, Mulk, Djinn, Burooj, Tarik, Al-A’la, Al-Ghasiyat, Al-Zalzalah, Al-Qari’at, Al-Humazah, Al-Kafiroon, Al-Ikhlaas, Al-Falaq, Al-Annas.

 1. Besmeer je beddegoed dagelijks met musk, en als het kan ook je pyama.
 2. Reciteer minimaal 1 keer per dag de volgende verzen of beluister minimaal 2 uur per dag de volgende link nummer 9 daarvan.

 

Khalid Al Habshi

 • Surah Al-Baqarah 30:
 • Surah Al-Baqarah 168-169:
 • Surah Al-Baqarah 205:
 • Surah Al-Baqarah 219-222:
 • Surah Al-Baqarah 268:
 • Surah Al-Baqarah 275:
 • Surah Ali-‘Imraan 14:
 • Surah Ali-‘Imraan 119:
 • Surah Ali-‘Imraan 135:
 • Surah Ali-‘Imraan 197:
 • Surah Al-Nisaa 16:
 • Surah Al-Nisaa 22:
 • Surah Al-Nisaa 25:
 • Surah Al-Nisaa 77:
 • Surah Al-Nisaa 95:
 • Surah Al-Maidah 33:
 • Surah Al-Maidah 41:
 • Surah Al-An’aam 151:
 • Surah Al-A’raaf 27-28:
 • Surah Al-A’raaf 33:
 • Surah Al-A’raaf 46:
 • Surah Al-A’raaf 102:
 • Surah Yunus 70:
 • Surah Hud 43:
 • Surah Hud 64:
 • Surah Hud 78:
 • Surah Yusuf 23-34:
 • Surah Yusus 50-53:
 • Surah Al-Nahl 90:

Let op, op het moment dat duidelijk is geworden dat de Djinn wellicht eruit is gegaan of gedood is, moet per direct begonnen worden aan het sluiten van het lichaam, zodat herintreding door dezelfde Djinn (die eruit is gegaan) of soortgenoten (van de Djinn die dood is gegaan) weer gebeurt. Dit traject is geschikt voor iedereen, wanneer duidelijk of een Djinn uit het lichaam is gegaan of dood is gegaan, dus ook mensen met Sihr, Boze Oog en andere soorten Bezetenheid, het plan om het lichaam te dingen kan men vinden in Appendix 8.

 

Djinn Tajier (Vliegende DJinn) feit of fictie!

 

Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met hem) zei:

“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugel s heeft, en zij vliegen door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)

We zien uit bovenstaande hadeeth dat er Djinn bestaan die kunnen vliegen, en het is dit soort type Djinn die Tajier wordt genoemd en de Bezetenheid wordt ook wel Al-Mass Al- ‘Areed genoemd. De Tajier is een Djinn die meestal doormiddel van Al-Mass het lichaam betreedt om verschillende redenen. Het probleem bij dit soort Djinn is dat zodra men van plan is Roqyah te gaan doen of een daad van aanbidding vliegt de Tajier het lichaam uit. Maar de Tajier komt later weer terug, hetzij na een dag, maand, jaar en soms komt het voor dat hij nooit meer terugkomt.

De persoon zal zich dus tijdens de Roqyah heel goed voelen en denken dat er niks meer is, maar na de Roqyah zal de Tajier weer proberen het lichaam in te gaan en als het niet lukt dan zal de Tajier deze persoon vanuit de buitenkant lastigvallen.De meeste Tajier Djinn zitten ook niet in het lichaam, maar aan de buitenkant.

Symptomen van Tajier

Een persoon die een Tajier in zich heeft ervaart vaak de volgende symptomen:

 

 • Herhaalde dromen dat je kan vliegen of wezens of dieren ziet die vliegen, de persoon droomt vaak dat hij over begraafplaatsen vliegt of ziet veel vliegtuigen in zijn droom (wel heeft een persoon duidelijke symptomen van bezetenheid en de persoon is meestal bang voor deze dromen).
 • Abnormale hoogtevrees en angst om vliegtuigen in te stappen.
 • Stoom/harde zucht uit de mond of stroom uit armen en voeten, dit is wanneer de Tajier het lichaam in en uit gaat.
 • Iemand is plotseling weg met zijn gedachten zonder reden.

 

De Behandeling:

 • Zweetbandjes dopen in Roqyahwater en om de polsen en enkels doen, en de bandjes nathouden en beginnen aan Roqyah, als de Tajier in het lichaam zit wordt het moeilijk gemaakt voor hem om eruit te gaan en zal de Roqyah effect hebben en als hij eruit is zal het moeilijk voor hem worden het lichaam te betreden.
 • Veel naar Surah Yasin luisteren.
 • Hijaamah, de Tajier laat elke keer als hij eruit gaat zijn athar achter, iets van zichzelf zoals een geur, als deze athar verwijderd wordt zal de Tajier het lichaam niet meer kunnen betreden met de wil van ALLAH. De athar zit meestal in de armen of benen, het is een plek in het lichaam dat altijd pijn doet.
(Commenting: OFF)

Ik zal een aantal plekken opnoemen die uit de praktijk gebleken zijn waar de sahir opdracht geeft om de Sihr te verstoppen, deze plekken zijn een hulpmiddel en wanneer een persoon geraakt is door Sihr kan het geen kwaad om even een kijkje te nemen op deze plekken, zolang men zich maar houdt aan de wetten van ALLAH en niet in het extreme gaat.

 

 • Sihr begraven in aarde en graven (vooral in tuinen langs de rand en op begraafplaatsen)
 • Sihr begraven op een plek waar het warm is, dit is voor een bepaalde soort Sihr
 • Sihr begraven op een plek waar het koud is, ook dit is voor een bepaalde soort Sihr
 • Sihr (vloeibaar of poedervorm) die gespoten (Sihr Marsus) of gestrooid (Sihr Manthur) wordt voor de voordeur(drempel) van het slachtoffer, door Roqyah water op de plek te gieten vernietig je de Sihr met de wil van ALLAH.
 • Sihr die gehangen wordt aan de boom, of aan de poten van vogels
 • Sihr begraven op een plek waar wegen zich kruisen
 • Sihr begraven onder de drempels van deuren in het huis, meestal voordeur/tuindeur, maar kan in principe elke drempel zijn in het huis waar het slachtoffer over stapt.
 • Sihr die verstopt is in kussens bij het slachtoffer thuis
 • Sihr die in frisdrank, koffie of thee wordt gedaan en gedronken wordt door het slachtoffer.
 • Sihr die in het eten wordt gedaan waarvan het slachtoffer van heeft gegeten.
 • Sihr die verstopt wordt in stromend water, de sterkte van de Sihr is dan afhankelijk van de sterkte van de stroming.
 • Sihr die verbrand wordt met vuur.
 • Sihr die in de zee wordt gegooid.
 • Sihr die in een waterput wordt gegooid.
 • Sihr die toegepast wordt waarbij de Sihr werkt aan de hand van de stand van de sterren in het begin of eind van een maand, of de stand van de maan en andere hemellichamen.
 • Sihr die gegeven wordt door iemand wanneer deze je groet, deze Sihr is zeer ingewikkeld en komt niet vaak voor.

 

De sahir dient hier heel veel Kufr en Shirk voor te doen, waarna bepaalde duivelsrituelen worden uitgevoerd. Hierna geeft hij opdracht aan een persoon (meestal opdrachtgever van de Sihr) om naar het slachtoffer te gaan (of te bellen) en deze met een bepaalde groet te groeten, wanneer ALLAH het toelaat kan deze persoon geraakt worden met Sihr, mensen dienen dus niet dit als reden te gebruiken om weg te rennen van iedereen die hem/haar groet.

 

 • Sihr die als voer wordt gegeven aan een zwarte hond, de zwarte hond wordt hier met een reden gebruikt.

 

Het is overgeleverd door Abdullah ibn Al-Saamit dat Abu Dharr zei: De Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zei:

 

“Als iemand van jullie gaat staan om te bidden laat hem dan een sutrah (iets voor je zetten van een bepaalde hoogte als een scherm) gebruiken, als hij iets heeft bijvoorbeeld zoals ter hoogte van de achterkant van een zadel voor zich. Als hij niet iets heeft (als sutrah) wat de hoogte heeft van de achterkant van een zadel voor zich, dan is zijn gebed ongeldig wanneer een ezel of een vrouw of een zwarte hond voor hem passeert.”

 

Ik (Abdullah) vroeg, O Abu Dharr, wat is het verschil tussen een zwarte hond en een rode of gele hond?

 

Hij zei, O zoon van mijn broeder, Ik vroeg de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) dezelfde vraag, en hij zei; “De zwarte hond is een Shaytaan.” (Muslim nr. 510).

 

 • Sihr die aan een nieuw slot wordt gedaan, of aan een schaar.
 • Sihr geschreven op de zolen van schoenen van het slachtoffer.
 • Sihr geschreven op eieren en die wordt verbrand.
 • Sihr die verbrand wordt door een kaars.
 • Sihr die geschreven wordt op iets van het slachtoffer zoals kleding of foto’s en daarna wordt verbrand.
 • Sihr die verstopt wordt in de kleding van iemand die overleden is.
 • Sihr die geschreven wordt op het lichaam van een dode, zeer sterke Sihr!
 • Sihr die gegeven wordt door het kijken naar het slachtoffer, zelfde als met het groeten en meestal wordt dit door een Gadim Sihr gedaan.
 • Sihr die gereciteerd wordt over mosterdzaadjes en die in het huis van het slachtoffer wordt gegooid of andere plek.
(Commenting: OFF)

De Standaard werker, oftewel de Gadim Al-Sihr:

De sahir zoekt toenadering bij de ‘Afareet en Maarid van de Shayateen (Koningen en hoge leiders), door vele daden van ongeloof,

Shirk, grote zonden enz. te plegen.

Hij ziet hen als zijn helden, in ruil daarvoor, krijgt de sahir vele kleine Djinn en Shayateen toegewezen met verschillende krachten, zij moeten de bevelen opvolgen van de sahir, zij zijn de Gadim Al-Sihr.

