Bezetenheid en zijn verschillende vormen

 

In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige controle kan krijgen over de hersenen van de patiënt en de patiënt van binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt.

Bij Sihr hebben we al gezien dat de vervloekte tovenaars op verzoek van iemand, of misschien op eigen initiatief Sihr bij iemand toepassen waardoor deze persoon ziek, gek, dood of Bezeten kan raken van 1 of meerdere Djinn.

Het is dus duidelijk dat de Djinn, de zogenaamde Gadim Al-Sihr (werker van de sahir), dus het bevel krijgen om een menselijk lichaam binnen te treden, ook hier is dan sprake van Al-Mass, maar dan door Sihr.

Maar als we het over Al-Mass of Sar’ in het algemeen hebben dan spreken we over Djinn die op eigen houtje handelen, zij zijn dus onafhankelijk van de sahir.

Na het binnentreden van het lichaam kunnen deze Djinn verschillende soorten Al-Mass veroorzaken die soms bijna identiek zijn aan Sihr, bijvoorbeeld we hebben Al-Sihr Al-Hawateef (Sihr van de stemmen), maar je hebt ook Al-Mass Al-Hawateef, het enige verschil is, bij de eerste komt het door een betovering(Sihr) en de 2de heeft een andere reden, die we zo gaan bespreken.

Alvorens we verder gaan met dit zullen we Al-Mass(bezetenheid) bewijzen met de Koraan en de Sunnah.

 

Bewijzen uit de Koraan

Allah zegt in de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 275:

“Degenen, die rente verteren, zullen niet verrijzen n behalve zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: “Handel is gelijk aan rente”, terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger Heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.”

Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer over deze vers: “L aa Yaakumun (zij zullen niet verrijzen) betekent het verrijzen uit hen graf op de Dag des Oordeels, behalve als iemand die Sar’(Al-Masru’) heeft en de Shaytaan zal hem slaan (net als iemand die bezeten is en een epileptische aanval krijgt) … (1/344)

Imam Al -Qurtubi zegt in zijn Tafseer: “Er is bewijs in dit vers tegen de mensen die ontkennen dat epilepsie veroorzaakt wordt door de Djinn en beweren dat het enkel een lichamelijke oorzaak heeft, en dat de Shaytaan het menselijk lichaam niet kan binnentreden of krankzinnigheid kan veroorzaken”. (Tafseer Al-Qurtubi 3/355)

 

Bewijzen uit de Sunnah

 

Matar ibn AbderRahmaan Al-A’naq zei: “Umm Al-Abaan bint Al-Wazee’ bin Zari ibn ‘Amir Al- ‘Abdi overleverde van haar va der dat haar grootvader eens naar de Profeet (vrede zij met hem) ging met zijn zoon of de zoon van zijn zus die bezeten was door een Djinn. De grootvader zei: “Toen we aankwamen bij de Boodschapper van ALLAH (v rede zij met hem in Medina, zei ik, O Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) ik heb met mij gebracht mijn zoon (of de zoon van mijn zus) die bezeten is door de duivel, zodat je een smeekbede (aan ALLAH) voor hem kan verrichten.”

De Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Breng hem naar mij, dus ik ging terug naar de groep waar ik hem had achtergelaten, maakte hem los en deed hem nieuwe kleren aan en bracht hem naar de Profeet (vrede zij met hem).

Hij (vrede zij met hem) zei: “Breng hem hier zodat ik bij zijn rug kan, toen hij (vrede zij met hem) hem (de jongen) vast had, begon hij (vrede zij met hem) hem te slaan op zijn rug en te zeggen, Ga eruit O Vijand van ALLAH, Ga eruit O Vijand van ALLAH. Plotseling leek de jongen er beter uit te zien, hij had een blik die anders was dan de blik daarvoor, daarna liet de Profeet (vrede zij met hem) hem (de jongen) naast hem (vrede zij met hem) zitten, en deed een smeekbede voor hem. Na de smeekbede van de Profeet (vrede zij met hem) was niemand in de groep geliefder dan de jongen. (Overgeleverd door Tabarani)

 

De volgende overlevering is van Ya’la ibn Murabbah (moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij zei:

 

“Ik heb 3 zaken gezien van de Profeet (vrede zij met hem) die niemand voor mij en niemand na mij heeft gezien, we waren vertrokken voor een reis en onderweg zagen wij een vrouw zitten op de grond met haar zoon. Ze zei: “O Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) dit is een jongen die geraakt is door een ziekte, dat hem en ons beide kwaad doet, hij wordt meerdere malen bezeten overdag.” Hij (vrede zij met hem) zei, “breng hem naar mij.” Ze bracht hem bij de Profeet (vrede zij met hem) en ze zette hem tussen hem en zijn rijdier neer. Hij (vrede zij met hem) spuugde 3x diep in de mond van de jongen, zeggende; “Bismillah Ana ‘Abdullah, Iksha Yaa ‘Adu wullah”, (In de naam van ALLAH, ik ben de dienaar van ALLAH, verdwijn O vijand van ALLAH) daarna gaf hij (vrede zij met hem) de jongen terug aan haar en zei: “We zien je terug op deze plek als we terug ko men, en vertel me over zijn toestand.” Hij zei: We gingen weg en kwamen terug en vonden haar op dezelfde plaats met 3 lammeren. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat heeft je zoon gedaan”. Ze zei: “Bij Degene die je met de Waarheid heeft gestuurd, we hebben niks vreemds van hem gezien tot nu. Je mag deze lammeren meenemen (als dank).” Hij (vrede zij met hem) beveelde 1 van zijn metgezellen er 1 te nemen en de rest aan haar terug te geven.” (Musnad van Ahmed en Al-Hakim in Al-Mustadrak nr 2/617)

Deze hadith is meteen ook een bewijs voor het ontvangen van een beloning voor het toepassen van Roqyah.

 

Het is overgeleverd van ‘Ata ibn Abu Rabah dat Ibn ‘Abbas (moge ALLAH tevreden met hem zijn) tegen hem zei: “Zal ik jou 1 van de vrouwen van het Paradijs laten zien?  Ik zei, Ja

Hij zei: Deze zwarte(getinte) vrouw kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Soms heb ik last van aanvallen (van epilepsie) en hierdoor raakt mijn lichaam ontbloot (de vrouw valt op de grond door de aanvallen), vraag ALLAH mij te genezen.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als je wenst he b dan geduld en je zal het Paradijs betreden (vanwege het geduld), maar als je wenst zal ik ALLAH voor je aanroepen om je te genezen.” Ze zei: “Ik zal geduld hebben, maar ik raak ontbloot t, dus vraag alstublieft ALLAH voor mij dat ik niet ontbloot raak, en dus riep hij (vrede zij met hem) ALLAH aan voor haar.” (Bukhari en Muslim)

 

Ibn Hajr Al- ‘Asqalani zegt in zijn Sharh van deze hadeeth in Al-Fath (10/115) dat de vrouw bezeten was door een Djinn en dat die de aanvallen veroorzaakte. De vrouw genaamd Oum Zafar kreeg dus epileptische aanvallen(Sar’).

De hadith die Ibn Hajr als bewees overleverde was een andere overlevering van Al-Bazzar ook door Ibn ‘Abbas overgeleverd met de toevoeging van De woorden, “Ik vrees dat het kwaad mijn lichaam ontbloot”, Ibn Hajar legt uit dat het kwaad hier niks anders dan de Shaytaan kan betekenen en dat ze leed aan Sar’.

De bewijzen in de Sunnah zijn overvloedig maar dit zal voldoende zijn insha ALLAH.

 

De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn

Al-Mass heb je in verschillende niveau’s je hebt mensen die nauwelijks wat merken van hun Bezetenheid en anderen die weer heel de dag last hebben, we kunnen het in de volgende niveau’s verdelen.

 • Volledige Bezetenheid van het gehele lichaam, en deze is in 2 soorten te verdelen.
  1. De volledige Bezetenheid die voor een lange of permanente duur is, het is bij dit soort Bezetenheid dat er een Djinn in het lichaam zit die eigenlijk gedurende de gehele dag actief is bij de patiënt, de Djinn praat ook vaak op de tong van de patiënt en deze Djinn zijn meestal van plan om ook niet meer weg te gaan totdat ALLAH de genezing brengt. De Djinn heeft vaak de beschikking over het gehele lichaam en veroorzaakt ook vaak black-outs en de patiënt valt ook vaak flauw. Dit soort gevallen zien we bij Sihr en erge gevallen van `Isq (Djinn ‘Aseeq).
  2. De volledige Bezetenheid die van een tijdelijke aard is, oftewel hier spreken we van een Djinn Tajier. Deze Djinn heeft dus beschikking over het gehele lichaam net als de variant hierboven, alleen is het dat deze Djinn bij een Roqyahsessie het lichaam uitvliegt en wanneer de sessie voorbij is weer het lichaam betreedt.
 • Volledige Bezetenheid van 1 bepaald lichaamsdeel, en het gaat hier om een Djinn die volledig bezit heeft genomen van 1 lichaamsdeel, bijvoorbeeld een been, arm, ogen of de tong. De patiënt kan dus spontaan verlamt raken, blind worden of opeens niet meer praten enz enz, en wanneer deze persoon dit medisch laat onderzoeken dan is er geen oorzaak van dit te vinden. Het kan ook voorkomen dat de Djinn van het ene naar het andere lichaamsdeel verhuist.
 • Bezetenheid vanuit de buitenkant (Mass Al-Garizi) en deze is in 2 te verdelen:
  1. Constante Bezetenheid vanuit de buitenkant, en bij deze soort zit er dus geen Djinn in het lichaam, maar buiten het lichaam en deze Djinn is dus constant bezig met de patiënt.Het zijn vaak gevallen van Sihr die met de wil van ALLAH niet het lichaam binnen kunnen en die dan via de buitenkant werken of een Djinn die wraak wil nemen op een mens vanwege iets wat de mens bij de Djinn heeft gedaan. Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat het een ‘Aseeq betreft die verliefd is op deze persoon, maar niet de mogelijkheid heeft om het lichaam te betreden.Het probleem bij deze soort Bezetenheid, is dat net als bij de Tajier de Djinn vlucht als er Roqyah wordt gedaan, de patiënt zal dus bij behandelingen zich goed voelen en helemaal geen tekens van Bezetenheid vertonen, maar buiten de behandelingen is er veel last van waswaas, slechte dromen, en men kan ook dieren of schimmen zien die hem achtervolgen.
  2. Tijdelijke Bezetenheid vanuit de buitenkant, het is bij deze soort dat er ook een Djinn aan de buitenkant zit, maar deze Djinn zit er niet altijd. Het kan dus voorkomen dat een persoon zich dagen goed voelt en geen klachten heeft en dan opeens weer wel, de symptomen zijn verder net als de variant hierboven.

 

 • Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken, en deze is in de volgende vormen:
  1. Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken zonder medische tekenen daarvoor of oorzaken. En dit is een zeer moeilijk geval om te ontdekken, omdat de patiënt een aandoening krijgt en vervolgens naar de dokter gaat en zich volledig laat onderzoeken, en toch wordt er niks gevonden. En wanneer er Roqyah wordt gedaan, zal er ook geen reactie komen, omdat de Djinn het via de buitenkant veroorzaakt.
  2. Bezetenheid van de buitenkant die ziektes waaraan de persoon reeds lijdt verergeren, de Djinn zorgt ervoor dat een ziekte die deze persoon reeds heeft erger wordt. De patiënt ziet dat opeens de medicijnen die hij eerder gebruikte en met de wil van ALLAH nuttig waren voor zijn ziekte nu opeens geen effect meer hebben, en ook dit is door toedoen van de Djinn.

 

 • Bezetenheid van zeer korte duur (Al-Mass Al-Taief), hierbij gaat het om een Bezetenheid die dus zeer kort duurt, van een aantal seconden tot maximaal een paar minuten, voorbeelden hiervan zijn ook de Jathoom(boegebez), maar ook andere vormen kunnen hiertoe gerekend worden.

 

Wat zijn de oorzaken van Bezeteneheid?

Het binnentreden van het menselijk lichaam doen de Djinn om verschillende redenen:

Al- ‘Adawa, oftewel vijandigheid

Dit wordt ook wel Al-Mass Al- ‘Adaw genoemd, dit betreft altijd een Shaytaan een ‘Ifriet of een Maarid en dus geen moslim Djinn. Deze Shaytaan gaat het lichaam van een mens binnen omdat hij de mens haat vanwege het feit dat het 1 van de zonen van Adam (vrede zij met hem) is.

Allah zegt :

“Doch door middel van de boom verleidde Satan hen b eiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: “Gaat heen – gij zijt elkander vijandig. Er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn.”(Surah Al-Baqarah vers 36)

Ook zegt Allah:

“Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. Hij roept zijn volgelingen slechts opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen worden.” (Surah Fatir vers 6)

Al-Intiqam, oftewel vanwege wraak

De mens heeft blijkbaar iets gedaan bij de Djinn, in de meeste gevallen onbedoeld omdat wij hen niet kunnen zien. Maar de Djinn denkt dat het expres gebeurd is en neemt wraak door het lichaam van de persoon binnen te treden.

