Bewijs van Sihr in de Koraan

“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig”. Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”(surah Al-Baqarah 102)

Mozes zeide: “Zegt gij dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen? Is dit tovenarij? Maar tovenaars slagen nooit.”

“En toen de tovenaars kwamen, zeide Mozes tot hen: “Werpt hetgeen gij wildet werpen.
En toen zij wierpen zeide Mozes: “Wat gij hebt gebracht is slechts bedrog. Voorzeker, Allah zal het teniet doen. Voorwaar, Allah laat het werk der kwaadstichters niet gedijen.”
En Allah bevestigt de waarheid door Zijn woorden, zelfs al zijn de schuldigen afkerig. “(surah Yoenas vers 80-82)

%d bloggers liken dit: