Allah de Verhevene zegt in de Koraan in Surah Al-Ahzaab vers 41-42:
“O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens) en ’s avonds.”
 
En HIJ zegt in Surah Ghaafir vers 55:
 
“Heb geduld, voorzeker, Allah’s belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer ‘s morgens en ‘s avonds met de lof die Hem toekomt.”
 
En Hij zegt in Surah Al-Qaaf vers 39:
 
“Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt, vóór zonsop- en ondergang”.
 
Bovenstaande verzen zijn bewijs voor het gedenken van ALLAH met de smeekbeden die onze Profeet(vrede zij met hem) aan ons heeft doorgegeven. Deze smeekbeden zijn zeer belangrijk voor de moslims, en zijn essentieel en iemand die ze niet zegt doet zichzelf een ongelofelijke onrecht aan. Een groot punt van discussie onder de geleerden is wanneer deze smeekbedes gezegd moeten worden, de juiste mening is dat deze smeekbedes van de ochtend na het Fajr gebed gezegd moeten worden, en
de tijd hiervoor is tot de zonsopkomst en die van de avond dienen na het ‘Asr gebed opgezegd te worden, en het tijd hiervoor is tot de zonsondergang(Maghreb gebed).
 
Het bewijs hiervoor zijn de bovenstaande verzen, dit is het bewijs wat Ibn Qayyim Al-Jawzi geeft in Al-Waabil Al-Sayyib.
Maar er is hier dus meningsverschil over en beide hebben sterke bewijzen ervoor, de anderen mening is dat de ochtend adkhaar is vanaf het Fajr gebed tot aan het Dohr gebed en de avond adkhaar vanaf het Dohr gebed tot aan het Magreb gebed, Wa ALLAHOE A’lam. Dus met andere woorden als je het maar doet !!!!
 
Hieronder volgen de Smeekbedes van de Ochtend en de Avond, men
begint eerst met de onderstaande Suwar te reciteren.
– Ayat Al-Kursi 1x
Allahu laa ilaha illa Huwa, Al-Hayyul-Qayyum. La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu maa fis-samawati wa maa fil-‘ard. Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnih. Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima shaa’a. Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyyul-Adheem.
– Surah Al-Ikhlas 3 x
 1. Bismillahi rahmani Rahim 2. Qul huwa Allahu ahad 3. Allahu ssamad 4. Lam yalid walam youlad 5. Walam yakun lahukufu an ahad
– Surah Al-Falaq 3x

1.Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi alfalaqi 3.Min sharri ma khalaq 4.Wamin sharri ghasiqin ida waqab 5.Wamin sharri annaffathati fee al’uqadi 6.Wamin sharri hasidin ida hasad

– Surah Al-Nass 3 x

1.Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi annas 3.Maliki annas 4. Ilahi annas 5.Min sharri alwaswasi alghannas 6.Alladee yuwaswisu fee sudoori annas 7.Mina aldjinnati wannas

Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord ervoor laat men dus weg.
Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes in het donkerblauw gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord in het ervoor laat men dus weg.
# Asbahnaa (Amsajna) wa asbahal (Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. Rabbi ‘as’aluka khayra maa fee haathal-yawmi (Layl) wa khayra maa ba’dahu wa ‘a’oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi (Layl) wa sharri maa ba’dahu, Rabbi ‘a’oothu bika minal-kasali, wa soo’il-kibari, Rabbi ‘a’oothu bika min ‘athaabin fin-naari wa ‘athaabin fil-qabri.
 
# Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer).
# Allaahumma ‘Anta Rabbee laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, khalaqtanee wa ‘anaa ‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mas-tata’tu, ‘a’oothu bika min sharri maa sana’tu, ‘aboo’u laka bini’matika ‘alayya, wa ‘aboo’u bithanbee faghfir lee fa’innahu laa yaghfiruth-thunooba ‘illa Anta
# Allaahumma ‘innee ‘asbahtu(amsaytu) ‘ush-hiduka wa ‘ush-hidu hamalata ‘arshika, wa malaa’ikataka wajamee’a khalqika, ‘annaka ‘Antallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta wahdaka laa shareeka laka, wa ‘anna Muhammadan ‘abduka wa Rasooluka. (4 x)
# Allaahumma maa ‘asbaha(amsaa) bee min ni’matin ‘aw bi’ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakashshukru.
# Allaahumma ‘aafinee fee badanee, Allaahumma ‘aafinee fee sam’ee, Allaahumma ‘aafinee fee basaree, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa ‘a’oothu bika min ‘athaabilqabri, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. (4x)
# Hasbiyallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul- ‘Arshil-‘Adheem . (7x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fid-dunyaa wal’aakhirati, Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ‘ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur ‘awraatee, wa ‘aamin raw’aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa ‘an yameenee, wa ‘an shimaalee, wa min fawqee, wa ‘a’oothu bi’adhamatika ‘an
‘ughtaala min tahtee.
# Allaahumma ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati
wal’ardhi, Rabba kulli shay ‘in wa maleekahu, ‘ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, ‘a’oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa ‘an ‘aqtarifa ‘alaa nafsee soo’an, ‘aw ‘ajurrahu ‘ilaa Muslimin.
# Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma’as-mihi shay’un fil-‘ardhi wa laa fis-samaa’i wa Huwas-Samee ‘ul- ‘Aleem .(3 x)
# Radheetu billaahi Rabban, wa bil-‘Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama) Nabiyyan. (3x)
# Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika ‘astagheethu ‘aslih lee sha’nee kullahu wa laa takilnee ‘ilaa nafsee tarfata ‘aynin.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) wa asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-l’aalameen, Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayra haathal-yawmi(Layl): Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa’a’oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba’dahu.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) ‘alaa fitratil-‘Islaami wa ‘alaa kalimatil-‘ikhlaasi, wa ‘alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama), wa ‘alaa millati ‘abeenaa ‘Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.
# Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x)
# Laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu, wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x de avond)
# Subhaanallaahi wa bihamdihi: ‘Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinat arschihi wa midaada kalimaatihi. (3 x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan.(3 x in de ochtend)
# ‘Astaghfirullaaha wa ‘atoobu ‘ilayhi.(100 x)
# ‘A’oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaq
# Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x)
(Commenting: OFF)

Definitie van de Djinn

Wanneer we het hebben over de Djinn, hebben we het over een schepsel dat Allah geschapen heeft en dat net als de mens Allah moet aanbidden. In de Koraan in Surah Al-Dhaariat vers 56 staat:

“En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. “

Hoewel de Djinn net als ons geschapen is om Allah te aanbidden, zijn er verder vele verschillen tussen ons en hen, zo leven zij in een andere wereld, die zich in onze wereld bevindt, deze wereld is voor onze ogen onzichtbaar en ook de Djinn zelf zijn voor ons niet te zijn.
Wij kunnen alleen een Djinn zien die een andere gedaante(dier, mens, object) aanneemt, maar daar zullen we later op terugkomen.

Verder hebben de Djinn bepaalde krachten gekregen zoals, lange afstanden afleggen in zeer korte tijd, er zijn er bij die kunnen vliegen, er zijn erbij die zeer grote kracht bezitten, maar wat duidelijk moet zijn voor iedereen is dat dit alles met de wil van Allah gebeurt en dat de Djinn niet het ongeziene(Al-Ghayb) kunnen zien en weten zoals vele beweren. Zij zijn net als ons onwetend over het ongeziene, zoals het Uur, wanneer iemand doodgaat enz, deze macht en kennis ligt alleen bij Allah.

In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 7 staat:

“Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet.”

Het is dus al duidelijk dat de Djinn schepselen zijn van Allah, en dat ze van ons verschillen, dit verschil komt nog meer naar voren als we gaan kijken waaruit de Djinn zijn geschapen, het moge duidelijk zijn dat Allah de Verhevene de mens uit aarde heeft geschapen, de Djinn is uit iets anders geschapen, namelijk uit een rookloze vlam van vuur.