 

Ibn Taymiyya zegt het volgende hierover:

“Het het kan gebeuren, en dit gebeurt vaak of in de meeste gevallen bij sommigen door de rivaliteit(zo denkt de Djinn erover) zoals dat sommige mensen hen kwaad doen of dat ze(de Djinn) denken dat zij(de mens) hen opzettelijk kwaad doet zoals door over hen te plassen, of door heet water over hen(de Djinn) te gooien of hen(de Djinn) te doden, en de mens weet niet dat hij dit(de Djinn kwaad doen) doet, en in de Djinn zit veel onwetendheid en onrecht, en zij(de Djinn) straffen hen(de mens) met meer dan dat ze verdienen… (Majmoo’Fatawa hoofdstuk 19, blz. 24)

De Djinn kan wraak nemen omdat 1 van de volgende zaken gebeurd is:

 • Men giet warm water in de gootsteen of douche zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen, indien er zich daar een Djinn bevindt kan deze verbrand worden.
 • Het plassen in een hol of put, in veel van deze plaatsen leven de Djinn.
 • Het mishandelen van dieren, zoals een hond, kat of slang, het kan zijn dat 1 van deze dieren een Djinn is in gedaante van een dier, zo zien we weer de waarschuwing van ALLAH dat Dhulm(onrecht) niet toegestaan is ongeacht tegen wie.
 • Het schreeuwen, huilen, zingen of Koraan reciteren in douche of toilet.
 • Het springen van een hoge plaats naar beneden zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen, men kan zo op een Djinn landen en hem pijn doen of zelfs doden.
 • Het gooien van een steen of ander voorwerp zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen.
 • Het lezen van de boeken van Sihr(tovenaars) en spelletjes spelen die met Sihr te maken hebben zoals het ouija-bord of het oproepen van zogenaamde geesten.
 • Het spuiten van anti-pesticide op insecten, vooral kakkerlakken zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen.

 

Vaak als een persoon bezeten wordt door een Djinn vanwege Intiqam kan het voorkomen dat er bepaalde lichaamsdelen verlamd raken, dit hoeft niet altijd zo te zijn.Op het moment dat de Djinn niet in staat is om op een persoon wraak te nemen omdat deze persoon zich beschermd heeft met de smeekbeden of door andere oorzaken, kan het gebeuren dat de Djinn dan wraak zal nemen doormiddel van het betreden van het lichaam van een naaste van die persoon, bijvoorbeeld zijn vrouw of kinderen, dit wordt Al-Intiqam ‘Air Mubasheer genoemd. Daarom is het belangrijk dat het hele gezin zich altijd houdt aan het zeggen van de smeekbedes van de ochtend en de avond, en dat de ouders hun kinderen beschermen met de smeekbedes wanneer zij nog te klein zijn om het zelf te doen.

Al-Dhulm (Onrecht)

En deze soort Bezetenheid gebeurt omdat de Djinn gewoon zin heeft om onrecht aan een mens te doen, net als er ook mensen bestaan die gewoon andere mensen zonder reden lastig willen vallen is dit ook het geval bij de Djinn zo. Alleen zit hierin ook een fout bij de mens, omdat Bezetenheid alleen kan lukken indien een persoon zich niet beschermt met het gedenken van ALLAH.

Al- ‘Isq,

oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon vanwege het feit dat de Djinn verliefd wordt op deze persoon, een blinde begeerte/lust, en de Djinn wil vooral gemeenschap hebben met deze persoon. Omdat deze soort bezetenheid vaak voorkomt en ook een moeilijk geval is zullen we deze apart en uitgebreid bespreken.

Al-Hawaa

oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon die zich bezighoudt met het doen van slechte dingen (muziek luisteren, overspel, alcohol drugsgebruik enz.). De aard(hawaa) van deze mens is hetzelfde als van die Djinn, beide houden ze van slechte dingen en dus gaat deze Djinn het lichaam van deze persoon binnen om samen slechte zaken te doen. Het gaat hier dus om Shayateen van onder de Djinn en onder de mens die samen komen.

Allah zegt in de Koran in Surah Al-An’aam vers 112:

Op dezelfde wijze hebben Wij een vijand voor elke profeet gemaakt, duivels van onder de mensen en de djinn. Zij fluisteren elkander vergulde woorden in om te bedriegen – en als uw Heer had gewild, zouden zij het niet hebben gedaan; laat hen daarom met rust met hetgeen zij verzinnen.”

Ook deze bezetenheid komt vaak voor vanwege het vele verderf wat in deze tijd is. Het is dus een waarschuwing aan ieder die slechte dingen doet en zijn lichaam verwaarloost zoals zij die roken of alcohol drinken, maar ook aan de mensen die muziek luisteren, slecht gekleed zijn en noem maar op, alles wat haram is houdt de Shaytaan van en iemand die hier veel van doet zal een metgezel krijgen van onder de Shayateen in zijn lichaam.

Allah heeft ons hiervoor reeds gewaarschuwd:

Allah zegt in de Koraan surah Al-Zochroef vers 36:

“En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige a fkeert, achter hem zetten Wij een satan, die zijn metgezel wordt.”

Dus o zwakke dienaar verricht berouw en stop met het jezelf gedragen als een beest voordat een nog slechter wezen je lichaam binnentreed en men straks zo afdwaalt van het licht van ALLAH dat men alleen duisternis zal zien. En vooral de mensen die anderen aanroepen tot het plegen van zondes.

Ibn AbdelBarr heeft gezegd:

“Wanneer een Shaytaan Djinn een Shaytaan mens ziet zoekt hij hem op en neemt bezit van hem, en dan kunnen ze samen werken, want de Djinn houdt van de daden van deze mens. Samen gaan ze elkaar helpen om ver van Allah te zitten en anderen daarbij te trekken. Hun Hawaa is een.”

Er zijn mensen die Zinaa hebben gedaan, maar we noemen ze geen Shaytaan Al-Ins, maar deze noemen we ‘Asie(zondaar), maar als hij naar zijn vrienden gaat en hen er ook voor uitnodigt en het mooi voor hun maakt, dit is nu een Shaytaan Al Ins. We bedoelen hier niet mee dat hij of zij een Kafier is, maar een opstandige dit is ook de letterlijke vertaling van Shaytaan, hij of zij is opstandig jegens ALLAH en nodigt anderen uit naar het slechte, hetzelfde wat de Shayateen van onder de Djinn doen.En dit soort personen zijn het prooi van Al-Mass Al-Hawa, omdat de aard en het doel van deze mensen hetzelfde is als die van bepaalde Shayateen.

 

Symptomen van Mass al-Hawa:

 • Hij gedenkt Allah niet of nauwelijks (Sudood ‘an dhikrillah)
 • Het houden van zondes (Hubul Ma’sieja) en het houden van ernaar uitnodigen en hij heeft geen geduld om zondes te plegen en nodigt anderen ernaar uit.
 • Wanneer hij een zonde doet is hij in een goede bui en heel vrolijk
 • Hij haat kennis over de islam, lezingen enz.
 • Hij denkt over zondes, en denkt hoe hij ze moet begaan en plant ze zelfs vooruit.
 • Hij kan niet aan goede dingen denken.
 • Hij houdt ervan om met mensen om te gaan die ook zondes begaan en zijn hart heeft rust als hij bij hen is.
 • Hij twijfelt over Allah en Zijn Kracht en Vermogen.
 • Als deze persoon alleen is, is hij niet gelukkig en leeft een vernederend leven
 • Hij heeft een angst vanbinnen die niet van buiten te zien.

 

De verschillende vormen van Bezetenheid

We hebben de redenen besproken waarom een Djinn het lichaam van een mens betreedt, we gaan nu de verschillende vormen van Bezetenheid behandelen. Elke vorm zoals bij Bezetenheid door Sihr veroorzaakt bepaalde klachten bij de mens en heeft bepaalde symptomen. Het is heel goed mogelijk dat een persoon Bezeten is en dat het niet door Sihr komt, maar dat de symptomen en klachten bijna identiek zijn aan die van Sihr. Zo kan dus bijna elke vorm van Sihr ook gewoon door Bezetenheid komen of door het Boze Oog en Al-Hasad. Alleen door nauwkeurig onderzoek kan men een diagnose stellen van wat het precies is.

 

Al-Mass Al-Wahami

Al-Mass Al-Wahami is in principe geen echte bezetenheid, het is meer gebaseerd op influisteringen van de qareen of Shayateen van buiten waarbij de waswaas zo sterk wordt dat een persoon symptomen krijgt van bezetenheid en dat zelfs bij een Roqyah behandeling deze persoon reageert als iemand die bezeten is. Dit komt voor bij mensen die vaak naar tovenaars, waarzeggers enz gaan omdat zij interesse hebben in de zogenaamde mystiek en het ongeziene (terwijl alleen ALLAH hier kennis over heeft), of zij bezoeken deze slechte mensen wegens een lichamelijke kwaal ook komt deze variant veel voor bij mensen die zich bezighouden met slechte en onzedige zaken. En omdat ze dus naar de tovenaars gaan maken de tovenaars deze mensen wijs dat ze bezeten zijn of geraakt zijn met Sihr. Omdat de plaatsen die zij bezoeken(tovenaars) plaatsen van Kufr en duisternis zijn, krijgen deze mensen dus veel last van waswaas, zeer sterke waswaas die een punt bereikt van sterke illusie dat zij bezeten zijn.

 

Al-Mass Al-Garizi

Al-Mass Al-Garizi is een vorm van bezetenheid waarbij de Shaytaan de mens lastigvalt van buiten waardoor een persoon het moeilijk krijgt in zijn leven, dit valt niet onder waswaas. De Shaytaan raakt en valt deze persoon letterlijk lastig van buiten zijn lichaam, hierdoor krijgt de persoon zowel lichamelijk als geestelijke klachten, ook komt het voor dat de Shaytaan verschijnt aan deze persoon in de gedaante van bijvoorbeeld zijn vrouw om gemeenschap te hebben of in de gedaante van enge dingen om deze persoon bang te maken. Heel vaak betreft het hier een Djinn Tajier. Muslim heeft een hadith in zijn Saheeh staan die overgeleverd is door Hudaifah (moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

“Toen we aan het eten waren met de Profeet (vrede zij met hem), plaatsten we onze handen niet richting het bord voordat de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zijn hand er als eerst plaatste. We waren een keer met hem aan het eten, toen er een jong meisje kwam aanzetten alsof zij werd geduwd.Ze wilde met haar hand richting het eten gaan, maar de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) hield haar hand vast. Toen kwam er een bedoein aanzetten alsof hij werd geduwd, en hij hield zijn hand vast.

En toen zei de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem): “De Shaytaan ziet voedsel als wettig (voor zichzelf) waarover de naam van ALLAH niet is uitgesproken. Hij bracht dit meisje zodat het voedsel toegestaan wordt voor hem (de Shaytaan) via haar, maar ik hield haar hand vast.Toen bracht hij deze bedoeïen zo dat het voedsel toegestaan wordt voor hem (de Shaytaan) via hem (de bedoeïen), maar ik hield zijn hand vast. Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, zijn hand (van de Shaytaan) is in de mijne samen met haar hand (van het meisje).”

We zien dus in deze hadith 2 duidelijke voorbeelden van Al-Mass Al-Garizi, de Shaytaan zette deze 2 personen aan om zonder de naam van ALLAH te zeggen als wilden te gaan eten, want in de hadith zitten de woorden “Ka annaha Tadfa’” wat betekent het leek al sof zij geduwd werd, dus ze deed het niet met haar eigen wil, de geleerden hebben dus uit deze hadith het bewijs gehaald voor deze soort bezetenheid.

 

Al- Al-Mass Al-Taaief

Al- Al-Mass Al-Taaief, Allah de Verhevene zegt in Surah Al-A’raaf vers 200-201:

“En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort, zoek dan uw toevlucht bij Allah; voorzeker, Hij is Alhorend, Alwetend. “

“Degenen die (God) vrezen, wanneer hen een boze nei ging van Satan overvalt, gedenken Allah en ziet, zij zijn ziende.”

 

Ibn Kathir (moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over het woordje Taiefoen:

“En sommigen hebben het vertaald als woede, en sommige als bezetenheid door de Shaytaan….”

Bij deze Bezetenheid gaat het om een vorm waarbij een Shaytaan het lichaam van een mens betreedt wellicht alleen voor enkele seconden tot een paar minuten om deze persoon een boze ingeving te geven die kan resulteren in woede, moord enz. Dus al deze verschrikkelijke dingen terwijl de bezetenheid zelf maar heel kort duurt, en men dient dus ALLAH te gedenken en toevlucht tot hem te zoeken om te genezen van deze soort.

 

Al-Mass Al- ‘Isq

Al-Mass Al- ‘Isq, we zouden deze apart bestuderen, Al’isq oftewel blinde lust is dus een reden voor Bezetenheid, maar in principe is het een vorm van bezetenheid opzich. Een Djinn van het type ‘Aseeq of in het geval van een vrouwelijke Djinnia ‘Aseeqa kan men vergelijken met een oversexte persoon, een mens die zijn lust los heeft gelaten en zijn seksuele behoefte is zo groot geworden dat hij op jacht gaat naar gemeenschap en mensen dus gaat aanvallen en hen ziet als zijn eigendom. Het hoofdpunt hierbij is gemeenschap, de Djinn is dus blind geworden van zijn lust en denkt alleen maar aan gemeenschap en ziet het lichaam van een mens op wie hij verliefd wordt als zijn eigendom. Dit soort Djinn zijn heel hardnekkig en bezorgen mensen veel problemen en deze variant is erbij zowel mannen als vrouwen, maar men ziet het toch meer bij de vrouwen. Deze Djinn is letterlijk in staat zijn slachtoffers van binnenuit te verkrachten en hen zelfs meerdere malen op een pijnlijke en onaangename manier klaar te laten komen.Deze Djinn geeft zijn slachtoffers ook veel neiging naar zinaa, dromen over gemeenschap en vieze gedachtes dwalen de hele dag door het hoofd. Dit soort Bezetenheid is waarlijk een grote beproeving, maar de slachtoffers hoeven zich geen zorgen te maken, zodra zij de strijd aangaan op de toegestane manier en zich wenden tot de Heer der Werelden zal er genezing en kracht komen.