 

Gadim Al-Sihr Al-Mursil:

Als de Gadim Al-Sihr een Mursil oftewel een boodschapper is, dan betreft het hier een Djinn die het lichaam kan verlaten wanneer het hem te zwaar wordt, dit soort Djinn zijn van het type Tajier omdat hij uit je lichaam vliegt, bijv. na het reciteren van Koraan, maar niet alle Tajier Djinn zijn Mursil of Gadim Al-Sihr, de meeste Tajier Djinn zijn meestal wel wat sterkere Djinn (‘Ifriet of Maarid), later volgt meer info over de Tajier. Wanneer de Mursil dus het lichaam verlaat gaan zij meestal terug naar de sahir en vertellen dat ze het niet meer aankunnen, deze sahir stuurt ze terug of geeft ze een nieuwe opdracht.

 

Gadim Al-Sihr Al-Marbot:

 

Al-Marbot is een Gadim Al-Sihr die gebonden is aan de Sihr in het lichaam en is het lichaam meestal binnen gekomen door Sihr die gegeten of gedronken is (Al-Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub).

Hij kan het lichaam niet verlaten zelfs al wil hij dat zelf, hij zit vast in het lichaam totdat Allah deze Sihr vernietigd, en de asbaab daarvoor zijn de Sihr overgeven, of de Sihr komt eruit door ontlasting of door Hijaamah, en Allah weet het beste.

 

Gadim Al-Sihr Al-Taabi’:

 

Weet dat met bijna elke gadim Al-Sihr, 1 of meerdere bewakers/volgers meegaan die vanuit de buitenkant als bewaking gelden voor een aantal zaken, zij gelden als boodschapper tussen de Gadim Al-sihr (Djinn die in het lichaam zit) en de sahir en vice versa, zij bedreigen de Gadim als deze eruit wil, zij adviseren hem en peppen hem op.

Deze bewakers zijn meestal veel sterker, slimmer en wijzer dan de Gadim, zij helpen hem wanneer hij verzwakt door Roqyah en zichzelf niet meer kan helpen, door hem te eten te geven, en ook andere zaken enz., en Allah weet het beste.

(Commenting: OFF)

Het op slot zetten van je eigen dochter!!!?

 
Kinderen zijn een zegening van ALLAH wanneer de kinderen op worden gevoed op de manier die ALLAH heeft voorgeschreven.
Elk kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg, de fitrah, oftewel de aanleg om in ALLAH de Almachtige te geloven en hem te aanbidden.
 
De Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:
 
“Elk kind wordt geboren in een staat van Fitrah, daarna zijn het zijn ouders die van hem een Jood, Christen of Zorostriaan(Majoos) maken”.
(Saheeh Bukhari en Muslim)
 
Oftewel, de ouders hebben een zeer belangrijke taak in het opvoeden van het kind, en het kind te leren wat goed en slecht is aan de hand van de Koraan en de Soennah en dan zal het kind een zegening zijn met de wil van ALLAH.
 
Helaas zijn er onder deze ouders een kleine groep die niet de opvoeding van de Islam willen toepassen, maar juist de opvoeding van de shaytan wensen voor hun eigen kind.
 
Van onder deze zaken is het zogenaamd op slot zetten van hun eigen dochter.
 
De ouder of ouders zijn zo los geraakt van de leiding van ALLAH dat ze over hun eigen kind gaan denken als een slecht en zondig kind en om zogenaamd dit te voorkomen gaan ze voorzorgsmaatregelen nemen zodat ze met een gerust hart kunnen leven!
 
Deze zaak wordt in de meeste gevallen gedaan door de moeder alleen zonder dat de vader er zelfs vanaf weet en soms in samenspraak met de vader.
Vaak komen er buurvrouwtjes op de vloer die de moeder nieuwtjes brengen, roddel en ervaringen die ze hebben met sahara enz, en van deze ervaringen is het beschermen van je dochter dat ze gemeenschap zal hebben voor het huwelijk, er is namelijk een manier om dit te voorkomen volgens het buurvrouwtje!
 
Wanneer je even nadenkt over dit, het dochtertje waar ze over praten is meestal nog maar een paar jaar oud, onschuldig en nog in de fitrah en ze hebben nu al een satanische gedachte over het kind dat dit kindje als ze groot wordt losbandig gaat worden en tekeer zal gaan met haar eer.
 
De reden dat ze dit denken is omdat deze ouders hun harten verrot zijn en verontreinigt zijn door hun eigen zondes en dat ze geen zin hebben om veel moeite te doen met de opvoeding van hun kind met de Islam.
 
Maar wat doen ze precies en wat is dit op slot zetten?
 
De moeder of samen met de vader of buurvrouwtje zal de dochter meenemen naar de vervloekte sahir en ze zullen hun wens uiten, namelijk dat het meisje beschermt wordt tegen gemeenschap voor het huwelijk.
 
De sahir zal blij zijn met deze aanvraag voor Kufr en zal soms zelfs een tegenprestatie wensen van de ouders voor nog meer Kufr, zoals het slachten van een dier op een bepaalde plek of het verbranden van een bepaalde amulet of stof enz, en soms is het betalen van geld alleen genoeg voor dit want de Kufr is reeds bevestigd door het vragen van het op slot zetten.
 
De sahir zal de zogenaamde leeftijd vragen wanneer het slotje eraf moet en zal beweren dat het kind veilig is voor gemeenschap en seksuele gevoelens totdat ze gaat trouwen.
 
In werkelijkheid heeft de moeder haar dochter met haar eigen instemming bezeten gemaakt doormiddel van sihr, er zullen 1 of meerdere shayateen haar lichaam bezetten.
 
Haar ouders gaan trots weer naar huis met hun dochter, ze denken dat ze nu rust hebben gecreëerd en kunnen hun dochter nu vrij laten doen wat ze wil want ze zal toch geen gemeenschap kunnen verrichten.
 
Helaas zijn de ouders dubbel bedrogen, 1 x doordat hun daad Kufr is ongeloof en zij zichzelf hiermee buiten de Islam hebben geplaatst en zonder oprecht berouw zij het paradijs niet zullen betreden, maar het andere is dat zij hun dochters leven moeilijker hebben gemaakt door haar nu met shayateen op te zadelen die haar juist naar fasad en slechtheid zullen leiden.
 
Het meisje is nu opgegroeid en heeft een mooi leven gehad en wil nu gaan trouwen, ze gaat trouwen en opeens komen zij en de man erachter, gemeenschap is niet mogelijk, dat wat de sahir heeft gedaan is namelijk nog steeds actief, de shayateen verhinderen elk lustgevoel en verhinderen zelfs om lichamelijk de daad te verrichten, er is namelijk Rabt (Tqaf) actief, het slotje wat gemeenschap verhindert.
 
Maar dat is niet alles, de shaytan zal elk aspect van het leven van het meisje beïnvloeden, haar studie, werk, huwelijk dat vaak in de begin fase strandt, relatie met de moeder en familie, gezondheid enz, enz.
 
Dit is de verdienste van Kufr, dit is de verdienste van de ouder die hun kinderen niet met de Islam wil opvoeden maar die de opvoeding van de shaytan kiest.!
 
Ben jij een ouder die hierover nadenkt, stop hier dan mee en neem afstand van degenen die dit idee naar je hebben gebracht en toon berouw
 
Ben jij een ouder die dit al heeft gedaan, toon berouw dagelijks tot aan je dood, huil omwille van ALLAH en verlaat alle zondes, help je dochter met de toegestane roqyah en smeek ALLAH om vergeving voordat de dood komt en het te laat is en doe opnieuw de Sahada.
 
Ben jij een slachtoffer van dit, doe dan roqyah op de toegestane manier en laat je niet wijsmaken dat je slecht bent, attendeer je ouders hierop en vertel ze de waarheid en laat ze berouw tonen voor wat ze hebben gedaan, maak geen ruzie met hun en vergeef ze omwille van ALLAH.
 
Ben jij een zus, broer die ziet dat dit kan gebeuren met je eigen zusje, help haar dan voordat dit gebeurt en adviseer de ouders hiermee te stoppen en berouw te tonen.
(Commenting: OFF)

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk.

Wij zien vaak mensen reageren omtrent Roqya en de zaken die ermee te maken hebben met veel onwetendheid over dit onderwerp. En van deze zaken behoort het punt dat men niet begrijpt wat een bewijs is en hoe bewijs gezien wordt in de Islam en hoe deze wordt onttrokken uit de Koran, de Soennah en de Idjmaa’(consensus) van de geleerden.

In dit artikel willen we een aantal behandelingen bespreken die men toepast in de Roqya en het principe uitleggen van “ Tajareeb Al_Roqaa”  oftewel het experimenteren of uitproberen van methodes en behandelingen in de Roqya.

Voor we hier dieper ingaan zullen we allereerst wat zaken uitleggen.

Allereerst de voorwaarden die de geleerden uit de Koran en de Soennah hebben onttrokken waaraan de Roqya dient te voldoen om toegestaan te zijn:

Deze voorwaarden zijn Tawqeefiyah en dat houdt in dat ze vast staan en niet kunnen veranderen, en indien 1 van deze voorwaarden niet wordt vervuld de Roqya haram wordt.

Shaych Sulayman ibn Abdullah ibn AbdulWahhab zei:

Al-Imaam Al-Suyooti(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei:

De geleerden hebben overeenstemming(Idjmaa’) bereikt dat het verrichten van Al-Roqya toegestaan is wanneer aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan;

1: De Roqya dient verricht te worden met de Woorden van ALLAH(De Koran, hieronder valt ook de smeekbeden van de Soennah) of door(het aanroepen) van Zijn Schone Namen en/of Eigenschappen

2:De Roqya dient uitgesproken te worden in de Arabische Taal of de taal waarvan de betekenis gekend is.

3:Men dient te geloven dat de Roqya niet uit zichzelf baat maar enkel door ALLAH alleen nuttig is.

(Tayseer Al-‘Azeez Al-Hameed Sharh Kitaab Al-Tawheed blz 167)

 

Ibn Hajr zegt in zijn boek Fath Al-Baari 10/206:

De geleerden zijn in overeenstemming dat Roqya toegestaan is wanneer aan deze 3 voorwaarden wordt voldaan.

 

De voorwaarden zijn dus duidelijk, het zijn er 3 en deze staan vast en dienen alle 3 aanwezig te zijn om de Roqya toegestaan en nuttig te maken met de wil van ALLAH.

Toch is de Roqya breed in manier van behandeling en zal geen 1 raaqi dezelfde methodes hanteren , we zullen dit uitleggen met overleveringen en uitspraken van geleerden hierover en een aantal voorbeelden.