In de Koraan Surah Al-Rahmaan vers 15 staat:

“En Hij schiep de djinn uit een rookloze vlam van Vuur.”

Verder is het zo dat de Djinn hier al eerder op de aarde leefden dan wij, zij zijn hier 2000 jaar eerder gekomen dan onze voorvader Adam(vrede zij met hem).
In de Koraan Surah Al-Hidjr vers 26 en 27 staat:

“Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm
gewrocht”.

“En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen”.

De soorten Djinn

Het woordje Djinn heeft verschillende betekenissen in het Arabisch, maar de betekenis die het meeste klopt is verborgen of verhullen.

Al-Jawhari zegt: Al-Djaan is de vader van de Djinn, het meervoud is Djeenaan. In Al-Qamoos Al-Muheet staat: Djannahu Al-Layl betekent, de nacht heeft hem bedekt. Alles wat van jou verborgen is, is Djunna ‘Anka. Djinn Al-Layl betekent de duisternis van de nacht.

In Lisaanul ‘Arab staat: Janana betekent het verbergen of verhullen van iets.

De Djinn is dus een schepsel dat verborgen is voor ons, wij kunnen het niet zien, de foetus, betekent ook Al-Janeen, omdat het verborgen is voor het oog in de baarmoeder van zijn moeder.

Ibn ‘Abd Al-Barr heeft gezegd: Volgens de geleerden van de Arabische Taal zijn er verschillende categorieën benamingen van de Djinn:

 1. Wanneer ze over de Djinn in het algemeen praten, dan gebruiken ze het woord Djinni.
 2. Als de Djinn van degenen zijn die samen met de mensen wonen in hun huizen, worden ze ‘ Aamir genoemd, waarvan het meervoud ‘ Ummaar is.
 3. Als het een Djinn is die zich bezighoudt met kinderen, noemen ze die Arwaah(geesten)
 4. Als de Djinn slecht is dan noemen ze hem een Shaytaan(duivel).
 5. Als hij erger dan dat is, dan noemen ze hem een Maarid(demoon).
 6. Als hij erger dan dat is en zeer sterk is dan noemen ze hem een ‘ Ifriet, waarvan het meervoud ‘ Afaareet is.

Dit zijn dus de benamingen van de verschillende soorten Djinn afhankelijk van hun kracht en activiteiten, we kunnen samenvatten dat al deze bovengenoemde namen in 3 soorten Djinn te verdelen zijn.

Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met hem) zei:

“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugels heeft, en zij vliegen door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis vervolgt.

”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)

Moslims en ongelovigen onder de Djinn

Ik had al eerder aangegeven dat de Djinn voor hetzelfde als de mens zijn geschapen, namelijk het aanbidden van Allah de Verhevene en daarom bestaan er onder de Djinn moslims en ongelovigen. Wanneer we praten over moslim Djinn, noemen we ze gewoon Djinn, zij zijn namelijk onze broeders in het geloof en het is dus niet gepast om hen Shaytaan, Maarid of ‘Ifriet te noemen, omdat dit specifieke namen betreft voor de ongelovige Djinn.

In de Koraan in Surah Al-Djinn vers 14-15 staat:

“En er zijn onder ons Moslims en er zijn onder ons die van de rechte weg zijn afgeweken. En zij die zich onderwerpen – hebben de rechte weg gezocht”.

“En zij die van de rechte weg afwijken, zullen brandstof der hel zijn.'”

Ibn Mas’ood(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Iemand van de Djinn(moslim) riep mij, en ik ben met hem meegegaan en reciteerde de Koraan voor hen. Hij(de Djinn) nam ons mee en liet ons de afdrukken van de plaatsen zien waar zij zijn geweest en de sporen van hun vuren.
Ze vroegen hem(de Profeet) naar eten en hij zei; Jullie kunnen elke bot eten als vlees waarover de naam van Allah is uitgesproken en die in jullie bezit komt, en alle uitwerpselen als voedsel voor jullie dieren”. De Profeet(vrede zij met hem) zei: Dus gebruik deze dingen (de botten en uitwerpselen) niet om jullie zelf te reinigen(na het toileteren), want het is het voedsel en middelen voor jullie broeders(de moslim Djinn)”.