 

De belangrijkste reden waarom de ‘Aseeq het lichaam van een persoon betreedt is gemeenschap hebben, en daarop zal de behandeling zich dus op moeten concentreren. Het punt is dus dat het onmogelijk gemaakt moet worden voor deze Djinn om te genieten van het lichaam waarin hij of zij zit, het lichaam moet een gevangenis en plaats van marteling voor de Djinn worden, waar de Djinn zo snel mogelijk uit moet en anders sterft!

 

De Djinn ‘Aseeq kan door verschillende redenen het lichaam betreden:

 

 • Al-Mass, oftewel Bezetenheid onafhankelijk van iets of iemand, deze Djinn werkt dus niet voor een sahir en opereert zelfstandig.

 

Ibn ‘Abdelbarr (moge ALLAH hem genadig zijn) zegt het volgende hierover:

 

“De meest voorkomende redenen voor Mass Al-’Isq, en het komt het meest voor bij vrijgezellen, en dit is: Een persoon, man of vrouw, maar bij de vrouw komt het meer voor, gaat zichzelf naakt voor de spiegel bekijken, of maakt zich op en bewondert zichzelf maar dankt ALLAH daar niet voor, als er op dat zelfde moment een Djinn langskomt en hij ziet haar zo en vindt haar mooi dan kan hij bezit van haar nemen”.

We zien dus dat dit een reden kan zijn waarom een djinn het lichaam betreedt met als reden ‘Isq (blinde lust).

 

 • Al-Sihr, oftewel door betovering, het betreft hier dus een Gadim Al-Sihr, een Djinn die dus werkt voor een sahir. Een Djinn ‘Aseeq doormiddel van Sihr kan op 2 manieren:
 • Sihr, er wordt dus een betovering gedaan op een persoon, waardoor er een djinn in het lichaam gaat van deze persoon, en deze Djinn wordt verliefd of heeft een blinde en verslavende verlangen naar gemeenschap, meestal gaat het hier om de volgende betoveringen:
  1. Sihr Tafreeq (betovering van de scheiding)
  2. Sihr Ta’teel Al-Jawaz(betovering dat een persoon niet kan trouwen) – Sihr Al-Mahaba of Tiwala(betovering van de liefde)
  3. Sihr Tahjeez
  4. Rabt(betovering van het knopen)
 • Het Boze Oog, de sahir geeft het bevel aan zijn werker, die bekend staat om zijn sexuele lust, om naar die en die persoon te gaan en hem een boos oog te geven en daardoor zijn lichaam te betreden, hier komt dus geen echte tovenarij te pas, maar deze Djinn zal wel op verzen van Sihr reageren, omdat hij een pact heeft met de sahir, en hij wordt gezien als een gadim Al-Sihr Al-Hasad
 • Het Boze Oog, hier is het verschil met de Gadim Al-Sihr dat het hier een Djinn betreft die onafhankelijk is en dus niet voor een sahir werkt, de Djinn ziet een persoon die hij leuk vindt en verlangt naar deze persoon en laat zijn slechte ziel de overhand krijgen en geeft een boos oog en treed het lichaam binnen van deze persoon, of een mens bewondert een ander mens om zijn schoonheid of heeft afgunst tegen deze persoon en hierdoor raakt hij deze persoon met het Boze Oog of afgunst en gaat een djinn het lichaam in, die kan behoren tot het type ‘Aseeq.

 

Ik zal in het kort laten zien, dat de meeste mensen bezeten raken door een ‘Aseeq, omdat zij de Koraan en de Sunnah de rug hebben toegekeerd.

 

Oorzaken van geraakt worden door een Djinn ‘Aseeq

 

 • Jezelf bewonderen voor de spiegel, zonder ALLAH dankbaar te zijn (De Profeet vrede zij met hem, heeft ons te kennen gegeven altijd ALLAH dankbaar te zijn voor de gunsten die wij hebben gehad)
 • Verwaand, half naakt, hoogmoedig opgemaakt naar buiten gaan of zich onder de mensen begeven en dit is vooral voor de vrouwen bedoeld. Heeft Allah en zijn boodschapper vrede zij met hem de vrouw niet bevolen haar schoonheden te bedekken en niet prijs te geven aan anderen behalve aan haar man? Toch zien wij in deze tijd dat zelfs de Kuffar soms beter gekleed zijn dan sommige zusters, Wallahi, soms lijkt het of ze naakt zijn en alleen een kleur hun lichaam bedekt!
 • Het zich begeven op het verbodene, verboden relaties aangaan, jongens die met meisjes praten en meisjes die met jongens praten, mixen van de geslachten enz, enz. Heeft ALLAH overspel niet haram verklaard en het betiteld als grote zonde, heeft de Profeet vrede zij met hem ons niet gewaarschuwd over de fitna van het mixen tussen de geslachten? En toch zien we jongens en meisjes met elkaar praten, lachen, en verder dan dit, terwijl zij bekend zijn met de geboden van ALLAH en zijn Boodschapper vrede zij met hem.

 

Dit zijn een aantal oorzaken, er zijn er meer, voor degene die geraakt zijn door de ‘Aseeq en zich niet schuldig hebben gemaakt aan bovenstaande zaken, dan behoren jullie tot de geliefden van ALLAH die gewoon beproefd worden, zodat zij hun imaan kunnen verhogen, degene die zichzelf wel hieraan schuldig maken en of ze nou wel of (nog) niet geraakt zijn door de ‘Aseeq, toon berouw en gedraag je als een mens, niet als een beest!

 

Symptomen van de ‘Aseeq

 1. Veel slecht en gewelddadige dromen.
 2. De persoon voelt alsof er iemand is in zijn bed maar hij ziet niks.
 3. De persoon voelt iets waardoor zijn begeerte groter wordt.

 

 1. De persoon voelt in zijn droom alsof er echte gemeenschap is geweest en wordt heel moe wakker.
 2. De persoon ruikt zomaar parfum.
 3. Gehijg horen in je oor als je op bed ligt terwijl er niemand is.
 4. Vaak het gevoel dat iemand aan je geslachtsdeel zit terwijl er niemand in de buurt is.
 5. Deze persoon heeft geen zin om te trouwen, en heeft veel smoesjes ervoor.
 6. Als het een getrouwd persoon is, dan heeft hij geen zin in geslachtsgemeenschap (dit kan ook bij andere soorten Al-Mass zijn en Sihr) met zijn partner, maar wel om zinaa te plegen of te masturberen.
 7. Als het een getrouwd persoon is, dan voelt het benauwd aan als er met de partner geslachtsgemeenschap is.
 8. Als er geslachtsgemeenschap is tussen de partners dan is dit alleen maar om de ander blij te maken, de persoon met de Djinn ‘Aseeq wil zelf eigenlijk niet.
 9. Als er tussen de partners geslachtsgemeenschap is, en 1 van hen een Djinn ‘Aseeq heeft doet de partner mee met de gemeenschap, na de daad voelt deze persoon zich slecht en heel erg vermoeid en haat de daad en sommigen vinden het zelfs zo erg alsof ze zinnaa hebben gedaan en gaan huilen.
 10. Na het dromen van geslachtsgemeenschap is de persoon heel moe.
 11. Dromen over het hebben van gemeenschap met bekenden zoals eigen vader, kinderen, broers enz.
 12. De persoon die getroffen is door de ‘Aseeq kan soms zomaar een haar vinden in zijn onderbroek die niet van hem is.
 13. De ‘Aseeq komt helaas ook voor bij jonge kinderen, deze worden bijvoorbeeld naakt wakker terwijl ze aangekleed zijn, ook klagen de kindjes altijd van pijn bij het geslachtsdeel zonder medische oorzaak, de kleintjes krijgen ook vaak gedaantes van de ‘Aseeq te zien, neem dus je kinderen serieus als ze met zulke zaken aankomen.

 

Dromen over gemeenschap kunnen we verdelen in 2:

 1. Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, dit is een normale droom en heeft 3 voorwaarden:
  1. Dit gebeurt pas na de pubertijd(Baligh), en dit gebeurt zodat een mens zijn vocht (sperma enz) kwijt kan, dit is door Allah zo gemaakt
  2. De persoon droomt over het hebben van gemeenschap maar er is geen echt contact met de geslachtsdelen, alleen kijken naar elkaar of aanraken en doordat krijgt de persoon een zaadlozing(al-Many) en stopt de droom en dit duurt alles bi elkaar een paar sec.
  3. Er zit geen vermoeidheid bij als de persoon wakker is en dit soort dromen gebeuren incidenteel niet vaak dus 1 keer in de 3 maanden ongeveer.
 2. Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, en dit komt door invloed van de Djinn.
  1. Deze persoon denkt aan geslachtsgemeenschap op elk moment.
  2. In deze droom is er echt geslachtsgemeenschap, dus de geslachtsdelen raken elkaar aan.
  3. Deze droom duurt lang afhankelijk van de kracht van de persoon.
  4. Als deze persoon wakkert wordt na de droom, dan is hij erg moe, net alsof hij in werkelijkheid geslachtsgemeenschap heeft gehad soms zweet deze persoon ook.
  5. Deze droom komt vaak voor, soms 3 keer per week, soms elke dag en soms elke keer als hij slaapt al doet hij dit 3 keer per dag.
  6. Bij deze droom krijgt de persoon vaak te zien dat hij gemeenschap heeft met mensen met wie het nooit zou mogen, zoals zijn moeder, vader, zusjes enz.

 

Het hebben van gemeenschap tussen Djinn en de mens bestaat uit 4 categorieën:

 1. Al-Ihtilaam, Alles gebeurt alleen in een droom, en het is nodig dat deze persoon de ghusl verricht vanwege eventuele zaadlozing.
 2. Al-Istimtaa’, Hierbij geniet de Djinn van de mens zonder dat deze het door heeft, op een manier die alleen ALLAH weet, deze persoon hoeft geen ghusl te doen
 3. Al-Mu’asarat Al-Gafeejat, hierbij heeft de Djinn(van binnen) gemeenschap met de mens, en de mens weet dit maar kan dit niet stoppen.
 4. Al-Taskeel, hierbij neemt de Djinn een gedaante aan van een mens en gaat gemeenschap aan met een mens, dit is een zeer vergevorderd en heel gevaarlijk stadium.

Het doel van de Djinn ‘Aseeq is dus om gemeenschap te hebben met een mens, hier volgen een aantal zaken die de mens kan doen en waarbij met de wil van ALLAH de mens dit kan voorkomen.

 1. De geslachtsdelen insmeren met zwarte of rode musk en als men dit niet heeft met rozenwater of olijfolie.
 2. Het lichaam insmeren met een mixolie van olijfolie en habat sawda waarover roqya verzen zijn gereciteerd en hiermee dagelijks te smeren voor het slapen.
 3. Het beddengoed en slaapkleren insmeren met musk of lekkere geuren.
 4. Niet naakt slapen of doorzichtige kleren aan, goed gekleed slapen.
 5. Het zeggen van Bismillah bij het aandoen van kleren, volgens hadith van de Profeet (vrede zij met hem).
 6. Het in acht houden van de smeekbedes van de ochtend en de avond en vooral de smeekbedes voor het slapengaan.
 7. Wegblijven van zondes en houden aan alle verplichtingen.
 8. Niet alleen slapen, zover dat mogelijk is.
 9. Dua doen bij ALLAH dat Hij je beschermt en de Shayateen van je weghoudt.

De behandeling van een Djinn ‘Aseeq

De behandeling van een Djinn ‘Aseeq wordt gedaan doormiddel van de toegestane Roqyah, men gebruikt de verzen van Dham Al-Fahisat  en verder de verzen van de oorzaak van de ‘Aseeq, dus of Sihr of Al-Mass of het Boze Oog en Al-Hasad.

In het begin gebruikt men de intentie om de Djinn uit het lichaam te krijgen, men nodigt de Djinn ook veelvuldig uit naar de islam, ook al praat de Djinn niet, hij hoort je toch, ziet men dat na 3 dagen de Djinn er nog steeds is, dan verandert men zijn intentie in het vragen aan ALLAH om deze Djinn te doden en te verbranden.

 

Hoe een Djinn ‘Aseeq te doden met de wil van ALLAH?

 1. Het reciteren of beluisteren van Surah Al-Baqarah dagelijks, en zelf reciteren is beter.
 2. Ayat Al-Kursi op cd zetten een uur lang en tijdens het slapen naast je bed afspelen.
 3. Neem een emmer water en stop je vingers erin, het moet het liefst een grote emmer water zijn zodat het water een aantal dagen meegaat, en elke keer als je ziet dat het water op is maak je weer nieuwe.

Je doet je vingers erin en je mond dicht bij het water en reciteer de volgende verzen eroverheen. Haal je handen pas eruit als je helemaal klaar bent met reciteren en hou tijdens het reciteren de intentie dat je wil dat ALLAH de Djinn verbrand.