 

Op gezag van ‘Awf ibn Maalik Al-Ashdjaa’i  die zei:

“We waren gewend om Roqya te doen in het tijdperk van Djaahiliyyah(voor de Islam), we vroegen:

O Boodschapper van ALLAH wat vind u daarvan?

De Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zei: Laat me jullie manier van Roqaa zien.

(Waarop de Sahabi liet zien hoe de Roqya werd gedaan en de Profeet vrede zij met hem zei: )

“Er is niks mis met Roqya waarin zich geen Shirk bevindt”!

(Saheeh Muslim Kitaab Al-Salaam 64 nr 2200)

 

Al-Manaawi zegt in zijn uitleg van deze hadith:

“Laat me jullie manier van Roqaa zien” , meervoud van Roqya met een dhamma en dit is het toevlucht zoeken(bij ALLAH) en de bedoeling hiervan is de manier van Roqya die zei deden in Djaahiliyyah(tijdperk voor de Islam kwam), hij wilde de manier zien hoe zij het deden en zei “Laat me jullie manier zien” want ik(de Profeet vrede zij met hem) ben de geleerde der geleerden en de wijze der wijzen en dus laat mij het zien.

“Er is niks mis met Roqya” oftewel het is toegestaan

“Waarin in zich geen Shirk bevindt ”  oftewel de Roqyah die jullie deden in Djaahiliyyah is toegestaan en is vrij van het geloven in Kufr of iets van de uitspraken van de mensen van Shirk en die tegenstrijdig is aan de Islam want dat is haram…

(Faidh Al-Qadeer 1/558)

 

Wanneer we deze hadith nader bekijken en de uitleg van de geleerden hierover dan valt ons iets op, namelijk de Roqya die hier wordt besproken is een Roqya die de sahaba deden nog voor de komst van de Islam, oftewel een Roqya die werd verricht toen de Koran nog niet geopenbaard was en de Sahaba nog geen moslims waren.

Deze hadith wordt dan ook door de geleerden als 1 van de belangrijkste ahadeeth gezien in de context van Roqya, en vele regelgevingen van Roqya zijn ontrokken dankzij deze hadith.

Men kan zich dan afvragen, hoe is het mogelijk dat de Profeet vrede zij met hem deze manier van Roqya heeft goedgekeurd terwijl deze niet is gedaan doormiddel van De Koraan en in een tijdperk gedaan is dat de sahaba zelf nog ongelovig waren, hoe was deze Roqya dan, en hoe zit het met de 3 voorwaarden?

Het antwoord hierop is dat de Sahabi die de roqya deed in Djaahiliyyah toch voldeed aan de 3 voorwaarden, maar later toen hij moslim was wilde hij het zeker weten of de manier die zij gebruikten toegestaan was en liet dit zien aan de Profeet vrede zij met hem , en zijn antwoord was dat de roqyah toegestaan en correct was en er  was geen Shirk, Kufr of Haram in de Roqya.

De Sahabi hoewel in die tijd hij geen moslims was en de Koran nog niet geopenbaard was deed de Roqya doormiddel van het aanroepen van ALLAH  met zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen en hij deed dit in de zuivere Arabische Taal en dus voldeed hij aan alle 3 de voorwaarden.

Uit deze hadith hebben de geleerden bewezen dat Roqya wat betreft de 3 voorwaarden vast staat, maar dat de verdere invulling en manier openstaat en kan veranderen.

Dit betekent dus dat men bij Roqya zaken mag toepassen/gebruiken zolang het aan een aantal voorwaarden voldoet, deze zijn:

 • Het mag niet tegenstrijdig zijn aan de 3 voorwaarden
 • De behandeling mag niet inzich zelf haram zijn in de Islam, zoals het gebruiken van bijvoorbeeld alcohol of varkensvlees enz.
 • Het moet bewijsbare nut opleveren in de praktijk, dus geen zaken die niet werken of die nergens op slaan zoals het reciteren van specifieke aantal van Surah zoals 134 Surah Al-Fatiha en 77 x Ayat Al-Kursi,of een mes onder je kussen plaatsen, dit zijn zaken die nergens op slaan en symbolische waarde hebben bij bepaalde sahara
 • Het mag het lichaam niet schaden.

Voor de mensen die denken dat dit principe een principe is van Roqya alleen die hebben het mis, dit principe komt vaker voor in de Islam en heeft te maken met de stelregel dat de basis van zaken in de Islam is dat ze toegestaan zijn.

We zien vaak mensen die wanneer  ze iets lezen dat het aanbevolen is om te gebruiken in de roqya of geneeskunde ze dan vragen heb je bewijs hiervan uit de Koran en de Soennah, zij begrijpen niet dat de Koran en/of de Soennah geen encyclopedie is met miljoenen aan woorden die je kan opzoeken en waar achterstaat toegestaan of niet toegestaan.

ALLAH heeft in een aantal gevallen specifieke zaken opgenoemd uit wijsheid die HEM bekend is of iets is toegestaan of niet, zoals welk vlees men mag eten en wel niet, maar niet alles wat bestaat is genoemd bij naam, deze zaken vallen onder het basis principe; Al-Asl fil Asjae Al-Ibahaat, oftewel de basis in zaken is dat ze toegestaan zijn totdat er bewijs is van verbod.

We zullen een aantal voorbeelden op noemen:

In het verleden, en dan praten we over een tijdperk van honderden jaren geleden waren er geleerden die het gebruik van bepaalde planten toestonden die nu bij iedereen als haram te boek staan.

Een voorbeeld hierover is qat waarover Shaych ibn Hajr Al-Haythami in zijn boek genaamd “Tahdeer Al-Thiqaat ‘an isti’maal Al-Kiftat  wal Qat”.

 

Hierin bespreekt hij de meningen van bepaalde geleerden die het als toegestaan verklaarden, men zou nu zeggen hoe kan een geleerde een drugs toestaan?

Is er letterlijk bewijs van het verbod op Qat in de Koran of de Soennah?

Nee en dat is ook niet nodig, dus de geleerden die het hadden toegestaan deden dit op basis van het principe dat alle zaken toegestaan zijn totdat bewijs is van het verbod en ze zagen het als een plant die zelf bepaalde voordelen had in het gebruik, naarmate de tijd werd duidelijk dat de plant bedwelmend was en dus onder het verbod viel van dat alles wat bedwelmend is haram is om te gebruiken.

Een ander voorbeeld:

Wanneer iemand nu zou zeggen het is niet toegestaan om een zwangere vrouw te onderzoeken met een echo en te geloven wat de dokter daarin ziet, dan zou niemand deze persoon serieus nemen.

Maar er is ook geen bewijs uit de Koran en de Soennah dat een echo toegestaan is? En toch is dit toegestaan want er is geen verbod op de echo en het valt ook niet onder een bepaald verbod en de echo heeft bewijsbare nut in de praktijk.

Maar wanneer mensen vragen geef bewijs dat je Roqya water mag spuiten in de hoeken van de kamer dan wil men een letterlijke bewijs hebben uit de Koran en de Soennah, zij verwachten dat er een vers of Hadith letterlijk vermeld dat je Roqyawater mag spuiten in de hoeken van een kamer, maar zo werkt de Islam niet.

Als dit het geval was dan zou de meerderheid van alles wat wij nu gebruiken als behandelingen niet toegestaan zijn, want elk jaar komen er nieuwe behandelmethodes voor in de geneeskunde die niet genoemd zijn in de Koran of de Soennah.

Want ook in Tibb(geneeskunde) is de basis dat alles is toegestaan totdat wordt bewezen dat het haram is en Roqya is een onderdeel van Tibb.

Behandelingen die met de Roqya worden uitgevoerd als hulpmiddel:

 

 • Het spuiten van gereciteerd water in de hoeken van het huis:

Het is volgende is overgeleverd door de grote Muhaddith Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim(moge ALLAH hem genadig zijn) en zijn overlevering wordt verteld door Shaych Ibn Jibrien(moge ALLAH hem genadig zijn in het bijzijn van Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) en anderen.

Dit gesprek is te vinden in de cassetteband opnames van Shaych Bin Bazz genaamd Liqaa ma’a Al-Ikhwa FILLAH nr 4 en zijn nu ook online te vinden.

 

Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim  spoot gereciteerd water in de hoeken van zijn huis omdat deze bewoond werd door de djinn die hem lastigvielen.

Hij zei: “ Ik nam een emmer en reciteerde het volgende erin:

??? ????? ?????? ????? ???? ??? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ???? ?? ????????? ??? ?? ?????? ????? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ?????????

 ?? ??? ??? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????? ?? ???? ????? ???????? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?? ????)? (???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????

Vervolgens reciteerde hij Sural Al-Saffaat 1-10

 

Vervolgens spoot ik het water in de hoeken van het huis en hoorde ik het volgende:

“Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand wij zullen weggaan van jou”

(Wabil Al-Sayyib min Kalaam Al-Tayyib van Ibn Qayyim Al-Djawziyyah)

 

Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) vertelde dit bij een bijeenkomst waar ook Shaych Ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn)  en anderen aanwezig waren.

Toen shaych ibn Jibreen bij de woorden kwam, “Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand  O Abu Nadhr wij gaan weg van jou” zei Shaych ibn Bazz, Alle Lof zij ALLAH,  goed, als dit nuttig is geweest Alle lof zij ALLAH, vervolgens maakte Shaych Ibn Jibrien het af en daarna zei Shaych ibn Bazz, zit dit in het boek Al-Waabil Al-Sayyib?

Shaych Ibn Jibrien zei, klopt Al-Waabil Al-Sayyib!

Vervolgens zei Shaych Ibn Bazz, het is uitgeprobeerd en het heeft geholpen met de wil van ALLAH, Alle Lof zij ALLAH, de basis voor alle geneeswijzen is dat het toegestaan is behalve wat ALLAH verboden heeft verklaard.
Daarna zei Shaych ibn Jibrien, een aantal broeders heeft dit geprobeerd en hebben het water te drinken gegeven aan een bezeten vrouw en de djinn is terplekke gestorven of het lichaam uit gegaan.

Shaych ibn Bazz zei, alles wat als medicijn gebruikt kan worden en er rust geen verbod op in de Islam dan is de basis dat het toegestaan is zowel in Smeekbeden als in geneeswijzen behalve wat de Islam verbied.