(Muslim nr 450)

Uit deze overlevering kunnen we dus het bewijs vinden dat de moslim Djinn onze broeders zijn en dat zij net als wij gewoon eten en zelfs dieren hebben die ook voor hen bepaalde zaken doen.

Hoewel de moslim Djinn onze broeders zijn in het geloof, is het niet toegestaan voor ons om hun hulp in te roepen en dergelijke, omdat dit op den duur tot Shirk kan leiden zoals bij de tovenaars, we zullen het hier Insha Allah later wat uitgebreider over hebben in het hoofdstuk van de meest gestelde vragen. Wat wel toegestaan is om de Djinn uit te nodigen naar de Islam, dit dient wel door iemand gedaan te worden die standvastig is in zijn geloof en een degelijk niveau van kennis bezit, er zijn vele verhalen van de selef waarin zij les gaven aan de Djinn.

In de Koraan in Surah Al- Djinn vers 6 staat:

“Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden”.

Het moet nu duidelijk zijn dat de Djinn bestaan, behalve de moslims erkennen vele volkeren het bestaan van de Djinn, er zijn talloze verzen in de Koraan en zelfs een heel Surah wat hun naam draagt en vele overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) over hen. Degenen die de Djinn ontkennen nadat het bewijs tot hen gekomen is plegen een daad van ongeloof, want wie ook maar niet in 1 vers gelooft van Allah heeft daarmee ongeloof gepleegt, moge Allah ons daarvan beschermen. Je zult dus alleen zien dat niemand het bestaan van de Djinn ontkent behalve iemand die arrogant en hoogmoedig is.

De strijd tussen Iblies en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam

In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 11 t/m 18 staat:

“Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: “Onderwerpt u aan Adam” en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen”.

(Allah) zeide: “Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?” Hij antwoordde: “Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen”.

(Allah) zeide: “Verwijder u van hier – het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden.”

Hij zeide: “Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt.”

(Allah) zeide: “U is uitstel verleend.

Hij antwoordde: “Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad.”

“Dan zal ik mij gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden.”

(Allah) zeide: “Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal voorzeker de hel met u allen vullen.”

En hiermee was de strijd begonnen, de strijd tussen Iblies(vader van de Djinn) en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam(vrede zij met hem), Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) heeft Allah een belofte gedaan, en het is zeker dat hij deze belofte gaat nakomen, namelijk dat hij alles op alles zal zetten om te zorgen dat hij niet alleen de Hel in gaat. Het is jammer om te zien dat velen van ons niet aan onze belofte kunnen houden, namelijk de belofte dat wij niemand naast Allah de Verhevene aanbidden en dat wij alles in staat stellen om Zijn tevredenheid en genade te behalen.

Welnu is het de tijd gekomen dat we meer ingaan op het onderwerp van deze handleiding, de introductie is ten einde, we zullen ons nu gaan richten op het kwaad dat hier op deze wereld is, en we zullen dit kwaad proberen te onthullen en we zullen met de wil van Allah erin slagen dit kwaad te overmeesteren en te bestrijden.

De eerste 1000 jaar na Adam(vrede zij met hem), heerste er Tawheed op de aarde, alle mensen aanbaden niemand behalve Allah. Maar toen begon Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) na te denken, hij begon na te denken over zijn belofte en de haat en wraak die hij tegen Adam(vrede zij met hem) had woedde in hem op.

Hij dacht met een vervloekte gedachte en kwam tot de oplossing dat zijn eigen volgelingen van onder de Djinn niet genoeg waren om zijn taak te vervullen, zijn taak die tot de Dag des Oordeels zal duren. Er moesten helpers gevonden worden van binnen het menselijk ras, hij had volgelingen nodig onder de zonen van Adam(vrede zij met hem), immers zij konden bepaalde dingen doen die hij niet kon.