 • 3 x Bismillahi Alladhi La Yadhurru ma’a ismihi shaj-un fil-ardhi wala fis-sama-ie wa huwa assamie’ul aleem
 • 3 x A’oedoe billahi Al-Samee’ul ‘Aleem minna shay taani raziem min hamzihi wa nafgihi wa naftih, wa min hamazati shaytaan, wa a’odoedoe bika rabi an-jahduroen.
 • 3 x A’oedoe billahi Al-‘Adeem wa biwazhihil Karee m wa Sultaanihil Kadeem minna Shaytaani Raziem Al-Mareed Al-La’een Al-‘Aaneed Al-Tareed.
 • 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq
 • 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma.
 • 7 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min ghadabihi wa ‘ikaabihi wa sarri ‘ibadihi.
 • 3 x Tahsinat bi dwil ‘izza wal djabroet wa i’tisa moenna bi rabil malakoet wa tawakalat ‘alal hay al-baaki alladi laa yaamut.
 • 1 x ‘A’oedoe bikalimaatil-laahi-taammaatil-lateelaa yujaawizuhunna barrun wa laa faajimn min sharri maa khalaqa, wa bara’a wa thara’a, wa min sharri maa yanzilu minas-samaa’i, wa min sharri maa ya’ruju feehaa, wa min sharri maa thara’a fil-‘ardhi, wa min sharri ma yakhruju minhaa,wa min sharri fitanil-layli wannahaari, wa min sharri kulli taariqin ‘illaa taariqan yatruqu bikhayrin yaa Rahmaan.
 • Surah Al-Kahf vers 29
 • Surah Al-Maidah vers 33
 • Surah Al-Anfaal vers 50 en 51
 • Surah Al-A’raaf vers 18
 • Surah Hud vers 117 ,118 en 119
 • Surah Al-Sajdat vers 11 t/m 14 en 18 t/m 22
 • Surah Saad vers 76 t/m 85
 1. Drink van dit water elke keer als je dorst hebt en 1 keer per dag was je met dit water en bij voorkeur net voor het slapengaan.
 2. Smeer alle openingen van je lichaam in met musk, bij voorkeur zwarte musk (mond, neus, oren, geslachtsdelen voor en achter, navel, teen en vingernagels, tepels, boven de wenkbrauwen, op de oogleden)
 3. Het beluisteren of reciteren van de volgende Suwar 1x in de ochtend en 1x in de avond met de intentie de Djinn te verbranden. Je hoeft niet alles tegelijk, maar dit is wel het beste, bij tijdgebrek dient men het te verdelen in 3 dagen, en in deze 3 dagen dient men ze dus allemaal beluisterd te hebben, zo gaat men dan weer verder voor de volgende 3 dagen.

– Al-Nur, Al-Saffat, Al-Dukhaan, Yosof, Al-Rahmaan, laatste deel Al-Hashr, Mulk, Djinn, Burooj, Tarik, Al-A’la, Al-Ghasiyat, Al-Zalzalah, Al-Qari’at, Al-Humazah, Al-Kafiroon, Al-Ikhlaas, Al-Falaq, Al-Annas.

 1. Besmeer je beddegoed dagelijks met musk, en als het kan ook je pyama.
 2. Reciteer minimaal 1 keer per dag de volgende verzen of beluister minimaal 2 uur per dag de volgende link nummer 9 daarvan.

 

Khalid Al Habshi

 • Surah Al-Baqarah 30:
 • Surah Al-Baqarah 168-169:
 • Surah Al-Baqarah 205:
 • Surah Al-Baqarah 219-222:
 • Surah Al-Baqarah 268:
 • Surah Al-Baqarah 275:
 • Surah Ali-‘Imraan 14:
 • Surah Ali-‘Imraan 119:
 • Surah Ali-‘Imraan 135:
 • Surah Ali-‘Imraan 197:
 • Surah Al-Nisaa 16:
 • Surah Al-Nisaa 22:
 • Surah Al-Nisaa 25:
 • Surah Al-Nisaa 77:
 • Surah Al-Nisaa 95:
 • Surah Al-Maidah 33:
 • Surah Al-Maidah 41:
 • Surah Al-An’aam 151:
 • Surah Al-A’raaf 27-28:
 • Surah Al-A’raaf 33:
 • Surah Al-A’raaf 46:
 • Surah Al-A’raaf 102:
 • Surah Yunus 70:
 • Surah Hud 43:
 • Surah Hud 64:
 • Surah Hud 78:
 • Surah Yusuf 23-34:
 • Surah Yusus 50-53:
 • Surah Al-Nahl 90:

Let op, op het moment dat duidelijk is geworden dat de Djinn wellicht eruit is gegaan of gedood is, moet per direct begonnen worden aan het sluiten van het lichaam, zodat herintreding door dezelfde Djinn (die eruit is gegaan) of soortgenoten (van de Djinn die dood is gegaan) weer gebeurt. Dit traject is geschikt voor iedereen, wanneer duidelijk of een Djinn uit het lichaam is gegaan of dood is gegaan, dus ook mensen met Sihr, Boze Oog en andere soorten Bezetenheid, het plan om het lichaam te dingen kan men vinden in Appendix 8.

 

Djinn Tajier (Vliegende DJinn) feit of fictie!

 

Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met hem) zei:

“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugel s heeft, en zij vliegen door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)

We zien uit bovenstaande hadeeth dat er Djinn bestaan die kunnen vliegen, en het is dit soort type Djinn die Tajier wordt genoemd en de Bezetenheid wordt ook wel Al-Mass Al- ‘Areed genoemd. De Tajier is een Djinn die meestal doormiddel van Al-Mass het lichaam betreedt om verschillende redenen. Het probleem bij dit soort Djinn is dat zodra men van plan is Roqyah te gaan doen of een daad van aanbidding vliegt de Tajier het lichaam uit. Maar de Tajier komt later weer terug, hetzij na een dag, maand, jaar en soms komt het voor dat hij nooit meer terugkomt.

De persoon zal zich dus tijdens de Roqyah heel goed voelen en denken dat er niks meer is, maar na de Roqyah zal de Tajier weer proberen het lichaam in te gaan en als het niet lukt dan zal de Tajier deze persoon vanuit de buitenkant lastigvallen.De meeste Tajier Djinn zitten ook niet in het lichaam, maar aan de buitenkant.

Symptomen van Tajier

Een persoon die een Tajier in zich heeft ervaart vaak de volgende symptomen:

 

 • Herhaalde dromen dat je kan vliegen of wezens of dieren ziet die vliegen, de persoon droomt vaak dat hij over begraafplaatsen vliegt of ziet veel vliegtuigen in zijn droom (wel heeft een persoon duidelijke symptomen van bezetenheid en de persoon is meestal bang voor deze dromen).
 • Abnormale hoogtevrees en angst om vliegtuigen in te stappen.
 • Stoom/harde zucht uit de mond of stroom uit armen en voeten, dit is wanneer de Tajier het lichaam in en uit gaat.
 • Iemand is plotseling weg met zijn gedachten zonder reden.

 

De Behandeling:

 • Zweetbandjes dopen in Roqyahwater en om de polsen en enkels doen, en de bandjes nathouden en beginnen aan Roqyah, als de Tajier in het lichaam zit wordt het moeilijk gemaakt voor hem om eruit te gaan en zal de Roqyah effect hebben en als hij eruit is zal het moeilijk voor hem worden het lichaam te betreden.
 • Veel naar Surah Yasin luisteren.
 • Hijaamah, de Tajier laat elke keer als hij eruit gaat zijn athar achter, iets van zichzelf zoals een geur, als deze athar verwijderd wordt zal de Tajier het lichaam niet meer kunnen betreden met de wil van ALLAH. De athar zit meestal in de armen of benen, het is een plek in het lichaam dat altijd pijn doet.
(Commenting: OFF)

Nu we bewezen hebben dat Sihr bestaat en we de handelswijze van de tovenaars hebben laten zien, is het nu de beurt om wat dieper in te gaan over het onderwerp Sihr.
De betekenis was al uitgelegd, maar er is meer dan dat.
Sihr kan verschillende zaken veroorzaken, men kan er aan dood gaan, ziek worden, krankzinnig worden en Djinn kunnen met behulp van Sihr een menselijk lichaam binnentreden. Sihr kan ook veroorzaken dat een man en vrouw uitelkaar gaan enz.
Het komt ook voor dat door Sihr bepaalde ledematen verlamd raken, zoals benen, armen, enz.
Verder komt het vaak voor bij vrouwen dat Sihr, miskramen veroorzaakt, het niet kunnen hebben van gemeenschap, zeer onregelmatige menstruatieperiodes enz.

 

We zullen zo zien dat Sihr er in verschillende vormen en elke vorm voor bepaalde doeleindes wordt gebruikt.
De geleerden hebben verschillende verdelingen gemaakt van Sihr, zo hebben bepaalde geleerden het verdeeld in 8 soorten en andere hebben weer een ander soort verdeling gemaakt, over het algemeen kan je zeggen dat er 1 echte soort Sihr is en dat is Sihr Al-Hakeeki(werkelijke sihr) en die kan je in 4 hoofdcategorieen verdelen:

1.Al-Sihr Al-Hawa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de lucht laat, door bijvoorbeeld aan vogels vast te maken, of vastmaakt in een boom, de Sihr wordt versterkt elke keer als de windt eroverheen blaast.

2. Al-Sihr Al-Maa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de zee, rivier, meer of waterput gooit.

3. Al-Sihr Al-Naarie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en daarna verbrand of verhit bij vuur, ovens of vuurhaarden.

4. Al-Sihr Al-Turaab, oftwel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en begraaft in zand of aarde zoals langs wegen, of bijvoorbeeld in de tuin.

Dit zijn de hoofdcategorieen van Sihr, van deze categorieen krijgt men weer de volgende subcategorieen Sihr, hiermee wordt duidelijk hoe een bepaalde Sihr wordt gebruikt.

 1. Al-Sihr Al-Ma’kul w’al Masrub, oftewel alle soort Sihr die een persoon in zijn eten of drinken krijgt, deze Sihr gaat dus het lichaam van een persoon binnen, door dit gaan er meestal een paar Djinn mee het lichaam in om deze Sihr te beschermen.
  Ze zijn als het ware vastgekoppeld aan deze Sihr en houden deze Sihr vast met draden, dit gebruiken de Djinn soms ook om te eten, het lastige hiervan is dat vaak de Djinn het lichaam niet kunnen verlaten zolang de Sihr zich nog in het lichaam bevindt.
  De symptomen van deze Sihr is dat een persoon vaak plotselinge buikpijn voelt, vooral bij het beluisteren van de Koraan en het drinken van Roqyah water(water waarop Koraan is gereciteerd). Ook voelt het vaak alsof er zich een soort bal in de maag bevindt en die beweegt ook soms.
  De persoon krijgt ook veel last van haaruitval en wallen.
  Een ander punt van deze Sihr is, hoewel hij is ingenomen via eten of drinken en je dus vanzelfsprekend zou denken dat de Sihr dus alleen in de maag zit, dat niet zo is.
  De Djinn verspreiden de Sihr voor de zekerheid over het hele lichaam, een deel blijft wel in de maag, maar de rest kan zich overal in het lichaam bevinden, daarom is het handig om naast veel Roqyahwater te
  drinken(zodat men de Sihr in de maag overgeeft) ook Hijaamah(bloed verwijderen via koppen) te doen, omdat zo de Sihr die in het lichaam is verspreid alsnog via deze manier uit het lichaam te krijgen.
  Deze soort Sihr komt er dus vooral uit door overgeven, ontlasting of Hijaamah, bij het overgeven kan het zijn dat de Sihr in gedeeltes eruit komt vaak komen er eerst wit/geelachtige substanties of slierten, daarna kan de kleur verschillen van roze/rood, geel of zwart.
  Ook kan de Sihr getransformeerd zijn in de raarste dingen zoals ijzerdraad, touw, papier, kakkerlakken, stenen, glas enz.
  Wanneer men Sihr heeft overgegeven giet men hierover nog wat Roqyawater en giet het ergens op aarde waar weinig mensen langskomen. De Sihr dient dus niet in het toilet weggegooid te worden. Indien er blaadjes van papier wordt overgegeven waarop geschreven is, dient dit onschadelijk gemaakt te worden, de manier vindt men verderop in de handleiding.  Hieronder een voorbeeld van Sihr die overgegeven is tijdens een behandeling bij een patient, de patient heeft dit op een lege maag overgegeven met de wil van ALLAH na het drinken van 2,5 liter Roqyahwater, je kan goed zien dat de kleur rood/roze is later heeft deze persoon nog geel, wit en zwart overgegeven.
 2. Al-Sihr Al-Masmum, oftewel bepaalde geuren die de sahir bijvoorbeeld in wierook gebruikt en parfum, wie dit dan te ruiken krijgt kan met de wil van Allah geraakt worden door deze Sihr, de Sihr bevindt zich dan ook rondom de neus, 1 van de symptomen van deze Sihr is dat de neus zonder reden gaat bloeden of dat er bloed uit de oren komt en ook ervaart men ademhalingsproblemen.
  Het is aangeraden om naast Roqyah ook Al-Qist Al-Hindi te gebruiken en om Hijaamah te doen bij plekken rondom de neus, meer hierover volgt Insha Allah nog.
 3. Al-Sihr Al-Mak’ud, oftewel Sihr die gemaakt wordt door de tovenaardoor in stukjes draad of touw knopen te maken en met zijn vieze adem erover heen te blazen( zie tafseer Surah Al-Falaq). Deze soort Sihr kan buiten verstopt zitten, maar kan zelfs ook in het lichaam van de mens zijn.
 4. Al-Sihr Al-Athar, oftewel Sihr die door de tovenaar gemaakt wordt,door iets van de persoon op wie de Sihr moet komen te pakken, zoals haar, nagels, kleding, foto, bloed enz.
 5. Al-Sihr Al-Manthur, oftewel Sihr die tot poeder gemaakt wordt en waarover de tovenaar blaast met zijn vieze adem en die wordt gestrooid in huizen en ingangen van kamers.
 6. Al-Sihr Al-Marssus, oftewel vloeibare Sihr die wordt gespoten/gesproeid op bijvoorbeeld kleding, of ingangen van kamers of wordt gegoten langs een weg waarvan de sahir weet dat het slachtoffer hier langs zal komen. Indien een persoon denkt te weten over welke plaats de Sihr is uitgegoten, dan dient hij over dezelfde plaats Roqyahwater te gooien, met de wil van Allah zal de betovering dan verboken worden.
 7. Al-Sihr Al-Talasim, oftewel Sihr doormiddel van namen,woorden, symbolen, getallen en figuren, waarvan de betekenis alleen duidelijk is bij de sahir, een afbeelding hiervan is al boven getoond. Deze soort Sihr heb ik vaak gezien bij Marokkanen, en het rare ervan is dat ik dit zelfs door enkele zogenaamde imams heb zien schrijven, moge Allah ons behoeden voor het bidden achter zulke mensen. Indien iemand dus in het bezit is van zulke Sihr dan dient de volgende methode te worden gebruikt om de Sihr onschadelijk te maken. Men dient eerst wat Roqyawater in een kom te schenken, daarna zoekt men toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en pakt de Sihr, eventueel reciteer je surah Al-Falaq terwijl je de Sihr uitpakt.
  Doe dan de Sihr in het Roqywater en zorg dat alle tekens en dergelijke goed in het water worden opgelost, je gaat er eventueel met je vingers in het water opwrijven, je zorgt dus dat alles van de Sihr in het water komt, als je iets van ijzer hebt, probeer je het een beetje stuk te slaan met een hamer zodat het water ook binnenkomt.  Daarna laat je het papier en bijvoorbeeld als er iets van leer zit even drogen, en verbrand alles daarna. Indien er wat metaal tussen zit wat niet verbrand kan worden, sla je het stuk en begraaf je het op een plaats waar geen mensen langskomen.
  Met de wil van Allah is de betovering nu verbroken. In principe is dit de manier om elke gevonden Sihr te verbreken, men moet niet zoals vele fabeltjes beweren de Sihr in het toilet gooien, erop plassen of terug aan de sahir geven, dit maakt de Sihr juist alleen maar sterker.
 8. Al-Sihr Al-Marsud, oftewel Sihr die zo gemaakt is dat je beinvloed wordt door het zien van de maan, sterren en vooral wanneer er bijvoorbeeld een zonsverduistering is, of wanneer door de maan het zeespiegel niveau verandert.  Ook kan deze Sihr versterkt worden door het waaien van de wind tegen deze Sihr, de Sihr zit dan in een boom of vast aan de poot van een vogel of sterker wordt door stroming van het water enz, mensen met deze soort Sihr zullen ineens zwaardere aanvallen krijgen op willekeurige momenten, dit gebeurt omdat een voorwaarde van de Sihr actief is geworden, zoals de volle maan, bepaalde sterren die in een lijn staan enz.
 9. Al-Sihr Al-Madfun, oftewel Sihr die begraven ligt onder de grond, meestal in een graf, dit soort Sihr is zeer krachtig en dient het liefst door een ervare raaqi behandeld te worden. Een advies aan broeders en zusters is dat zij goed moeten kijken wie eventuele dode famillieleden wast en begraaft, omdat vaak tovenaars mensen benaderen die doden wassen om Sihr bij de dode in het graf te doen. Symptomen van deze Sihr zijn bijvoorbeeld heel vaak hoofdpijn, maar op het moment dat men Koraan luistert en vooral verzen die over Sihr gaan, dan gaat de hoofdpijn weg, dit is tegengesteld aan de meeste andere Sihr, daar krijg je juist hoofdpijn als je Koraan luistert, de reden dat de hoofdpijn weggaat is omdat de Sihr zich niet bij de persoon bevindt, maar aan de buitenkant, namelijk ergens onder de grond, de hoofdpijn is ook een soort tintelende hoofdpijn. De persoon droomt vaak van hoge plaatsen te vallen, dromen over dode mensen enz. Verder heeft de persoon moeite met concentratie, heeft moeite met zaken waarvan hij houdt, geen zin om te werken, studeren enz, en de persoon kijkt met een waas uit zijn ogen en knippert veel. Van bovenstaande verdeling gaan we terug naar het uiteindelijke resultaat van bepaalde Sihr, hiermee wordt duidelijk wat de tovenaar of degene die naar de tovenaar is gestapt eigenlijk wil dat er gaat gebeuren.