We zien hier dus een bijenkomst van niet de minste 2 geleerden van onze tijd, grote geleerden met kennis van de toegestane Roqya, en we zien Shaych ibn Bazz die meerdere keren herhaalt, de basis in geneeswijzen is dat ze toegestaan zijn behalve als er verbod op is en hij vermeld ook dat als het nuttig is dan Alle Lof zij ALLAH.

 

Shaych Mukhtar Mohammed Kamil zei:

En wat eveneens behoort tot de belangrijke zaken is het drinken van gereciteerd water en het wassen ermee en het spuiten ervan in de hoeken van het huis en dit raakt de djinn(met de wil van ALLAH) die de mens onrecht aandoet.

(Tard ‘ilaaz Al-Djaan bil Quraan wal A’shaab blz 11)

 

Shaych ibn Bazz zei:

Het is bevestigd in de Sunnan van Abi Dawood dat de Profeet vrede zij met hem reciteerde over water in een pot en dat hij dit over een zieke goot en door dit weten wat dat het behandelen met gereciteerde water en dit over een zieke te gieten niet verboden is in de Islam wanneer de recitatie correct is.

Wat betreft het spuiten van gereciteerd water in het huis, dan is dit bewezen in de praktijk dat het werkt, zowel bij de geleerden van vroeger als in deze tijd alsook bij ons in de praktijk wat wij hebben gezien bij mensen die wij zelf behandelen.
Daarnaast zijn er overleveringen van de Profeet vrede zij met hem dat reciteren over water en dit gebruiken bij ziektes en Roqya een bekend gebruik was alsook athar van de selef dat zij dit deden.

 

 • Het gebruik van Zwarte Musk of andere soorten Musk in de Roqya:

 

Het gebruik van Zwarte Musk en andere soorten Musk is nuttig bevonden in de Roqya, dit is vooral bij mensen die een djinn aaseeq hebben en bij mensen en vooral kinderen die in de nacht lastig worden gevallen en waarbij zwarte musk gebruikt wordt icm Roqya water en dit gespoten wordt in het huis en rondom het bed.

Wat betreft de toegestaanheid van het gebruik van zwarte musk en musk in het algemeen dan komt dit uit de bewijzen die te vinden zijn in de Soennah alsook de bewijzen die het experimenten in de Roqya hebben gebracht in de praktijk dat het werkt.

 

Op gezag van Abi Sa’eed Al-Khudri die zei:De Profeet vrede zij met hem zei:

“De beste der geuren is Musk”

(Saheeh Muslim)

 

Ibn Qayyim (moge ALLAH hem genadig zijn zei)

Voorwaar  Musk heeft de volgende eigenschappen; de Engelen houden ervan en de shayateen vluchten ervan weg, en het meeste waar de shayateen van houden is een slechte geur. Want goede zielen houden van goede geuren en slechte zielen houden van slechte geuren en elke ziel zal de kant opgaan waar die bijbehoort, want Al-Gabithoon lil gabithaat(de onreinen voor de onreinen vrouwelijk) en de Tayiboon lil Tayibaat( reinen voor de reinen vrouwelijk)

 

Zoals we zien uit de uitspraak van Ibn Qayyim rennen de shayateen weg van de geur van musk en vooral zwarte musk en dit is ook wat wij hebben ondervonden in de praktijk bij het behandelen honderden mensen.

Het is dus een zaak die zowel bewezen is in de praktijk als in de Soennah en de uitspraken van de geleerden wat dus maakt dat deze methode toegestaan is om te gebruiken.

 

 

 

 

 

(Commenting: OFF)

Al-Qimat, een genezing voor het oog!

Al-Qimat of Al-Qima:

De genezing tegen blindheid met de wil van ALLAH!

Op gezag van Sa’eed ibn Zaid en Abi Sa’eed en Jaabir en Ibn ‘Abbas en ‘Aisha (moge ALLAH tevreden met hen zijn) die zeiden: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

Al-Qimat(Al-Qima) is Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog.(Bukhair in zijn Kitaab Al-Tibb en Imam Muslim in zijn Kitaab Al-Asriba)

 

Op gezag van Abu Hureirah en Abu Sa’eed en Jaabir (moge ALLAH tevreden met hen zijn) die zeiden:

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

Al-‘Adjwa is van het paradijs en erin is een genezing tegen gif, en Al-Qimat(Al-Qima) is van Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog.(Saheeh Al-Jaami’ nr 4126)

 

Op gezag van Sa’eed ibn Zayd (moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: Al-Qimat is van Al-Manna dat  ALLAH de Verhevene neer liet dalen op Banu Israeel, en haar water is een genezing voor het oog.

(Imam Muslim in Kitaab Al-Asriba en Saheeh Al-Jaami’  nr 4612)

 

Met Al-Qimat of Al-Qima wordt de woestijn truffel bedoeld ook wel arabische truffel de Terfeziaceae, het is veelvuldig genoemd in de overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) en heeft een ongelofelijke genezende werking voor de ogen met de wil van ALLAH.

In de overleveringen zien we dat de Profeet(vrede zij met hem) zegt dat de Al-Qimat afkomstig is van Al-Manna, hierover zijn 2 uitleggen gegeven.

1ste: Dat Al-Manna is wat ALLAH noemt in de Koran in surah Al-Baqarah ves 57

???????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ??? ?????????????

En Wij deden de wolken een schaduw over u zijn en zonden u manna en kwartels, (zeggende): “Eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien.”

 

In het boek Tanzeel Al-‘Azeez zegt Al-Layth: Al-Manna daalde neer vanuit de hemel op Banu Israeel toen ze verdwaalden(door het land) en het is als zoete honing.

Anderen hebben gezegd Al-Manna komt uit de hemel en zit in de regen en is zoet.

 

2de: Al-Manna, oftewel de goedheid van ALLAH jegens ons, beide uitleggen zijn door de geleerden gebruikt

 

We zullen kijken wat onze geleerden over deze geneeskrachtige vrucht hebben gezegd.

 

Al-Manaawi zei:

“Al-‘Adjwa is van het paradijs(al-jannah) en erin is een genezing tegen gif” kennelijk gaat het hier exclusief om de ‘adjwa van Medina en het is gezegd dat het algemeen bedoeld werd(dus ook van andere plaatsen).

Al-Zamghasri zei, het is een dadel van Medina van wat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) heeft gezaaid, en Al-Halimi heeft gezegd, de betekenis van dat het van het paradijs is betekent dat er gelijknis in zit in voedsel van de dadels van het paradijs en zodoende is het een genezing tegen gif, dit is omdat gif dodelijk kan zijn en de dadels van het paradijs vrij zijn van iets wat beschadigt en slecht is, dus wanneer ze samen komen in een maag(gif en de dadel) dan zal  het gezonde(de dadel) het slechte(het gif) verwijderen waardoor het gevaar verdwijnt.

En Al-Shamhoodi zei, en nog steeds zijn er groepen mensen die hun genezing(1) zoeken(bij ALLAH) met de ‘Adjwa, en dit is een bekende soort die de khalaf(mensen na de selef) hebben overgenomen van de selef in Medina(de sahaba enz.), en zij hebben geen twijfel bij het gebruik van dit, en “Al-Qima(Al-Qimatu) is van Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog” hiermee wordt bedoelt het sap van Al-Qimatu zelf, en de bedoeling van het vocht of regen(2) dat aankomt ondanks de wind en binnendringt(bij de plant) en de mensen gebruiken het voor hun ogen en het is nuttig voor hun ogen wanneer ze veel last hebben van ernstige droogheid, en dit is vermeld door Al-Halimi.

(Fidh Al-Qadeer 4/377)

 

1= In het arabisch gebruikt Al-Shamhoodi het woord tabarruk wat vertaald kan worden in het zegeningen zoeken in iets, dit is hier echter niet de vertaling in deze context daar Al-Shamhoodi niet oproept om Shirk te plegen want men kan alleen zegeningen zoeken bij ALLAH, de bedoeling hier is dat men het gebruikte voor genezing zoals Dokter Shaych Ibrahim Al-Burikaan zegt: Datgene wat ons is overgebracht door de selef over dit is genezing en niet tabarruk, want tabarruk met stenen, bomen en Dhawaat(zoals de boom Dhaat Al-Anwaat) en andere dingen zoals dit is shirk akbar.

2= Er geleerden die het water/sap van wat genoemd wordt in de hadith uitgelegd hebben als het regenwater waarmee dit kruid groeit en niet de sap van het water zelf, de juiste mening is echter dat het gaat om het sap van  Al-Qimatu zelf, wa ALLAHU A3lam.

 

 

Shaych Mohammed Nasr Al-Deen Al-Albaani(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over de betekenis van Al-Qimat:

Een plant wat door de grond breekt en eruitkomt zoals een paddestoel en wat Al-Faqa’ genoemd wordt, en het vermeederd zich(in aantal) wanneer de herfst regen valt. En het is een soort van witte truffel

(Saheeh Al-Jaami’Al-Saghir wa Ziyadatuhu blz 845)

 

 

Al-Haafid ibn Hajr zegt in zijn boek Al-Fath(sharh Saheeh Al-Bukhari):

En Al-Qimat is een plant zonder bladeren en zonder stam, en het groeit in de grond zonder dat men het erin plant, en het is gezegd, het heet zo vanwege haar duisternis(het groeit onder de grond), en het is gezegd Qima Al-Shahada als ze verstopt is.

(Fath Al-Baari 10/163)

 

De vrucht SubhannALLAH groeit enkel in de woestijn onder de grond, zonder dat iemand hem daarin plant. De plant is sterk afhankelijk van de herfst regen, en vooral een regen die in 1 keer sterk is.

Het is zeer moeilijk om de vrucht te vinden omdat men niet weet waar deze is op een aantal aanwijzingen na die er zijn om zijn plek te verraden is het een heuse goudjacht op de vrucht, en de prijs is daarom ook erg hoog.

De vrucht heeft geen bladeren of een wortel of stam of iets dergelijks, ze zijn een paar centimer groot en kunnen tot wel 300 gram per stuk wegen ze zijn bobbelig en lijken op een aardappel en hebben een witte tot lichtbruine kleur en de geur is als die van een paddestoel. Ze komen alleen voor in de woestijn, in vooral het midden-oosten zoals Saudie-Arabie maar ook in Syrie, Koeweit en Irak en ook in Noord-Afrika.

 

Zie wat Imam Al-Nawawi aan den leven de lijfe heeft meegemaakt in de uitspraak hieronder met deze vrucht.