En dus begon hij met rekruteren en onderwees deze mensen in het slechte, hij onderwees hen in valsheid, hij onderwees hen in Shirk en Kufr en beloofde hen daarvoor roem, rijkdom en grote krachten, maar in werkelijkheid heeft hij ze geleid naar de vernietiging van henzelf, hij heeft ze geleid naar de Hel!!

Maar wie zijn de helpers van Iblies(moge Allah hem vervloeken) dan, wie zijn deze ondankbare schepselen die denken het op te kunnen nemen tegen Allah en zijn oprechte dienaren.  Het zijn niemand anders dan de tovenaars en soortgelijken van hen, die beweren kennis te hebben van het ongeziene, sommigen van hen beweren zelfs de Awliyaa(vrienden) van Allah te zijn, maar in feite zijn zij de Awliyaa van Shaytaan en zullen ze samen met hem ten ondergaan.

In de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 102 staat:

“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig”. Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”

 

Uit bovenstaande vers hebben de geleerden 5 leerpunten gehaald voor ons, 5 belangrijke punten die we insha Allah zullen bespreken:

 1. De Leer van zwarte magie oftewel Sihr, is iets wat men kan leren, de tovenaars hebben zelfs talloze boeken geschreven waaruit hun volgelingen kunnen leren en de Shayateen helpen de tovenaars hun kennis verder uit te breiden in deze leer.
 2. Het is dus een leer die men kan leren, maar er is een speciale voorwaarde verbonden aan het leren van Sihr, men moet namelijk eerst ongeloof(kufr) plegen voordat hij wordt toegelaten om Sihr te leren, de tovenaar dient dus eerst daden van ongeloof te plegen alvorens verder gegaan kan worden met deze leer, dit punt zal later uitgebreider aan de orde komen.
 3. Deze leer die men kan bemachtigen is waardeloos, want het is een schadelijke leer, wanneer iemand dit leert, is hij gedoemd voor eeuwig in de hel te verblijven(behalve als er berouw wordt getoond en het geaccepteerd wordt door Allah)
 4. Uit bovenstaande vers komt duidelijk waarmee Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) de tovenaars lokt, namelijk voor roem en rijkdom, zij verkopen hiervoor hun ziel.
 5. De meest belangrijkste les die wij uit deze vers kunnen halen is dat de Sihr alleen kan werken met de wil van Allah.
(Commenting: OFF)

Alles over Hijama / Cupping

LET OP!!!

De informatie die hier volgt is slechts bedoeld om wat meer inzicht te krijgen over deze Profetische geneeswijze, het is niet bedoeld als een doe-het-zelf gids om dan maar mensen open te gaan snijden en Hijama te doen. Hijama kan zeer gevaarlijk zijn als het gedaan wordt door mensen die onkundig zijn, men kan erdoor verlamd raken, zenuwuitval krijgen enz. Ik zal daarom niet teveel ingaan op de verschillende plekken op het lichaam zodat er geen mensen verleid worden om het toch maar zelf te doen.

Continue Reading…

(Commenting: OFF)

We willen jullie wat inzicht geven op welke manier wij aan onze producten komen zoals onze olien, kruiden en honingen.

Wat velen niet weten is dat nagenoeg al onze oliën zelfs door onze eigen persmachines wordt gemalen of dat we aanwezig zijn bij het persen en dit zelf regelen , dit geld voor de olijfolie, arganolie, zwarte zaad olie, castor olie, cactuszaad olie(op bestelling) enz. Continue Reading…

(Commenting: OFF)

Alles Over Bezetenheid

In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige controle kan krijgen over de hersenen van de patiënt en de patiënt van binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt. Continue Reading…

(Commenting: OFF)

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk.

Wij zien vaak mensen reageren omtrent Roqya en de zaken die ermee te maken hebben met veel onwetendheid over dit onderwerp. En van deze zaken behoort het punt dat men niet begrijpt wat een bewijs is en hoe bewijs gezien wordt in de Islam en hoe deze wordt onttrokken uit de Koran, de Soennah en de Idjmaa’(consensus) van de geleerden. Continue Reading…

(Commenting: OFF)