 

Let op!!! 

Hieronder zullen voor elke soort Sihr symptomen worden geplaatst. Wanneer men deze symptomen bij zichzelf vindt betekent het niet meteen dat iemand geraakt is met Sihr en/of bezeten is door een Djinn. Wanneer iemand 100% zeker wil weten of er wat aan de hand is, dient men gewoon een aantal keer Roqyah te doen, dan zal Allah laten zien of er wat is of niet.
Ook zal er aan het eind de algemene symptomen beschreven worden, indien men meer dan 3 van de symptomen vertoont dan is het zeer aannemelijk dat men geraakt is door Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog.

 

 1. Al-Sihr Al-Tafreeq, oftewel de betovering die ervoor moet zorgen dat

bepaalde mensen uitelkaar gaan. Deze betovering kan dus slaan op een man en zijn vrouw, een moeder en dochter/zoon, maar zelfs tussen 2 vrienden, bijna alle combinaties zijn mogelijk en deze Sihr heeft al vele gezinnen uit elkaar gerukt.
Deze soort Sihr wordt vaak door Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub gedaan of door door Sihr Marsus, maar in feite zijn andere mogelijkheden ook mogelijk zoals met foto’s en kledingstukken(Sihr Al-Athar).

De Symptomen:

– Plotslinge stemmingsveranderingen, opeens ga je een persoon zomaar haten en kan je die persoon niet uitstaan zonder reden.
– Veel ruzie maken, en vaak om hele kleine zaken of zaken die er eigenlijk niet eens zijn.
– Een afkeer om met de andere persoon te zitten, en je voelt je heel goed zodra deze persoon weggaat.
– Geen excuses aanvaarden van de tegenpartij
– Bij de Sihr tussen een man en zijn vrouw bijvoorbeeld, ziet de man er afschuwelijk uit voor de vrouw of andersom.

2. Al- Sihr Al-Mahaba(Al-Tiwalah), oftewel de betovering van de liefde

een persoon man of vrouw gaat naar de Sahir en vraagt hem om een betovering de doen op een andere persoon zodat die van hem gaat houden en hem gaat gehoorzamen in alles.

De tovenaar vraagt om een kledingstuk  dat nog niet gewassen is of een foto van de persoon, als dat niet mogelijk is wordt er alleen naar de naam van de moeder gevraagd van de persoon waarop de Sihr moet komen.

De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad) De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad)

De roeqaa waar hierboven over gesproken wordt is niet de Roqyah volgens de Koran en Sunnah, maar de roeqaa met behulp van de duivels die de tovenaars doen.

“Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”(Muslim)

Symptomen:

– De persoon waarop de Sihr komt, verlangt heel erg naar de persoon die de Sihr heeft gevraagd aan de tovenaar
– Vaak doen zelfs getrouwde vrouwen deze Sihr bij hun man, zodat hij een soort zombie wordt en hen gehoorzaamt in alles wat ze zeggen en dit gaat tenkoste van bijvoorbeeld de moeder van de man.
Dus abnormale gehoorzaamheid aan de persoon die de Sihr heeft gevraagd. – Het komt voor dat onwetende vrouwen naar een tovenaar gaan omdat het lijkt dat hun man niet van hun houdt, ze vragen om deze Sihr en opeens houdt de man van hen, alleen is het niet de man die van de vrouw houdt, maar een Djinn die het lichaam in is gegaan van de man.

Een variant op deze Sihr die bij mannen wordt toegepast is wordt Al-Sihr Al-Tahjeez genoemd, de man kan degene die de Sihr heeft aangevraagd niet weerstaan en wil altijd maar gemeenschap met haar hebben en verlangd alleen naar haar.

3. Al-Sihr Al-Tagjeel, oftewel de Sihr waarbij men zaken anders ziet dan in werkelijkheid is, of men ziet dingen die er helemaal niet eens zijn.

In de Koraan in Surah Taa-Haa vers 65 en 66 staat:

Zij zeiden: “O Mozes, werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen?”

Hij zeide: “Neen, werpt gij.” Dan ziet, het scheen hem wegens hun toverkunst toe, dat hun koorden en staven zich voortbewogen.

In bovenstaande verzen zien we dus dat Moussa(vrede zij met hem) in zijn duel met de tovenaars van Fir’awn(de farao) moge de vloek van Allah op hem zijn, de touwen die zij gooiden zag als slangen, zijn ogen werden dus betoverd en hij zag iets anders dan er werkelijk was.

Let op wanneer iemand deze betovering doet betekent het niet altijd dat een persoon er dan door bezeten raakt, de Sihr kan ook werken van buitenaf  en dit word dan Sihr Al-Garizi genoemd(betovering die van buiten werkt).

Symptomen:

Dingen zien bewegen die stilstaan
Grote dingen klein zien of kleine dingen groot zien
Dingen zien die er niet eens zijn
Zaken zien die opeens veranderen zoals bij hierboven een touw die verandert in een slang.

4. Al-Sihr Al-Djoenoen, oftewel een Sihr waarbij 1 of meerdere Djinn

plaats neemt in de hersenen van een persoon, vooral in het deel dat het verstand regelt, dit kan er toe leiden dat deze persoon gek wordt en zichzelf gaat verwaarlozen en slechte dingen gaat doen, en deze Sihr kan zelfs een persoon doden, dit is dus een gevaarlijke soort Sihr waarvoor meestal ook een sterke Djinn wordt gebruikt.

Symptomen:

– Persoon komt op plekken en hij weet niet hoe hij er is gekomen, de persoon krijgt een soort black-out, dit gebeurt vooral in de nacht en deze persoon krijgt in de nacht een drang om naar buiten te gaan.
– Wanneer deze Sihr lang in een persoon zit zal de persoon zeer rare dingen zeggen en lijkt het net of hij krankzinnig is geworden.

– Veel hallucinaties, van vooral personen die hij kent.
– Aantrekking om zaken te verrichten waardoor deze persoon zichzelf verwaarloost zoals drugs, alcohol enz.
– De persoon kan zeer agressief gedrag vertonen.

 

5.Al-Sihr Al-Marad, oftewel een betovering waarbij een persoon ziek

wordt of verlamd of doof of blind word enz.
De tovenaar geeft opdracht aan de Djinn op plaats te nemen in de hersenen die een bepaalde zintuig of ledemaat controleren en zo de ziekte te doen ontstaan.

De klachten zijn hetzelfde als bij ziektes met een medische oorzaak, alleen als men naar de dokter gaat voor deze klachten zal de dokter niks kunnen vinden. Ook ervaart de persoon meer pijn in zijn lichaam tijdens het luisteren van de Koraan, maar dit is alleen in het begin, wanneer deze persoon doorgaat met Roqyah zullen de klachten steeds minder worden totdat ze met de wil van Allah verdwijnen.
Zo komt het voor dat mensen jarenlang verlamd zijn en opeens na Roqyah weer kunnen lopen, of jarenlang niet kunnen praten of zien en na Roqyah dit wel weer kan.
Men moet dus veel Roqyah luisteren en de delen waar pijn is op het lichaam goed insmeren met olijfolie of zwarte zaad olie waarop Koraan is gereciteerd.
Ook is het dat vele ziektes die de westerse wereld gewoon als medische ziektes aanduidt niks anders dan Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld epilepsie, schyzofrenie en vele anderen, slechts een klein deel hiervan zal medisch zijn de rest komt door de Djinn.

Sihr Al-Marad kan vaak dezelfde symptomen veroorzaken die ook het Boze Oog of Jaloezie veroorzaken, toch zit er een verschil in, bij het Boze Oog en Al-Hasad gaan de mensen meestal nachtmerries krijgen over insecten en dergelijke, ook kan er pigment verandering optreden in het gezicht zoals opeens dat het gezicht er gelig uitziet of zwarte vlekken vertoont.

Symptomen:

– Pijn en klachten die lijken op ziektes van medische oorzaak, maar waarvoor artsen geen bewijs voor kunnen vinden.
– Verlamde lichaamsdelen of gehele verlamming zonder medische oorzaken.

 

6.Al-Sihr Al-Goemoel, oftewel een betovering die in veel opzichten lijkt

op Al-Sihr Al-Djoenoen, waarbij de Djinn ook plaats neemt in de hersenen waardoor de persoon gek kan worden of zelfs dood kan gaan. Ook is het kenmerkend dat deze persoon heel lui is altijd verslapt en weinig praat met mensen.
Deze Sihr is gevaarlijk omdat de persoon altijd alleen wil zijn en dus de Djamaa’ ah(groep) van de moslims verlaat en dus als prooi voor de Shaytaan blijft.

Symptomen:

-Luiheid
-Houdt niet van drukke plaatsen en veel mensen -Houdt van eenzaamheid
-Geen concentratie
-Heel vaak hoofdpijn

7.Al-Sihr Al-Hawateef, oftewel zoals het woord al zegt het lijkt erop dat je altijd gebeld wordt in je hoofd, je hoort dus altijd stemmen en vooral van bekenden maar soms ook onbekenden. Dit is niet te vergelijken met waswaas(influisteringen), maar dit is sterker en deze persoon denkt dat hij geroepen wordt en wordt zeer onzeker gemaakt en begint hierdoor veel te twijfelen aan zijn familie en vrienden. Ook krijgt deze persoon veel nachtmerries van dieren en het vallen van hoge plaatsen waarna hij meestal wakker schrikt.
Deze Sihr kan gevaarlijk zijn en een persoon gek maken of zelfs doden, ook kan deze Sihr uiteindelijk overspringen en veranderen in Al-Sihr Al-Djoenoen of Al-Goemoel.

– Hoort veel stemmen die lijken alsof ze hem roepen.
– Kan niet op 1 plek blijven zitten.
– Te snelle zaadlozing bij gemeenschap of moeite met gemeenschap.
– Twijfel, en deze twijfel zal op den duur komen met alle zaken waar deze persoon mee bezig is.
– Een soort van autisme, waarbij de persoon denkt dat hij in een andere dimensie/wereld is.
– Chronische hoofdpijn en veel pijn in de onderrug bij de ruggegraat.
– Verschrikkelijke nachtmerries waarin hij de stemmen hoort die hem roepen.

– Praat soms zeer verward en zijn gedragingen zijn ook zo, en dit wordt naar mate meer.
– Veel last van hoogmoed, denkt het altijd beter te weten.

8. Al-Sihr Al-‘oekoem, oftewel de betovering van onvruchtbaarheid, deze verschilt met de medische onvruchtbaarheid dat wanneer men een arts bezoekt, de arts geen reden ziet voor de onvruchtbaarheid.

Bij deze betovering neemt de Djinn meestal plaats bij de baarmoeder van de vrouw en houdt zich bezig met de eierstokken of bij het geslachtsdeel van de man, het is dus ook nodig dat een vrouw zich altijd inwendig reinigt met een watje met bijvoorbeeld musk of rozewater na het toiletteren en vooral na haar periode en ook zichzelf vaak te wassen met Roqyahwater waarin Sidr zit. Ook komt het vaak voor dat door deze betoveringen de vrouw heel vaak een miskraam krijgt.

‘ Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat Asma(moge Allah tevreden met haar zijn) de Profeet(vrede zij met hem) vroeg over ghusl(grote wassing) na haar menstruatie. Hij zei:

“ Neem het water en bladeren van de lotusboom(sidr) en reinig je zelf er grondig mee, giet daarna het water over het hoofd en wrijft het goed in zodat het de wortels bereikt. Giet daarna het water over jezelf, neem een stuk doek/lap(in ons geval watten) met musk en reinig jezelf ermee.” Asma zei, Hoe moet ze zichzelf reinigen?
Hij zei, SubhanAllah! Reinig jezelf ermee.
‘ Aisha zei, (alsof het haar toegefluisterd was) volg het spoor van het bloed. (Bukhari en Muslim)

Allah zegt in Surah Al-Sjoera vers 49 en 50:

Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.

Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.

Symptomen:

– Onvruchtbaarheid zonder medische reden.
– Zeer onregelmatige menstruatie.
– Pijn bij de onderrug.
– Druk op de borst die benauwdheid veroorzaakt, vooral net voor de avond of in de nacht.
– Veel miskramen.

9. Al-Sihr Ta’teel Al-Zawaaj, oftewel de betovering die ervoor zorgt dat de man of vrouw niet wil of kan trouwen, deze betovering wordt meestal door een slecht en jaloers persoon aangevraagd bij de tovenaar.
De tovenaar stuurt een Djinn die de bijvoorbeeld de vrouw achterna moet zitten en in haar lichaam wil treden, als het lukt dan geeft hij haar altijd een slecht en benauwd gevoel als iemand om haar hand komt vragen.
Lukt het niet dan werkt de Djinn van de buitenkant en werkt met illusie zowel bij de vrouw als de man door hen voor elkaar heel lelijk te laten lijken.

Symptomen:

– Druk op de borst die benauwdheid en pijn veroorzaakt vooral net voor de avond en in de nacht
– De huwelijkskandidaat in een lelijke verschijning zien
– Hoofdpijn die niet met medicijnen te verhelpen is
– Heel slecht kunnen slapen
– Pijn in de onderrug
– Niet in staat zijn om te trouwen, terwijl er genoeg huwelijkskandidaten zijn geweest.

10. Al-Rabt, de betovering van het knopen zodat de man en vrouw geen gemeenschap kunnen hebben met elkaar, deze is in 2 te delen. De betovering bij de man en de betovering bij de vrouw. 

De man:

De tovenaar stuurt een Djinn naar de man toe en die neemt plaats in de hersenen, en vooral in het deel dat de sexuele prikkels regelt.

De Djinn gaat er voor zorgen dat de man in sommige gevallen helemaal niet opgewonden wordt van zijn vrouw en dat hij dus ook niet in staat is om gemeenschap te hebben terwijl hij voorheen misschien het zelf aanbood aan zijn vrouw.

Symptomen:

– Geen erectie kunnen krijgen zonder medische oorzaak.
– Erectie krijgen bij bijvoorbeeld het voorspel, maar bij de daad zelf opeens niet meer.

De vrouw:

Bij de vrouw is Rabt in 5 mogelijkheden te verdelen.

1- Al-Rabt Al-Mana’, oftewel de vrouw is niet in staat gemeenschap te hebben met haar man doordat haar dijen strak tegen elkaar aangehouden worden, hierop heeft de vrouw geen invloed en het is dus het werk van de Djinn.

2- Al-Rabt Al-Tabalud, oftewel de Djinn zorgt ervoor dat de vrouw helemaal niks voelt qua sexuele prikkels en opwinding op het moment dat haar man gemeenschap met haar wil hebben, de vrouw is net alsof ze is verlamd en kan dus niet genieten van het gemeenschap met haar man.

3- Al-Rabt Al-Nazeef, oftewel zodra de man zijn vrouw wil benaderen zal de vrouw intens gaan bloeden vanuit haar baarmoeder, er is ook een soort Sihr die hierop lijkt namelijk Al-Sihr Al-Istihaadah, het verschil tussen deze 2 is dat de 1ste alleen wanneer de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw gebeurd en de 2de soms heel de dag en zelfs dagen kan duren.

4- Al-Rabt Al-Insidad, oftewel op het moment dat de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw en de vrouw benadert stuit hij op een stuk vlees waardoor hij de penetratie niet kan voltooien.

5- Al-Rabt Al-Ta’weer, bij deze variant is het dat als een man trouwt met een maagd, de Djinn twijfel en fitna wil zaaien doordat het lijkt alsof de vrouw niet meer maagd is bij de gemeenschap, de man voelt bij de penetratie alsof de schaamstreek heel wijd aanvoelt waardoor de man gaat denken dat zijn vrouw niet maagd is, op het moment dat de Sihr verbroken wordt zal het lichaam van de vrouw weer normaal worden.

Het is zo dat meestal Al-Sihr Al-Rabt samen met Al-Sihr Al-Tafreeq wordt gedaan zodat het meer effect zal hebben.
Het is aanbevolen voor de vrouwen die met deze betovering worden geraakt om net als bij Al-Sihr Al-‘oekoem zichzelf inwendig te reinigen met een watje en musk of rozewater zoals eerder al is vermeld, ook het zichzelf wassen met Roqyahwater heeft bij veel mensen genezing bracht, verderop zit een uitgebreide behandeling voor deze Sihr.

Dit zijn de meest voorkomende soorten Sihr, maar er zijn er veel meer, velen die wij niet eens kennen en alleen bekend zijn bij de tovenaar.
De Shayateen en tovenaars vormen als het ware een centrum van Kufr, een opleidingscentrum van slechtheid, er gaat een hele grote organisatie schuil die door de vervloekte zelf namelijk Iblies wordt geregisseerd.
De Shayateen die werken voor de tovenaars, de zogenaamde Gadim Al-Sihr hebben elk hun eigen taak, zo zijn er zij die het lichaam van een mens ingaan, maar je hebt ook boodschappers en dergelijke, we zullen een aantal van hun kort benoemen, omdat deze info van pas kan komen op het moment dat iemand Roqyah doet.

 

(0)

Zoals we net al hebben gezien bij de symptomen is het zeer moeilijk om te weten of iemand nou Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog heeft, dit omdat de symptomen veel op elkaar lijken en dezelfde symptomen ook bij de andere varianten voorkomen, bijvoorbeeld iemand die door Sihr bezeten raakt, kan dezelfde symptomen hebben als Al-Mass.
Toch hebben de geleerden en specialisten door de jaren heen na veel oefening in de praktijk, bepaalde manieren gevonden om te ontdekken wat iemand heeft, het is niet in alle gevallen raak, maar heel vaak klopt het wel. Ik zal Insha ALLAH een aantal van deze manieren hier onder zetten zodat men toch de gepaste Roqyah voor zichzelf kan doen wat met de klachten te maken heeft.

1.Al-Mass oftewel Bezetenheid:

Laat de patient de volgende verzen in zijn handpalmen reciteren

Surah Ibrahim vers 42 tot eind.

De patient dient nu naar zijn hand palmen te kijken en er kunnen 4 zaken gebeuren die duiden dat er grote kans is dat men bezeten is.

– Je bent niet in staat om goed met je ogen te focussen op je handpalmen, en je ziet bepaalde flitsen en dingen flikkeren, dit kan ook gepaard gaan met ogen die warm en wat pijnig aanvoelen.
– Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn
– De handpalmen krijgen een rode kleur
– Je krijgt een warm gevoel in de hoofd

2. Het Boze Oog:

Reciteer Surah Al-Falaq in de handpalmen en veeg over het gezicht, herhaal dit 20 keer, wanneer men heel erg moet gapen, met wijde mond en men kan dit niet tegenhouden dan is deze persoon waarschijnlijk getroffen door het Boze Oog, vooral als hij hierbij ook tranende ogen krijgt.

3. Het Boze Oog:

Reciteer in je hand de volgende 2 smeekbedes en blaas in je handen en veeg over je gezicht. Herhaal dit vaak, als je daarna heel veel moet gapen en meestal ook gevolgd door tranen, dan weet je het is het Boze Oog.

 • Smeekbede 1:

A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq (Ik zoek mijn toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen al het kwaad dat Hij geschapen heeft)

 • Smeekbede 2:

A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma (Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah tegen elke opstandige shaytaan en beest en tegen elke jaloers en boze oog)

4. Sihr:

De patient dient de volgende verzen met khusoo’en verhefde stem te reciteren vers 102 Surah Al-Baqarah en vers 81 Surah Yoonus, herhaal dit 20 keer.

Als deze persoon huilt is hij Mashur, als hij pijn krijgt in de buik dan is de Sihr Masrub of Ma-kul, als hij iets anders voelt in zijn lichaam dat niet normaal is, dan is er grote kans dat deze persoon Mashur is.

5. Sihr al-Masroeb:

Lees bovenstaande verzen over Sihr(Surah AL-Baqarah vers 102 en Surah Yoonus vers 81 + Ayat Al-Kursi+ Surah Al-Kafiroon+ Surah AL-Falaq over een middelmatig glas water en drink ervan en veeg ermee met het water over het gezicht.
Herhaal dit tot 3 keer toe. Als het Sihr Masrub is dan wil de patient overgeven en voelt zich misselijk en wellicht pijn in de buik. Ook kan het zijn dat hij warmte voelt bij de uiteinden van zijn lichaam, zoals zijn tenen en vingers.

Bovenstaande testjes werken vaak bij mensen, maar soms ook weer niet, dit betekent echter niet dat als ze niet werken dat men 100% niks heeft, de beste manier om daar achter te komen is dus toch uitgebreid Roqyah doen.

(0)

– Benauwdheid en druk op de borst.
– Het haten om gemeenschap te hebben, en om te werken en studeren.
– Hevige en plotselinge hartkloppingen.
– Soms voelt het lichaam verlamd aan, of koud van binnen en ook maakt het lichaam plotselinge bewegingen en trillingen zonder dat men dat eigenlijk wil.
– Het horen van stemmen van bekende mensen en onbekende mensen terwijl de mensen die naast je zitten helemaal niks horen.
– Abnormale vergeetachtigheid.
– Het ruiken van vreemde en onaangename geuren terwijl mensen die in de buurt zitten dit niet ruiken.
– Soms krijgt men het heel warm opeens of juist heel koud en vooral aan de uiteinden van het lichaam zoals de vingers en tenen.
– Soms gaat men huilen zonder reden en vooral net voor en na al-maghreb(zonsondergang).
– Men is vaak nerveus en wordt heel snel boos, dit gaat vaak gepaard met een hoofdpijn die zich voortbeweegt in het hoofd, en op verschillende plaatsen komt, wanneer men zich wast met Roqyahwater gaat de hoofdpijn met de wil van ALLAH weg maar komt later weer terug.

 

(0)

Symptomen van Sihr

 • Plotselinge verandering in de aard van de mens, van liefde naar haat, van vrolijk naar depressief, van blij naar boos enz.
 • Heel snel boos en agressief worden.
 • Pijn in de baarmoeder.
 • Pijn in de onderrug.
 • Er komt een stinkende geur af van de patient, vooral uit zijn mond, hoofdhuid en andere delen op het lichaam, en het
 • maakt niet uit of deze persoon zich goed wast met water en zeep, de geur komt daarna dezelfde dag weer terug. Het zomaar rare dingen zeggen en doen zonder deze werkelijk te willen en vaak heel veel spijt hebben na dit.

De volgende symptomen kunnen zich tijdens de Roqyah voordoen:

– Benauwd gevoel en de patient vindt de Roqyah heel saai.
– De patient begint zomaar uit het niets te huilen, en weet zelf niet waarom, vooral bij het reciteren van verzen over Sihr.
– De patient wil tijdens de Roqyah slapen, terwijl hij volkomen uitgerust is. – De patient heeft rare uitstekende vormen op zijn lichaam vooral op het gezicht en buik, deze symptoom kan trouwens ook na de recitatie gewoon aanblijven.
– De Djinn die het lichaam binnen is getreden door Sihr houdt het langer vol door zich niet te laten zien zoals een Djinn van Bezetenheid.
– Heel erg knipperen met de ogen.
– Misselijkheid of pijn in de buik, vaak ook gepaard met neiging om over te geven vooral na het drinken van Roqyahwater en veel boeren.
– De patient gaat zomaar irritant lachen tegen de raaqi, zonder dat hij het zelf weet waarom.

symptomen van gegeten en gedronken sihr

De volgende symptomen zijn voor Sihr die gegeten of gedronken, Sihr Al-Ma’kul wa’l Masrub, deze Sihr komt vaak voor,en is zeer geliefd bij de tovenaars in Marokko.

 • – Pijn in de buik zonder medische oorzaak.
 • Misselijkheid, dit gebeurt vooral bij Sihr die net is toegepast, de misselijkheid neemt af dermate de Sihr langer in het lichaam zit, omdat de Sihr dan verspreid wordt over het hele lichaam.
 • Veel lucht in de buik.
 • Het gevoel dat er een bal zit in je buik die beweegt, dit gebeurt vooral tijdens de Roqyah.
 • Stinkende lucht komt uit de mond, vooral tijdens de Roqyah.
 • Geen zin hebben om te eten(niet bij alle gevallen).
 • Slecht kunnen zien zonder medische oorzaak.
 • Langdurige obstipatie(niet bij alle gevallen).
 • Tijdens de Roqyah lijkt het gezicht van de patient wat zwarter en donkerder te worden, ook heeft de patient veel pijn in de onderrug wat erop kan duiden dat er Sihr zit in de endeldarm, het is zo dat bij deze soort Sihr, alle plekken waar men pijn voelt er op die plaats Sihr aanwezig kan zijn, daarom is het aangeraden om op die plekken hijamah te doen, wel door een ervaren persoon.
 • De patient vindt het zeer irriterent als iemand hem aanraakt op een plek waar de Sihr in het lichaam zit.
 • – Patient heeft het heel benauwd en kan niet goed ademen, zodat men zou denken dat hij astma of bronchitis heeft, alleen is dit na medisch onderzoek niet zo.
 • Opgezwollen handen en voeten, die ook pijn doen, vaak worden deze delen ook blauw/paars, dit is een teken dat er door deze delen opeens met grote kracht Sihr doorstroomt.
 • Zwaar wordende delen van het lichaam vooral de schouders.
(0)

Symptomen van Al-‘ain(Boze Oog) en Al-Hasad(Afgunst)

– Men is vaak versuft en heeft zin om te slapen
– Men houdt ervan om zich heel veel te rekken als men wakker wordt van het slapen.
– Verlamdheid ergens op het lichaam.
– Men zweet vaak op het voorhoofd en op de rug.
– Misselijk worden zonder reden en overgeven.
– Buikkrampen en diaree
– Vaak spugen.
– Tijdens de Roqyah moet men veel boeren en krijgt men oprispingen uit de maag.
– Soms krijgt men gewoon zin om te huilen.
– Delen van het lichaam worden koud.
– Tintelingen in delen van het lichaam.
– Veel jeuk op het lichaam.
– Snel kloppend hart.
– Hoge temperatuur in het lichaam en soms gaat dit gepaard met haaruitval.
– Het veel knipperen met de ogen en veel aan je ogen wrijven.
– Het dromen of zich verbeelden dat een oog of ogen je aanstaren.
– Als men geraakt is met het Boze Oog en bezeten word daardoor, dan moet men tijdens het reciteren van Roqyah veel gapen, ook zijn er veel symptomen van Al-Mass die gelden voor het Boze Oog.
– Veel gapen tijdens de Roqyah ook gepaard met betraande ogen, wanneer er geen Roqyah is, is dit niet het geval.
– hoofdpijn.
– Gelig gezicht of een zwarte vlek op het gezicht of ergens op het lichaam.
– Veel zweten en plassen.
– Geen zin om te eten.
Krijgt het heel warm ook al is het koud en ook andersom.
– Pijn in de onderrug en zware geblokkeerde schouders.
– Druk op de borst die gepaard gaat met overdreven gehuil zonder reden.
– Depressief, weinig praten en lachen en men denkt slecht over het leven en wenst de dood.
– Sterke emoties, abnormale woede en veel psychische klachten zoals desillusie en veel angst.
– Moeilijk om lang te staan of lange afstanden te lopen of om zwaar werk te doen.
– Vergeetachtigheid en slaap bij het lezen van de Koraan of het bezig zijn met studeren.
– Moeilijk kunnen slapen.
– Bepaalde huidziektes en vlekken op de huid zonder medische oorzaak, zoals eczeem en dergelijke.

Indien men minimaal 3 van deze symptomen vertoont is het advies om
Roqyah te gaan doen, dit betekent niet dat iedereen die 3 of meer van deze
symptomen heeft automatisch bezeten is of dat iemand die ze niet vertoont
niet bezeten is, maar indien men dit zeker wil weten dient er Roqyah
gedaan te worden.

Er zijn vaak mensen die denken dat alleen bezeten mensen Roqyah moeten
doen, Roqyah is een algemene geneeswijze voor alle lichamlijke,
psychische en Djinn gerelateerde ziektes en bovendien is het een vorm van
aanbidding, iemand die de Koraan reciteert of beluisterd is bezig met het
aanbidden van ALLAH, 2 vliegen in 1 klap dus, en je wordt genezen insha
ALLAH en je krijgt er ook nog eens betaald voor(hasanat), Verheven is
ALLAH, de Meest Barmhartige.

(0)

Om te zorgen dat men niet naar een tovenaar gaat is het handig om wat herkennigspunten te hebben waaraan men een tovenaar of soortgelijke kan herkennen.

– Er wordt naar je naam en de naam van je moeder gevraagd(soms alleen naar de naam van je moeder). De reden dat de tovenaar naar de naam van je moeder vraagt, terwijl het logischer is om naar de naam van je vader te vragen(achternaam) is, omdat Iblies moge Allah hem vervloeken, alle kinderen van Adam(vrede zij met hem) beschouwt als kinderen van overspel, hij erkent zogenaamd niet dat ze een vader hebben maar dus wel een moeder want iedereen wordt gebaard door zijn moeder, vandaar het vragen naar de naam van de moeder zodat de Djinn info kan halen.

– De tovenaar vraagt om kledingstukken van de patient, zoals handdoek, tshirt enz, liefst wat nog niet gewassen is.

– De tovenaar vraagt van je om een bepaald dier(meestal zwart) te gaan slachten zonder de naam van Allah erover uit te spreken, en soms smeert hij de patient in met dit bloed.

– Het schrijven van spreuken, figuren en symbolen en amuletten waarvan de betekenis alleen bij de Shayateen en de sahir bekend is. Een voorbeeld daarvan zie je hier beneden. Op het eerste gezicht ziet men ook soms Allah staan en de naam van onze Boodschapper(vrede zij met hem), maar laat je niet bedriegen deze afbeelding staat vol met shirk en kufr en ophemeling van de Shayateen, vaak worden zulke papiertjes gegeven aan mensen om om hun nek te dragen of om bij de deur of raam te plaatsen voor bescherming. En ook als Sihr zelf gebruikt, waarop teksten en spreuken staan die alleen de tovenaar begrijpt.

 

1

– Het maken van een amulet voor de patient die hij om zijn nek of andere ledematen moet dragen of onder zijn kussen moet plaatsen. Deze amuletten zijn meestal vierkant of driehoekig en gemaakt van leer of ijzer, in de amuletten bevinden zich smeekbedes voor de duivel en symbolen die Shirk en Kufr symboliseren. Twee voorbeelden zien we hieronder:

2

– Het blazen op of het geven van een stuk touw met knopen, zoals Allah ons ook laat weten in Surah Al-Falaq.

3

– De tovenaar geeft bepaalde dingen aan de patient die hij moet begraven onder de grond. Hieronder zien we een voorbeeld daarvan, een dode hagedis moest begraven worden, in zijn bek/maag Sihr die bedoeld was voor een persoon.
4

 

– De tovenaar geeft de patient wierook gemaakt van onreinheden en andere vieze zaken en teksten om te verbranden en de rook in te ademen. Dit moet gebeuren bij de zonsopkomst(shurooq) en in het midden van de dag(qayloolah) en als we deze 2 periodes bekijken zien we dat we voor beide al een waarschuwing hebben gehad van de Profeet(vrede zij met), zoals in een overlevering van Bukhari en Muslim waarin hij ons waarschuwt niet te bidden tijdens het opkomen van de zon omdat deze tussen de hoorns van Shaytaan opkomt.
En de 2de is een hadith die staat in Tabarani en is Hasan, waarin de Profeet(vrede zij met hem) ons aanbeveelt na het Dhor(midden van de dag) een dutje te doen want de Shaytaan doet dat niet. De patient moet dit dus doen in deze 2 periodes omdat dit de periodes zijn wanneer de Shayateen zich verspreiden en hierdoor worden de Shayateen dus geeërd. Er is ook nog een 3de periode en dat is de periode van zonsondergang tot de rode gloed weg is, de Profeet(vrede zij met hem) heeft ons in deze hadith die in Bukhari staat aanbevolen onze kinderen binnen te halen in deze tijd, en de deuren en ramen te sluiten en de lichten te doven. Zoals de metgezellen al zeiden, er is niks zelfs het klappen van een vogel met zijn vleugels of de Profeet(vrede zij met hem) heeft er ons wat over geleerd. SubhannAllah!!

– De tovenaar geeft de patient, een fles/kom water waarin zich papieren bevinden vol met shirk en duivelsspreuken en symbolen die alleen zij begrijpen, en vervolgens moet de patient hiervan drinken en zich ermee wassen op een verlaten plek, zoals een ruine of begraafplaats. Let op, men moet deze methode niet verwarren met de methode die toegestaan is, zoals het reciteren van Koraan over water waarna men dit moet drinken en zich ermee wassen, en het schrijven van Koraan met saffraan op een blaadje wat daarna in water wordt gedompeld en men er dan van drinkt en wast, dit is toegestaan en werd zelfs door de Sahaba toegepast.

– Het lezen van de palm, het lezen van een kopje, schrijven in zand, horoscopen enz enz.

– Het smelten en overgieten van lood in een pan waarna zogenaamd bepaalde dingen duidelijk worden. Of het koken van iets in een pn waarna er allemaal voorwerpen uitkomen, ook wordt er vaak bij mensen die gaan trouwen metaal voor hun voeten gedaan, meestal gemalen tot poeder.
5

– Het geven van een ring waarop rare symbolen gegraveerd zijn, of waarin zich briefjes van Sihr bevinden.

6

– Hij geeft aan de patient blauwe kralen die hij om zijn nek, of thuis of in zijn auto moet houden, vaak worden ook de zogenaamde handjes van fatima(Khumajs) gegeven die een persoon bescherming moeten bieden deze komen uit de joodse leer genaamd de Kabbala en dit is niks dan een Sihr sekte, of de bekende ogen die vaak door turken worden gebruikt, deze dingen zijn pure shirk en het is ongelofelijk dat zulke voorwerpen zelfs door moslims bij bruiloften als bedankjes worden weggegeven.

 

7

– Hij geeft bepaalde kledingstukken aan de patient die deze op bepaalde dagen moet aan doen, deze kledingstukken zitten vol met Shirk en Kufr en duivelsspreuken.
 

8

– De tovenaar geeft rare dingen mee aan de patient zoals, eieren waarop vreemde teksten staan, of sloten met teksten enz.
9

 

– De tovenaar vraagt onmogelijke dingen aan de patient om te halen, zoals een muis die nog maagd is, of een muis die wees is, de patient zo wanhopig en verblind dat hij is zal zeggen dat hij dat niet kan, de tovenaar biedt dan aan in ruil voor een grote som geld het voor hem te halen.

– De tovenaar geeft de patient water wat hij buiten onder de sterren moet zetten en er dan van drinken, dit is het zogenaamde Al-Ma-ul Munajjim, het water van de sterrenkijker.

– De tovenaar doet zich voor als raaqi en reciteert Koraan, tussendoor hoor je hem onduidelijke zaken mormelen en vraagt soms of hij even naar een andere kamer kan gaan, daar wacht de Shaytaan hem op met info. Vergeet niet dat Roqyah altijd hard wordt gezegd en alleen met Koraan en de toegestane smeekbedes, er wordt niks gemormeld of zacht gezegd, hoor je dat wel dan wegwezen, het is een sahir.

– Hij vraagt de patient een stuk touw om een boom te knopen die de tovenaar heeft uitgezocht.

– Hij geeft de patient een schema, wat hij moet doen zoals 700 x surah AlFatiha reciteren en 300 keer een bepaalde dhikr doen, op het eerste gezicht lijkt er niks raars, behalve dat dit speciale combinaties zijn waarvan de Shayateen juist houden, meestal gaat het hier niet om een sahir maar om een kwakzalver die bid’ah toevoegt aan de Roqyah.

– Hij vraagt de patient een aantal dagen geen zonlicht in zijn huis te laten en ook om geen Koran te lezen en daden van aanbidding te doen en om veel muziek te luisteren.

(0)

Na alles wat we tot nu toe hebben besproken over tovenaars, zijn er nog steeds mensen die het bezoeken van tovenaars rechtvaardigen en die werkelijk denken dat deze tovenaars de mensen kunnen helpen.

Deze mensen realiseren helaas niet het gevaar van het bezoeken van een tovenaar, deze tovenaars zijn ongelovigen en de straf voor hen onder islamitisch recht is onthoofding met het zwaard, zelfs na zijn berouw volgens sommige fuqaha.

De mensen die ze bezoeken zijn nog slechter af dan ze waren, ze plegen namelijk Shirk, een zonde die wanneer er geen berouw voor wordt getoond, gegarandeert een plaats geeft in het Hellevuur.

In de Saheehayn staat vermeld onder gezag van Abu Hureira dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Vermijd de 7 vernietigende zondes(die een persoon in hel doen belanden)”

De metgezellen, vroegen O, Boodschapper van Allah, wat zijn deze(de 7 zondes):

De Profeet(vrede zij met hem) zei:

Shirk, Sihr, Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve volgens regels van de Shar’ia, Ribaa(Rente), Het consumeren van het vermogen van wezen, Wegrennen van het slagveld(Jihad), en het beschuldigen(van Zinaa) van onschuldige kuise vrouwen.