 

En Al-Haafidh ibn Hajr zei ook:

Al-Nawawi zei:

En de betekenis is dat haar sap een volledige genezing is voor het oog, men dient de vrucht te malen voor haar sap en er wat in het oog te doen. En ik en anderen zijn er getuige van geweest in onze tijd, dat zij die blind waren en hun zicht volledig verloren, toen ze het sap van de Al-Qimat gebruikten in hun ogen, per direct ze genazen en hun zicht terugkwam, en 1 van hen was Al-Shaych Al-‘Adal Al-Ameen Al-Kimaal ibn Abd Al-Dimasque een man van vroomdheid en overleveringen van ahadeeth, en zijn gebruik van het sap van Al-Qimat kwam uit overtuigingen van de hadeeth(erover) en zoekend naar een genezing ervoor zodoende heeft ALLAH het voor hem nuttig gemaakt.

(Fath Al-Baari 10/163)

(Commenting: OFF)

Veel gestelde vragen over de henna vlekken.

Laatst hebben we een artikel geplaatst over het wakker worden met de zogezegde henna vlekken, waaruit veel vragen zijn ontstaan die wij hier zullen beantwoorden insha allah.

Vraag: Wat is het bewijs uit de Koran en de Soennah van dit?

Antwoord:
Alvorens men om bewijs vraagt dient men te weten wanneer bewijs uit Koran en Soennah noodzakelijk is, bewijs uit Koran en Soennah is noodzakelijk bij daden van aanbidding alsmede bij zaken waarop een verbod of verplichting ligt enz, wat grappig is is dat de mensen die bewijs vragen over dit onderwerp uit de Koran en de Soennah aankomen met vitamine tekort en carotenemie, waar is bewijs van de Koran en de Soennah wat betreft dit? De Islaam kent ook bewijsvorming doormiddel van onderzoek, Istiqra en Tatabu3, zodoende is bijvoorbeeld de medische kant ontwikkeld, maar ook vele stelregels omtrent de Arabische Taal.
Dit soort zaken zoals Al-Toekaal behoort tot de zaken die doormiddel van ervaring in de praktijk en onderzoek en Istiqraa zijn ontdekt, zoals ook artsen bewijs hebben gevonden dat een bepaalde bacterie een bepaalde ziekte doet voorkomen, of zal men hier ook vragen om ene bewijs uit de Koran of Soennah?

Vraag: Dit is geen poging tot mislukte sihr want een Oude nederlandse vrouwtje heeft het ook!

Antwoord: Eigenlijk willen we hier niet op reageren maar we doen het toch, we zullen een geheim verklappen, sihr bestaat niet enkel bij Marokkanen en Turken, nee sihr is wereldwijd en internationaal en geloof ons mensen er zijn vele Nederlanders, je zoals Henk en Ingrid die sihr toepassen en sihr bedrijven, denk maar aan de grote joodse gemeenschappen die er zijn maar ook de hobby tovenaars zoals de groupies die satanisme als geloof aanhouden en de shayateen zelf die de mensen lastigvallen en dus ook met sihr.

Vraag: Hoe komt het dat juist in de Ramadan veel mensen deze henna vlekken hebben

Antwoord: Dit is 1 van de bewijzen dat het een mislukte poging tot sihr is, we zien in de maanden van sha3baan en ramadan dat er opeens veel meer mensen met dit soort vlekken zijn, de reden hiervoor is simpel, wanneer het sha3baan is wordt het aantal pogingen van vernieuwing van sihr opgevoerd uit vrees voor komst van de Ramadan, maar zelfs in de maand Ramadan proberen de shayateen en sahara de sihr te vernieuwen maar dit mislukt met de wil van ALLAH omdat de grotere shayateen gevangen zijn en hun invloed niet kunnen gebruiken en daarom worden er meer mensen in deze maanden geraakt met deze vlekken, want de vlekken opzich zijn een bewijs voor MISLUKTE sihr.

Vraag: Zelf een kind heeft dit, het kan toch niet dat men sihr doet bij kinderen.

Antwoord: De meeste broeders en zusters die niet veel kennis hebben over dit vak en niet echt mee bezig zijn zullen zich schrikken wat de realiteit betreft, wat wij hebben meegemaakt in meer dan 13 jaar in dit vak is bizar en verschrikkelijk, wij hebben zelfs babietjes behandeld die niet ouder waren dan een paar weken tot maanden en die niks anders kregen dan borstvoeding maar bij een roqyahsessie zwarte en rode substanties overgaven en trilden en moesten huilen. Degenen die sihr aanvragen zijn slechte mensen die afgunstig zijn en een ongelovig hart hebben, en hoe zou je iemand het meeste pijn doen, door juist het dierbaarste bezit te raken en dat zijn de kinderen, maar Alhamdulilah hebben de moslims ALLAH en we zien wel dat ALLAH de kindjes meer beschermt vanwege hun onschuld en onmacht.

Vraag: Niemand zou sihr doen bij mij, ik doe niemand kwaad

Antwoord: Dit is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat als iemand je kwaad doet je dan wel sihr bij die persoon mag doen. Sihr doen mag nooit om wat voor reden dan ook, men vergeet dat er echt zieke mensen zijn in deze wereld die duivels zijn en echt ziek, en een ziekte in hun hart dragen, zelfs alleen al over dat iemand een nieuwe auto heeft of nieuwe schoenen, als men wist wat wij hebben meegemaakt voor verhalen met mensen die wij hebben behandeld, we kunnen een heel boek ermee vullen, wist je dat er mense bestaan die gewoon sihr willen doen bij iemand uit nieuwsgierigheid, dus gewoon om te kijken of het lukt, zo ziek zijn de mensen dus en als iemand sihr doet bij de Profeet vrede zij met hem, die het toonbeeld van goedheid is en van rechtvaardigheid, wie zijn jij en ik dan?

Vraag: Dit is gewoon vitamine tekort of carotenemie

Antwoord:
Wij hebben vele mensen die dit hebben gekregen gehad die naar een arts zijn geweest en bloedonderzoek hebben gedaan, alles was perfect en zelfs de huisartsen wisten niet wat het was en verklaarden ook dat het niks met vitamine tekort te maken had, en indien je zulke vlekken van carotenemie moet krijgen dan moet je echt een paar kg wortel of pompoen gaan eten.

Hoe zijn wij toch gekomen op Al-Toekaal dat dit een mislukte sihr poging is, allereerst zijn er andere ruqaat die jarenlang in het vak zitten die dit hebben bevestigd, en wij hebben dit in de praktijk onderzocht en zagen er een patroon in, we zullen een aantal zaken vermelden;

– Vele mensen krijgen vooraf aan deze vlekken dromen dat zij aan het eten zijn, en dit is een teken van sihr vernieuwing, met de wil van ALLAH is het dan mislukt maar ze worden wakker met deze vlekken

– Dit soort vlekken gebeurt soms bij een heel gezin, en soms woont dit gezin niet eens met elkaar, sterker soms zijn ze zelfs niet in het zelfde land, toch hebben ze dit allemaal op dezelfde dag gegeten, het is wel bijzonder als ze allemaal op dezelfde dag vitamine tekort hebben.

– Tijdens roqyahsessies waar wij van weten dat de djinn in het lichaam een sahir is die sihr constant vernieuwt heet een patient tijdens de roqyah henna vlekken op de hand gekregen, er is dus geprobeerd sihr te vernieuwen zelfs tijdens de roqyah

– Mensen die wakker worden met henna vlekken en die op hun bed of naast hun bed vreemde objecten vinden, zoals stenen, glas, veren, touw met knopen enz, komt dit ook door vitamine tekort of wortels en pompoen eten?

Dit zijn maar een aantal zaken waar wij jaren over hebben gedaan om te onderzoeken bij honderden patienten, als wij dan bepaalde patronen zien en bewijzen en uitspraken van andere specialisten in roqyah dan geven wij een diagnose en onze mening, wie het wil volgen volgt en wie niet die mag denken wat die wil en dat is geen probleem

BarakALLAHoefeekum,

(Commenting: OFF)

We hebben nu meerdere keren vragen gehad dat broeders en zusters spullen kwijt zijn geraakt op een manier die vele vraagtekens opwekt. En tot deze spullen behoren soms zeer waardevolle objecten zoals goud en soms duizenden euro’s aan geld.

Nu zal iedereen denken dat als iets gestolen is dit natuurlijk gewoon gedaan is door een dief of inbreker, maar wat als er waardevolle zaken zijn gestolen uit een kast of kluis waarvan er niemand de sleutel heeft behalve jijzelf en de kast of kluis ook volledig is afgesloten en er geen sporen van inbraak zijn?

Indien dit het geval is, is er geen sprake van een goocheltruc, maar is het mogelijk dat je slachtoffer bent geworden van een diefstal die gepleegd is door de djinn!

Het is een zaak die bevestigd is in de Soennah van de Profeet vrede zij met hem alsook veel is voorgekomen in de praktijk zowel in de tijd van de selef als in onze tijd.

Wat vele mensen niet weten is dat er shayateen bestaan wiens werk enkel bestaat uit het stelen van waardevolle zaken of het zoeken naar goud, wie kent de hadtih van Abu Hureirah waarbij hij over de zakaah diende te waken maar elke keer de shaytan pakte die wat wilde stelen?

Wie herinnert zich niet de sahir uri geller die zijn zogenaamde trucjes op tv toont, deze man is niks anders dan een sahir, en weet je nog wat zijn werk is in zijn dagelijkse leven? Hij werkt voor goud bedrijven, hij reist voor hen in een helikopter en moet hen aanwijzen waar ze goud kunnen vinden en hier gebruikt hij natuurlijk zijn shayateen voor!

Maar is er dan wat aan te doen om jezelf en je kostbaarheden te beschermen tegen de shayateen, want enkel een deur sluiten of zaken in een kluis doen is niet genoeg.

Het is overgeleverd van Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij de Profeet vrede zij met hem heeft horen zeggen:

“Wanneer een man zijn huis binnenkomt en ALLAH noemt Verheven en Hoog is HIJ, wanneer hij dan binnenkomt en eet dan zegt de shaytan, je hebt geen plaats hier te blijven of om te eten. Maar wanneer hij binnenkomt en ALLAH niet noemt, wanneer hij dan eet zegt hij(de shaytan), je hebt een plaats om te verblijven en te eten.”(Saheeh Muslim 2018)

We zien dus dat het doen van Dhikr(gedenken van ALLAH) bij binnenkomst een bescherming is tegen de shaytan dat die met je meekomt en met je eet en allerlei andere kwaadheden zal verrichten in je huis, bij binnenkomst dient men dus de dua van het binnengaan te verrichten deze is te vinden in de hisn muslim, maar dit is niet alles.

Het is overgeleverd van Jaabir(moge ALLAH met hem tevreden zijn) dat de Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:

“Sluit jullie deuren en noem de naam van ALLAH erover doe jullie lampen uit en noem de naam van ALLAH erover(bij de tijd van Al-Maghreb gebed tot Al-Isha), bind jullie waterzakken dicht en noem de naam van ALLAH erover, Bedek jullie potten en noem de naam van ALLAH erover, zelfs als je er enkel wat op zet doe dit, want de shaytan kan geen waterzakken losmaken of deuren openen of potten openen waarover de naam van ALLAH is uitgesproken(Bukhari nr 3280)

We zien dus dat wanneer men iets sluit en de naam van ALLAH erover noemt(Bismillah) de shaytan niet instaat is deze te openen of te stelen.

We adviseren dus onze broeders en zusters om voortaan deze zaken toe te passen, en om dagelijks Koran te reciteren in het huis zoals Surah Al-Baqarah en ayat Al-Kursi en om niks harams in het huis te hebben zoals muziek enz.

(Commenting: OFF)

Het vernieuwen van de Sihr in de maand Sha’baan

Nu de maand Ramadan nadert en dit een maand is van zegeningen en goedheid en de maand dat de grotere shayateen geketend zijn en hun slaven de sahara(tovenaars) werkloos worden hebben we gezien dat er in de maand Sha’baan(deze maand) er meer sihr wordt vernieuwd.

Dit hebben we gezien aan de hand van broeders en zusters die we behandelen en waarbij we dit hebben geconstateerd.
De reden voor deze vernieuwingen van de sihr kan zijn dat de shayateen vrezen voor de maand ramadan dat de sihr totaal vernietigd wordt en deze niet vernieuwd kan worden in deze gezegende maand.

We adviseren dus onze broeders en zusters met het volgende:

– Dagelijks jezelf beschermen met de smeekbedn van de ochtend en de avond, alsook de smeekbeden die men nodig heeft in het dagelijks leven zoals voor het toilet, het naar buitengaan, het naar binnen gaan, het aankleden enz.

– Voordat men slaapt roqyahwater drinken gemengd met pure honing

– Voordat men slaapt deuren en ramen te sluiten met het zeggen van de Basmalah

– Weg te blijven van alles wat haram is, en het huis haram vrij maken dus geen muziek, geen afbeeldingen van levende zielen aan de muur of openlijk in het huis.(kinderspeelgoed en ID’s zijn toegestaan)

– Zich houden aan de verplichtingen zoals het gebed en dagelijks uit het boek van ALLAH reciteren

– Doorgaan met roqyah en veel dua doen en vragen om beschermen, we gaan nog een artikel wijden aan roqyah in de Ramadan en hoe dit dient te gebeuren

– Probeer dagelijks 7 dadels van ajwa te eten op een lege maag, indien men niet aan ajwa kan komen of deze financieel niet kan betalen zijn andere dadels ook goed met de wil van ALLAH

(Commenting: OFF)

Nu we bewezen hebben dat Sihr bestaat en we de handelswijze van de tovenaars hebben laten zien, is het nu de beurt om wat dieper in te gaan over het onderwerp Sihr.
De betekenis was al uitgelegd, maar er is meer dan dat.
Sihr kan verschillende zaken veroorzaken, men kan er aan dood gaan, ziek worden, krankzinnig worden en Djinn kunnen met behulp van Sihr een menselijk lichaam binnentreden. Sihr kan ook veroorzaken dat een man en vrouw uitelkaar gaan enz.
Het komt ook voor dat door Sihr bepaalde ledematen verlamd raken, zoals benen, armen, enz.
Verder komt het vaak voor bij vrouwen dat Sihr, miskramen veroorzaakt, het niet kunnen hebben van gemeenschap, zeer onregelmatige menstruatieperiodes enz.

 

We zullen zo zien dat Sihr er in verschillende vormen en elke vorm voor bepaalde doeleindes wordt gebruikt.
De geleerden hebben verschillende verdelingen gemaakt van Sihr, zo hebben bepaalde geleerden het verdeeld in 8 soorten en andere hebben weer een ander soort verdeling gemaakt, over het algemeen kan je zeggen dat er 1 echte soort Sihr is en dat is Sihr Al-Hakeeki(werkelijke sihr) en die kan je in 4 hoofdcategorieen verdelen:

1.Al-Sihr Al-Hawa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de lucht laat, door bijvoorbeeld aan vogels vast te maken, of vastmaakt in een boom, de Sihr wordt versterkt elke keer als de windt eroverheen blaast.

2. Al-Sihr Al-Maa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de zee, rivier, meer of waterput gooit.

3. Al-Sihr Al-Naarie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en daarna verbrand of verhit bij vuur, ovens of vuurhaarden.

4. Al-Sihr Al-Turaab, oftwel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en begraaft in zand of aarde zoals langs wegen, of bijvoorbeeld in de tuin.

Dit zijn de hoofdcategorieen van Sihr, van deze categorieen krijgt men weer de volgende subcategorieen Sihr, hiermee wordt duidelijk hoe een bepaalde Sihr wordt gebruikt.

 1. Al-Sihr Al-Ma’kul w’al Masrub, oftewel alle soort Sihr die een persoon in zijn eten of drinken krijgt, deze Sihr gaat dus het lichaam van een persoon binnen, door dit gaan er meestal een paar Djinn mee het lichaam in om deze Sihr te beschermen.
  Ze zijn als het ware vastgekoppeld aan deze Sihr en houden deze Sihr vast met draden, dit gebruiken de Djinn soms ook om te eten, het lastige hiervan is dat vaak de Djinn het lichaam niet kunnen verlaten zolang de Sihr zich nog in het lichaam bevindt.
  De symptomen van deze Sihr is dat een persoon vaak plotselinge buikpijn voelt, vooral bij het beluisteren van de Koraan en het drinken van Roqyah water(water waarop Koraan is gereciteerd). Ook voelt het vaak alsof er zich een soort bal in de maag bevindt en die beweegt ook soms.
  De persoon krijgt ook veel last van haaruitval en wallen.
  Een ander punt van deze Sihr is, hoewel hij is ingenomen via eten of drinken en je dus vanzelfsprekend zou denken dat de Sihr dus alleen in de maag zit, dat niet zo is.
  De Djinn verspreiden de Sihr voor de zekerheid over het hele lichaam, een deel blijft wel in de maag, maar de rest kan zich overal in het lichaam bevinden, daarom is het handig om naast veel Roqyahwater te
  drinken(zodat men de Sihr in de maag overgeeft) ook Hijaamah(bloed verwijderen via koppen) te doen, omdat zo de Sihr die in het lichaam is verspreid alsnog via deze manier uit het lichaam te krijgen.
  Deze soort Sihr komt er dus vooral uit door overgeven, ontlasting of Hijaamah, bij het overgeven kan het zijn dat de Sihr in gedeeltes eruit komt vaak komen er eerst wit/geelachtige substanties of slierten, daarna kan de kleur verschillen van roze/rood, geel of zwart.
  Ook kan de Sihr getransformeerd zijn in de raarste dingen zoals ijzerdraad, touw, papier, kakkerlakken, stenen, glas enz.
  Wanneer men Sihr heeft overgegeven giet men hierover nog wat Roqyawater en giet het ergens op aarde waar weinig mensen langskomen. De Sihr dient dus niet in het toilet weggegooid te worden. Indien er blaadjes van papier wordt overgegeven waarop geschreven is, dient dit onschadelijk gemaakt te worden, de manier vindt men verderop in de handleiding.  Hieronder een voorbeeld van Sihr die overgegeven is tijdens een behandeling bij een patient, de patient heeft dit op een lege maag overgegeven met de wil van ALLAH na het drinken van 2,5 liter Roqyahwater, je kan goed zien dat de kleur rood/roze is later heeft deze persoon nog geel, wit en zwart overgegeven.
 2. Al-Sihr Al-Masmum, oftewel bepaalde geuren die de sahir bijvoorbeeld in wierook gebruikt en parfum, wie dit dan te ruiken krijgt kan met de wil van Allah geraakt worden door deze Sihr, de Sihr bevindt zich dan ook rondom de neus, 1 van de symptomen van deze Sihr is dat de neus zonder reden gaat bloeden of dat er bloed uit de oren komt en ook ervaart men ademhalingsproblemen.
  Het is aangeraden om naast Roqyah ook Al-Qist Al-Hindi te gebruiken en om Hijaamah te doen bij plekken rondom de neus, meer hierover volgt Insha Allah nog.
 3. Al-Sihr Al-Mak’ud, oftewel Sihr die gemaakt wordt door de tovenaardoor in stukjes draad of touw knopen te maken en met zijn vieze adem erover heen te blazen( zie tafseer Surah Al-Falaq). Deze soort Sihr kan buiten verstopt zitten, maar kan zelfs ook in het lichaam van de mens zijn.
 4. Al-Sihr Al-Athar, oftewel Sihr die door de tovenaar gemaakt wordt,door iets van de persoon op wie de Sihr moet komen te pakken, zoals haar, nagels, kleding, foto, bloed enz.
 5. Al-Sihr Al-Manthur, oftewel Sihr die tot poeder gemaakt wordt en waarover de tovenaar blaast met zijn vieze adem en die wordt gestrooid in huizen en ingangen van kamers.
 6. Al-Sihr Al-Marssus, oftewel vloeibare Sihr die wordt gespoten/gesproeid op bijvoorbeeld kleding, of ingangen van kamers of wordt gegoten langs een weg waarvan de sahir weet dat het slachtoffer hier langs zal komen. Indien een persoon denkt te weten over welke plaats de Sihr is uitgegoten, dan dient hij over dezelfde plaats Roqyahwater te gooien, met de wil van Allah zal de betovering dan verboken worden.
 7. Al-Sihr Al-Talasim, oftewel Sihr doormiddel van namen,woorden, symbolen, getallen en figuren, waarvan de betekenis alleen duidelijk is bij de sahir, een afbeelding hiervan is al boven getoond. Deze soort Sihr heb ik vaak gezien bij Marokkanen, en het rare ervan is dat ik dit zelfs door enkele zogenaamde imams heb zien schrijven, moge Allah ons behoeden voor het bidden achter zulke mensen. Indien iemand dus in het bezit is van zulke Sihr dan dient de volgende methode te worden gebruikt om de Sihr onschadelijk te maken. Men dient eerst wat Roqyawater in een kom te schenken, daarna zoekt men toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en pakt de Sihr, eventueel reciteer je surah Al-Falaq terwijl je de Sihr uitpakt.
  Doe dan de Sihr in het Roqywater en zorg dat alle tekens en dergelijke goed in het water worden opgelost, je gaat er eventueel met je vingers in het water opwrijven, je zorgt dus dat alles van de Sihr in het water komt, als je iets van ijzer hebt, probeer je het een beetje stuk te slaan met een hamer zodat het water ook binnenkomt.  Daarna laat je het papier en bijvoorbeeld als er iets van leer zit even drogen, en verbrand alles daarna. Indien er wat metaal tussen zit wat niet verbrand kan worden, sla je het stuk en begraaf je het op een plaats waar geen mensen langskomen.
  Met de wil van Allah is de betovering nu verbroken. In principe is dit de manier om elke gevonden Sihr te verbreken, men moet niet zoals vele fabeltjes beweren de Sihr in het toilet gooien, erop plassen of terug aan de sahir geven, dit maakt de Sihr juist alleen maar sterker.
 8. Al-Sihr Al-Marsud, oftewel Sihr die zo gemaakt is dat je beinvloed wordt door het zien van de maan, sterren en vooral wanneer er bijvoorbeeld een zonsverduistering is, of wanneer door de maan het zeespiegel niveau verandert.  Ook kan deze Sihr versterkt worden door het waaien van de wind tegen deze Sihr, de Sihr zit dan in een boom of vast aan de poot van een vogel of sterker wordt door stroming van het water enz, mensen met deze soort Sihr zullen ineens zwaardere aanvallen krijgen op willekeurige momenten, dit gebeurt omdat een voorwaarde van de Sihr actief is geworden, zoals de volle maan, bepaalde sterren die in een lijn staan enz.
 9. Al-Sihr Al-Madfun, oftewel Sihr die begraven ligt onder de grond, meestal in een graf, dit soort Sihr is zeer krachtig en dient het liefst door een ervare raaqi behandeld te worden. Een advies aan broeders en zusters is dat zij goed moeten kijken wie eventuele dode famillieleden wast en begraaft, omdat vaak tovenaars mensen benaderen die doden wassen om Sihr bij de dode in het graf te doen. Symptomen van deze Sihr zijn bijvoorbeeld heel vaak hoofdpijn, maar op het moment dat men Koraan luistert en vooral verzen die over Sihr gaan, dan gaat de hoofdpijn weg, dit is tegengesteld aan de meeste andere Sihr, daar krijg je juist hoofdpijn als je Koraan luistert, de reden dat de hoofdpijn weggaat is omdat de Sihr zich niet bij de persoon bevindt, maar aan de buitenkant, namelijk ergens onder de grond, de hoofdpijn is ook een soort tintelende hoofdpijn. De persoon droomt vaak van hoge plaatsen te vallen, dromen over dode mensen enz. Verder heeft de persoon moeite met concentratie, heeft moeite met zaken waarvan hij houdt, geen zin om te werken, studeren enz, en de persoon kijkt met een waas uit zijn ogen en knippert veel. Van bovenstaande verdeling gaan we terug naar het uiteindelijke resultaat van bepaalde Sihr, hiermee wordt duidelijk wat de tovenaar of degene die naar de tovenaar is gestapt eigenlijk wil dat er gaat gebeuren.

 

Let op!!! 

Hieronder zullen voor elke soort Sihr symptomen worden geplaatst. Wanneer men deze symptomen bij zichzelf vindt betekent het niet meteen dat iemand geraakt is met Sihr en/of bezeten is door een Djinn. Wanneer iemand 100% zeker wil weten of er wat aan de hand is, dient men gewoon een aantal keer Roqyah te doen, dan zal Allah laten zien of er wat is of niet.
Ook zal er aan het eind de algemene symptomen beschreven worden, indien men meer dan 3 van de symptomen vertoont dan is het zeer aannemelijk dat men geraakt is door Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog.

 

 1. Al-Sihr Al-Tafreeq, oftewel de betovering die ervoor moet zorgen dat

bepaalde mensen uitelkaar gaan. Deze betovering kan dus slaan op een man en zijn vrouw, een moeder en dochter/zoon, maar zelfs tussen 2 vrienden, bijna alle combinaties zijn mogelijk en deze Sihr heeft al vele gezinnen uit elkaar gerukt.
Deze soort Sihr wordt vaak door Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub gedaan of door door Sihr Marsus, maar in feite zijn andere mogelijkheden ook mogelijk zoals met foto’s en kledingstukken(Sihr Al-Athar).

De Symptomen:

– Plotslinge stemmingsveranderingen, opeens ga je een persoon zomaar haten en kan je die persoon niet uitstaan zonder reden.
– Veel ruzie maken, en vaak om hele kleine zaken of zaken die er eigenlijk niet eens zijn.
– Een afkeer om met de andere persoon te zitten, en je voelt je heel goed zodra deze persoon weggaat.
– Geen excuses aanvaarden van de tegenpartij
– Bij de Sihr tussen een man en zijn vrouw bijvoorbeeld, ziet de man er afschuwelijk uit voor de vrouw of andersom.

2. Al- Sihr Al-Mahaba(Al-Tiwalah), oftewel de betovering van de liefde

een persoon man of vrouw gaat naar de Sahir en vraagt hem om een betovering de doen op een andere persoon zodat die van hem gaat houden en hem gaat gehoorzamen in alles.

De tovenaar vraagt om een kledingstuk  dat nog niet gewassen is of een foto van de persoon, als dat niet mogelijk is wordt er alleen naar de naam van de moeder gevraagd van de persoon waarop de Sihr moet komen.

De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad) De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad)

De roeqaa waar hierboven over gesproken wordt is niet de Roqyah volgens de Koran en Sunnah, maar de roeqaa met behulp van de duivels die de tovenaars doen.

“Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”(Muslim)

Symptomen:

– De persoon waarop de Sihr komt, verlangt heel erg naar de persoon die de Sihr heeft gevraagd aan de tovenaar
– Vaak doen zelfs getrouwde vrouwen deze Sihr bij hun man, zodat hij een soort zombie wordt en hen gehoorzaamt in alles wat ze zeggen en dit gaat tenkoste van bijvoorbeeld de moeder van de man.
Dus abnormale gehoorzaamheid aan de persoon die de Sihr heeft gevraagd. – Het komt voor dat onwetende vrouwen naar een tovenaar gaan omdat het lijkt dat hun man niet van hun houdt, ze vragen om deze Sihr en opeens houdt de man van hen, alleen is het niet de man die van de vrouw houdt, maar een Djinn die het lichaam in is gegaan van de man.

Een variant op deze Sihr die bij mannen wordt toegepast is wordt Al-Sihr Al-Tahjeez genoemd, de man kan degene die de Sihr heeft aangevraagd niet weerstaan en wil altijd maar gemeenschap met haar hebben en verlangd alleen naar haar.

3. Al-Sihr Al-Tagjeel, oftewel de Sihr waarbij men zaken anders ziet dan in werkelijkheid is, of men ziet dingen die er helemaal niet eens zijn.

In de Koraan in Surah Taa-Haa vers 65 en 66 staat:

Zij zeiden: “O Mozes, werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen?”

Hij zeide: “Neen, werpt gij.” Dan ziet, het scheen hem wegens hun toverkunst toe, dat hun koorden en staven zich voortbewogen.

In bovenstaande verzen zien we dus dat Moussa(vrede zij met hem) in zijn duel met de tovenaars van Fir’awn(de farao) moge de vloek van Allah op hem zijn, de touwen die zij gooiden zag als slangen, zijn ogen werden dus betoverd en hij zag iets anders dan er werkelijk was.

Let op wanneer iemand deze betovering doet betekent het niet altijd dat een persoon er dan door bezeten raakt, de Sihr kan ook werken van buitenaf  en dit word dan Sihr Al-Garizi genoemd(betovering die van buiten werkt).

Symptomen:

Dingen zien bewegen die stilstaan
Grote dingen klein zien of kleine dingen groot zien
Dingen zien die er niet eens zijn
Zaken zien die opeens veranderen zoals bij hierboven een touw die verandert in een slang.

4. Al-Sihr Al-Djoenoen, oftewel een Sihr waarbij 1 of meerdere Djinn

plaats neemt in de hersenen van een persoon, vooral in het deel dat het verstand regelt, dit kan er toe leiden dat deze persoon gek wordt en zichzelf gaat verwaarlozen en slechte dingen gaat doen, en deze Sihr kan zelfs een persoon doden, dit is dus een gevaarlijke soort Sihr waarvoor meestal ook een sterke Djinn wordt gebruikt.

Symptomen:

– Persoon komt op plekken en hij weet niet hoe hij er is gekomen, de persoon krijgt een soort black-out, dit gebeurt vooral in de nacht en deze persoon krijgt in de nacht een drang om naar buiten te gaan.
– Wanneer deze Sihr lang in een persoon zit zal de persoon zeer rare dingen zeggen en lijkt het net of hij krankzinnig is geworden.

– Veel hallucinaties, van vooral personen die hij kent.
– Aantrekking om zaken te verrichten waardoor deze persoon zichzelf verwaarloost zoals drugs, alcohol enz.
– De persoon kan zeer agressief gedrag vertonen.

 

5.Al-Sihr Al-Marad, oftewel een betovering waarbij een persoon ziek

wordt of verlamd of doof of blind word enz.
De tovenaar geeft opdracht aan de Djinn op plaats te nemen in de hersenen die een bepaalde zintuig of ledemaat controleren en zo de ziekte te doen ontstaan.

De klachten zijn hetzelfde als bij ziektes met een medische oorzaak, alleen als men naar de dokter gaat voor deze klachten zal de dokter niks kunnen vinden. Ook ervaart de persoon meer pijn in zijn lichaam tijdens het luisteren van de Koraan, maar dit is alleen in het begin, wanneer deze persoon doorgaat met Roqyah zullen de klachten steeds minder worden totdat ze met de wil van Allah verdwijnen.
Zo komt het voor dat mensen jarenlang verlamd zijn en opeens na Roqyah weer kunnen lopen, of jarenlang niet kunnen praten of zien en na Roqyah dit wel weer kan.
Men moet dus veel Roqyah luisteren en de delen waar pijn is op het lichaam goed insmeren met olijfolie of zwarte zaad olie waarop Koraan is gereciteerd.
Ook is het dat vele ziektes die de westerse wereld gewoon als medische ziektes aanduidt niks anders dan Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld epilepsie, schyzofrenie en vele anderen, slechts een klein deel hiervan zal medisch zijn de rest komt door de Djinn.

Sihr Al-Marad kan vaak dezelfde symptomen veroorzaken die ook het Boze Oog of Jaloezie veroorzaken, toch zit er een verschil in, bij het Boze Oog en Al-Hasad gaan de mensen meestal nachtmerries krijgen over insecten en dergelijke, ook kan er pigment verandering optreden in het gezicht zoals opeens dat het gezicht er gelig uitziet of zwarte vlekken vertoont.

Symptomen:

– Pijn en klachten die lijken op ziektes van medische oorzaak, maar waarvoor artsen geen bewijs voor kunnen vinden.
– Verlamde lichaamsdelen of gehele verlamming zonder medische oorzaken.

 

6.Al-Sihr Al-Goemoel, oftewel een betovering die in veel opzichten lijkt

op Al-Sihr Al-Djoenoen, waarbij de Djinn ook plaats neemt in de hersenen waardoor de persoon gek kan worden of zelfs dood kan gaan. Ook is het kenmerkend dat deze persoon heel lui is altijd verslapt en weinig praat met mensen.
Deze Sihr is gevaarlijk omdat de persoon altijd alleen wil zijn en dus de Djamaa’ ah(groep) van de moslims verlaat en dus als prooi voor de Shaytaan blijft.

Symptomen:

-Luiheid
-Houdt niet van drukke plaatsen en veel mensen -Houdt van eenzaamheid
-Geen concentratie
-Heel vaak hoofdpijn

7.Al-Sihr Al-Hawateef, oftewel zoals het woord al zegt het lijkt erop dat je altijd gebeld wordt in je hoofd, je hoort dus altijd stemmen en vooral van bekenden maar soms ook onbekenden. Dit is niet te vergelijken met waswaas(influisteringen), maar dit is sterker en deze persoon denkt dat hij geroepen wordt en wordt zeer onzeker gemaakt en begint hierdoor veel te twijfelen aan zijn familie en vrienden. Ook krijgt deze persoon veel nachtmerries van dieren en het vallen van hoge plaatsen waarna hij meestal wakker schrikt.
Deze Sihr kan gevaarlijk zijn en een persoon gek maken of zelfs doden, ook kan deze Sihr uiteindelijk overspringen en veranderen in Al-Sihr Al-Djoenoen of Al-Goemoel.

– Hoort veel stemmen die lijken alsof ze hem roepen.
– Kan niet op 1 plek blijven zitten.
– Te snelle zaadlozing bij gemeenschap of moeite met gemeenschap.
– Twijfel, en deze twijfel zal op den duur komen met alle zaken waar deze persoon mee bezig is.
– Een soort van autisme, waarbij de persoon denkt dat hij in een andere dimensie/wereld is.
– Chronische hoofdpijn en veel pijn in de onderrug bij de ruggegraat.
– Verschrikkelijke nachtmerries waarin hij de stemmen hoort die hem roepen.

– Praat soms zeer verward en zijn gedragingen zijn ook zo, en dit wordt naar mate meer.
– Veel last van hoogmoed, denkt het altijd beter te weten.

8. Al-Sihr Al-‘oekoem, oftewel de betovering van onvruchtbaarheid, deze verschilt met de medische onvruchtbaarheid dat wanneer men een arts bezoekt, de arts geen reden ziet voor de onvruchtbaarheid.

Bij deze betovering neemt de Djinn meestal plaats bij de baarmoeder van de vrouw en houdt zich bezig met de eierstokken of bij het geslachtsdeel van de man, het is dus ook nodig dat een vrouw zich altijd inwendig reinigt met een watje met bijvoorbeeld musk of rozewater na het toiletteren en vooral na haar periode en ook zichzelf vaak te wassen met Roqyahwater waarin Sidr zit. Ook komt het vaak voor dat door deze betoveringen de vrouw heel vaak een miskraam krijgt.

‘ Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat Asma(moge Allah tevreden met haar zijn) de Profeet(vrede zij met hem) vroeg over ghusl(grote wassing) na haar menstruatie. Hij zei:

“ Neem het water en bladeren van de lotusboom(sidr) en reinig je zelf er grondig mee, giet daarna het water over het hoofd en wrijft het goed in zodat het de wortels bereikt. Giet daarna het water over jezelf, neem een stuk doek/lap(in ons geval watten) met musk en reinig jezelf ermee.” Asma zei, Hoe moet ze zichzelf reinigen?
Hij zei, SubhanAllah! Reinig jezelf ermee.
‘ Aisha zei, (alsof het haar toegefluisterd was) volg het spoor van het bloed. (Bukhari en Muslim)

Allah zegt in Surah Al-Sjoera vers 49 en 50:

Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.

Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.

Symptomen:

– Onvruchtbaarheid zonder medische reden.
– Zeer onregelmatige menstruatie.
– Pijn bij de onderrug.
– Druk op de borst die benauwdheid veroorzaakt, vooral net voor de avond of in de nacht.
– Veel miskramen.

9. Al-Sihr Ta’teel Al-Zawaaj, oftewel de betovering die ervoor zorgt dat de man of vrouw niet wil of kan trouwen, deze betovering wordt meestal door een slecht en jaloers persoon aangevraagd bij de tovenaar.
De tovenaar stuurt een Djinn die de bijvoorbeeld de vrouw achterna moet zitten en in haar lichaam wil treden, als het lukt dan geeft hij haar altijd een slecht en benauwd gevoel als iemand om haar hand komt vragen.
Lukt het niet dan werkt de Djinn van de buitenkant en werkt met illusie zowel bij de vrouw als de man door hen voor elkaar heel lelijk te laten lijken.

Symptomen:

– Druk op de borst die benauwdheid en pijn veroorzaakt vooral net voor de avond en in de nacht
– De huwelijkskandidaat in een lelijke verschijning zien
– Hoofdpijn die niet met medicijnen te verhelpen is
– Heel slecht kunnen slapen
– Pijn in de onderrug
– Niet in staat zijn om te trouwen, terwijl er genoeg huwelijkskandidaten zijn geweest.

10. Al-Rabt, de betovering van het knopen zodat de man en vrouw geen gemeenschap kunnen hebben met elkaar, deze is in 2 te delen. De betovering bij de man en de betovering bij de vrouw. 

De man:

De tovenaar stuurt een Djinn naar de man toe en die neemt plaats in de hersenen, en vooral in het deel dat de sexuele prikkels regelt.

De Djinn gaat er voor zorgen dat de man in sommige gevallen helemaal niet opgewonden wordt van zijn vrouw en dat hij dus ook niet in staat is om gemeenschap te hebben terwijl hij voorheen misschien het zelf aanbood aan zijn vrouw.

Symptomen:

– Geen erectie kunnen krijgen zonder medische oorzaak.
– Erectie krijgen bij bijvoorbeeld het voorspel, maar bij de daad zelf opeens niet meer.

De vrouw:

Bij de vrouw is Rabt in 5 mogelijkheden te verdelen.

1- Al-Rabt Al-Mana’, oftewel de vrouw is niet in staat gemeenschap te hebben met haar man doordat haar dijen strak tegen elkaar aangehouden worden, hierop heeft de vrouw geen invloed en het is dus het werk van de Djinn.

2- Al-Rabt Al-Tabalud, oftewel de Djinn zorgt ervoor dat de vrouw helemaal niks voelt qua sexuele prikkels en opwinding op het moment dat haar man gemeenschap met haar wil hebben, de vrouw is net alsof ze is verlamd en kan dus niet genieten van het gemeenschap met haar man.

3- Al-Rabt Al-Nazeef, oftewel zodra de man zijn vrouw wil benaderen zal de vrouw intens gaan bloeden vanuit haar baarmoeder, er is ook een soort Sihr die hierop lijkt namelijk Al-Sihr Al-Istihaadah, het verschil tussen deze 2 is dat de 1ste alleen wanneer de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw gebeurd en de 2de soms heel de dag en zelfs dagen kan duren.

4- Al-Rabt Al-Insidad, oftewel op het moment dat de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw en de vrouw benadert stuit hij op een stuk vlees waardoor hij de penetratie niet kan voltooien.

5- Al-Rabt Al-Ta’weer, bij deze variant is het dat als een man trouwt met een maagd, de Djinn twijfel en fitna wil zaaien doordat het lijkt alsof de vrouw niet meer maagd is bij de gemeenschap, de man voelt bij de penetratie alsof de schaamstreek heel wijd aanvoelt waardoor de man gaat denken dat zijn vrouw niet maagd is, op het moment dat de Sihr verbroken wordt zal het lichaam van de vrouw weer normaal worden.

Het is zo dat meestal Al-Sihr Al-Rabt samen met Al-Sihr Al-Tafreeq wordt gedaan zodat het meer effect zal hebben.
Het is aanbevolen voor de vrouwen die met deze betovering worden geraakt om net als bij Al-Sihr Al-‘oekoem zichzelf inwendig te reinigen met een watje en musk of rozewater zoals eerder al is vermeld, ook het zichzelf wassen met Roqyahwater heeft bij veel mensen genezing bracht, verderop zit een uitgebreide behandeling voor deze Sihr.

Dit zijn de meest voorkomende soorten Sihr, maar er zijn er veel meer, velen die wij niet eens kennen en alleen bekend zijn bij de tovenaar.
De Shayateen en tovenaars vormen als het ware een centrum van Kufr, een opleidingscentrum van slechtheid, er gaat een hele grote organisatie schuil die door de vervloekte zelf namelijk Iblies wordt geregisseerd.
De Shayateen die werken voor de tovenaars, de zogenaamde Gadim Al-Sihr hebben elk hun eigen taak, zo zijn er zij die het lichaam van een mens ingaan, maar je hebt ook boodschappers en dergelijke, we zullen een aantal van hun kort benoemen, omdat deze info van pas kan komen op het moment dat iemand Roqyah doet.

 

(0)