Mensen realiseren zich het gevaar van het bezoeken van een tovenaar niet, behalve dat men er met meer Sihr en meer Bezetenheid eruit kan komen, zijn ze vergeten dat ze kufr en shirk hebben gepleegd waarvoor ze voor EEUWIG in de Hel belanden als ze sterven zonder berouw. Ook voor de mensen die de tovenaars bezoeken en die vragen om Sihr bij iemand anders te laten doen realiseren zich niet hoeveel pijn en schade ze andere mensen aandoen, hele gezinnen worden kapot gemaakt, bedrijven
failliet gemaakt, weet dat deze mensen zullen boeten op de Dag des Oordeels en zullen betalen met hun eeuwige leven in de Hel!!!

In Saheeh Muslim staat een overlevering dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “Degene die naar een waarzegger gaat en hem over iets vraagt(zonder in hem te geloven), zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd worden”

We zien dus de ernst van de situatie in bovenstaand hadith, dit gaat over iemand die er NIET in gelooft en toch zal deze persoon 40 dagen lang geen beloning krijgen voor zijn gebed, stel je voor dat deze persoon in de 40 dagen sterft!! Wat een slecht einde is het zeker. Ook moet duidelijk zijn dat met een sahir(tovenaar) niet alleen iemand wordt bedoeld die toverspreukjes maakt, maar iedereen die met de Djinn samenwerkt, dus waarzeggers, handpalmlezeres, zogenaamde astrologie en horoscooplezers, goochelaars, illusionisten enz enz.

Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “ Degene die een waarzegger bezoekt en gelooft wat hij zegt, heeft ongeloof(kufr) gepleegd in datgene wat is geopenbaard(Koran) aan Mohammed(vrede zij met hem)(Abu Dawood).

We zien dus dat als je een tovenaar bezoekt en niet in hem gelooft je gebed voor 40 dagen niet geaccepteerd wordt, geloof je wel in wat hij zegt en doet, dan heb je Kufr Akbar gepleegd en ben je een Kafier, zonder oprecht berouw zal deze persoon voor eeuwig in de Hel verblijven.

De geleerden hebben maar 1 situatie toegestaan om een sahir te bezoeken en dat is om hem te ontmaskeren bij de mensen, zodat zij weten dat dit een tovenaar is, maar dit kan alleen gedaan worden door iemand die sterk in zijn geloof staat en kennis heeft over dit onderwerp en een grote Imaan heeft zodat hij niet ten val kan worden gebracht door de fitan(beproevingen) van de tovenaar en Shayateen, zoals Shaych Ibn ‘Uthaymeen(moge ALLAH hem genadig zijn in zijn fatawa heeft gezegd.

(0)

Nu de betekenis van Sihr duidelijk is en er genoeg bewijzen te vinden zijn zowel in de Koran als de Sunnah gaan we verder met het uitleggen over hoe de tovenaars(moge Allah hen vervloeken en vernederen) werken.

We beginnen bij het begin, namelijk het contract tussen de tovenaar en de Shaytaan, het was al duidelijk dat er afspraken gemaakt worden tussen de tovenaar en de Shaytaan en dat deze afspraken soms zelfs op papier worden vastgelegd. De tovenaar heeft Sihr geleerd oftewel van een andere tovenaar of uit de vele boeken die er bestaan over Sihr, hierin staat precies uitgelegd hoe hij een contract/samenwerking kan beginnen met de Shayateen.

De tovenaar roept 1 van de koningen of koninginnen van de Shayateen op doormiddel van duivelsspreuken waarin hij ongeloof en shirk pleegt en de tovenaar prijst hen en hemelt hen op, ook doet hij daarbij verschillende daden van ongeloof en dergelijke zaken, we zullen dit straks verder bespreken. Daarna zal er een koning of koningin van de Shayateen of een Shaytaan met een hoge positie verschijnen aan de tovenaar, dit kan in een gedaante zijn van een dier, een voorwerp, of de tovenaar hoort alleen een stem. Daarna worden de afspraken gemaakt, de tovenaar belooft de Shaytaan daden van ongeloof en shirk te plegen in ruil voor hulp van de Shaytaan om bepaalde slechte daden voor hem te doen. De Shaytaan geeft in ruil daarvoor een aantal van zijn onderdanen van onder de Djinn de opdracht om de tovenaar te gehoorzamen, dit is de zogenaamde “ Gadim Al-Sihr” oftewel de werker van de tovenaar.

Deze werkers haten de tovenaar omdat zij hem moeten gehoorzamen, maar zijn bang om hem niet gehoorzamen vanwege hun leider van de Shayateen. Hierdoor is er dus een vijandigheid tussen deze werkers van de tovenaar en de tovenaar, de Shayateen laten hem en zijn famillie niet met rust en bezorgen hem veel ellende, en dit is niets nieuws dan wat Allah de Verhevene aan ons verteld heeft, namelijk dat het een schadelijke leer is.

Er zijn vele methodes die tovenaars gebruiken om een Shaytaan op te roepen en met hem een contract af te sluiten of om hem om iets te vragen.
Niet alle methodes zijn bekend, ik zal er een aantal plaatsen die wel bekend zijn.

1. Tareeqat Al-Iksaam oftewel de methode van de Eed:

De Tovenaar betreed een donkere kamer terwijl hij in een staat van grote onreinheid is(djunub) of kleren aan heeft die zijn besmeurd met onreine zaken(bijv. menstruatie bloed) daarna steekt hij een vuur aan, daarop plaatst hij wierook waarover hij niet de naam van Allah heeft uitgesproken. Voor elke situatie heeft de tovenaar een ander soort wierook, voor scheiding bijvoorveeld een stinkende soort en om liefde te creeren een aangenaam ruikende soort. Daarna spreekt hij bepaalde duivelse spreuken uit vol met Shirk en Kufr, waarin hij een eed zweert aan de Shaytaan en hem om hulp vraagt, na dit kan de Shaytaan aan hem verschijnen in de vorm van een dier, voorwerp of hij hoort gewoon een stem. Hierna zal de tovenaar vragen wat hij wil.

2. Tareeqat Al-Dhabah oftewel de Methode van het offeren:

De tovenaar neemt een dier, een vogel, of kip of elk ander dier. Het dier is meestal zwart, dat is een kleur waar de Djinn van houdt. De tovenaar slacht het dier zonder de naam van Allah uit te spreken en spreekt in plaats daarvan de naam van een van de Shayateen erover, de tovenaar kan in sommige gevallen de persoon die naar hem komt insmeren met dit bloed, daarna gooit hij het geslachte dier in een afgelegen plek wat een tehuis is van de Djinn, hij keert terug naar huis en zegt duivelsspreuken en verzen vol met kufr en shirk op, daarna vertelt hij de Shayateen wat hij wil.

3: Tareeqat Al-Suflee-ah oftewel de Methode van ontheiliging / vernedering:

Deze methode is populair bij de tovenaars, en hierdoor krijgt de tovenaar vele Shayateen onder zijn gezag. Deze methode is verschrikkelijk, en moge de vloek van Allah op de tovenaars zijn, ik kan niet geloven dat mensen nog naar tovenaars gaan, vooral als ze horen van deze methode.

De tovenaar, plaatst het Boek van Allah onder zijn voeten, en gebruikt het als zijn schoenen en gaat zo het toilet binnen terwijl hij duivelspreuken en verzen van Shirk en Kufr zegt. Als hij klaar is dan beveelt hij de Shayateen wat ze moeten doen. Ook verricht de Sahir de meest verschrikkelijke zaken, en voor alle mensen die nog denken naar een Sahir te willen gaan lees goed, het ergste is het Boek van ALLAH te vernederen, maar de sahir doet ook andere zaken zoals het hebben van gemeenschap met 1 van zijn mahram vrouwen, zoals zijn moeder, zus enz, of homosexuele gemeenschap. O ALLAH vernietig dit soort gespuis en bescherm ons tegen hun daden! De Shayateen doen meteen wat de tovenaar wil, omdat dit een geweldige grote Kufr is, ze zien de tovenaar bijna als familielid.

4: Tareeqat Al-Najaasah oftewel de Methode van onreinheid:

Bij deze methode maakt de tovenaar moge Allah hem vervloeken, de verzen van de Koran belachelijk door ze op te schrijven met menstruatiebloed, ontlasting enz. Terwijl hij dit doet zegt hij wederom verzen van Shirk en Kufr. De Shayateen verschijnen aan de tovenaar en doen wat hij zegt.

5: Tareeqat Al-Tanqees oftewel de Methode van omdraaiing:

Bij deze methode schrijft de tovenaar Koranverzen op maar draait hij ze om, dus hij begint bij het eind van een woord/zin en gaat zo naar het begin, daarna reciteert hij duivelsspreuken vol met Shikr en Kufr zodat de Shaytaan aan hem verschijnt.

6: Tareeqat Al-Tanjeem oftewel de Methode van Astrologie / Observatie

Bij deze methode observeert de tovenaar de hemel totdat hij een bepaalde ster ziet die hem beschreven is in de boeken van tovenarij. Wanneer hij deze ster ziet, reciteert hij spreuken vol met Shirk en Kufr en doet hij bepaalde bewegingen waarvan hij denkt de ster aan te roepen, in feite aanbidt hij de ster. De Shayateen zien hierin een kans om deze tovenaar verder in ongeloof te drukken door datgene wat hij vraagt aan hem te geven. De tovenaar denkt werkelijk dat de ster het hem gegeven heeft en is zich er niet van bewust dat hij net Shirk heeft gepleegd en de Shayateen hem in werkelijkheid bedrogen hebben.
Hij is zich er niet van bewust dat het de Shayateen zijn die datgene wat hij vroeg voor hem hebben gedaan. Deze tovenaars verklaren ook dat hun magie alleen werkt als de ster er is en aangezien sommige sterren maar 1 keer per jaar te zien zijn, wachten deze idioten dus elk jaar op deze ster zodat ze weer Shirk en Kufr gaan plegen. Vele van zulk soort tovenaars zijn de zogenaamde helderzienden en astrologen die je zelfs nu op tv ziet, waarbij mensen hen kunnen bellen en voor advies en hulp kunnen vragen, deze zielige tovenaars denken werkelijk geholpen te worden door sommige sterren en planeten en weten niet dat Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) en zijn hulpjes hen voor de gek houden.

7:Al-Talaa’eeb bi Sawar wal Ayat oftewel de methode van figuren en tekens:

Bij deze methode gebruikt de tovenaar een jonge jongen die in een staat van kleine onreinheid is, op de linkerhand van de jongen tekent de tovenaar een vierkant, om de 4 kanten van het vierkant schrijft de tovenaar allerlei spreuken van Shirk en Kufr. In het midden van het vierkant dat zich op de hand van de jongen bevindt legt de tovenaar bepaalde zaken, zoals blauwe meel en olie of blauwe inkt en olie. Dit soort zaken zijn allemaal dingen die de tovenaar heeft geleerd van de boeken van Sihr, en waarvan de Shayateen houden. De tovenaar pakt een rechthoekig stuk papier en schrijft daarop spreuken die uit alllerlei symbolen en letters bestaan en plaats dit papier op het gezicht van de jongen en pakt zijn hele hoofd nog eens in met een dik stuk stof. De jongen moet de hele tijd naar zijn palm kijken, maar ziet niks omdat hij helemaal ingepakt is. De tovenaar gaat door met het reciteren van duivelspreuken en opeens hoort hij van de jongen dat hij wat ziet bewegen in zijn palm, de tovenaar vraagt wat zie je? De jongen antwoord een man, en nu moet de jongen de vragen van de tovenaar aan de man stellen die hij in zijn palm ziet.

Deze methode gebruikt de tovenaar bijvoorbeeld om bepaalde zaken te vinden voor mensen die ze kwijt zijn geraakt of voor vermiste personen, of om uit te vissen waar de Sihr is van iemand die geraakt is door Sihr.

We zien hier weer een voorbeeld van de ultieme slechtheid van de tovenaar die een onschuldig klein kind misbruikt voor zijn duivelse praktijken.

8: Tareeqat Al-Athar oftewel de Methode van persoonlijke eigendommen:

Bij deze methode vraagt de tovenaar een kledingstuk van de patient waarop de geur van zijn zweet nog zit. De tovenaar pakt het kleding stuk bij de rand en meet met zijn vingers een bepaalde afstand en pakt het kledingstuk daar weer vast. Hij reciteert zogenaamd kleine hoofdstukken van de Koraan zoals, AlTakathur en gaat verder met het reciteren van duivelspreuken tussendoor, wanneer de Shaytaan aan hem verschijnt(de patient ziet dit niet) beveelt de tovenaar de Shaytaan om als de patient door Sihr is geraakt het afgemeten kledingstuk langer te maken, als het door een Djinn komt het korter te maken en als het iets medisch is gewoon zo te laten. Daarna meet hij het kleding stuk weer en als het langer is dan zegt hij tegen de patient dat er Sihr op hem gedaan is, als het korter is dan is er een Djinn in hem en als het gelijk blijft vertelt hij de patient naar een dokter te gaan.

Deze methode wordt ook veel toegepast door de berbers in Marokko helaas, vaak door famillieleden zelf die zogenaamd de schrik van kinderen weghalen door een knoop in een zakdoek te zetten en deze omhoog en omlaag te laten bewegen door de Djinn. De mensen moeten hiermee ophouden en Allah vrezen en zich weghouden van mensen die dit soort praktijken doen zelfs al zijn ze famillie!!

Bij deze methode zien we de valsheid van de tovenaar die de mensen probeert te misleiden dat hij een echte raaqi(iemand die Roqyah doet) door Koraan te reciteren, terwijl in werkelijkheid hij een vieze tovenaar is. Ook zullen de mensen niks aan het advies hebben om dat de Shayateen meestal liegen, dus als een persoon niks heeft zeggen ze misschien dat hij wel wat heeft en andersom ook.

9: Tareeqat Al-Mandal oftewel de Methode van ontdekking/bewijs:

Bij deze methode gaat de sahir duivelsspreuken reciteren en dua doen aan de Shayateen om zodoende antwoorden op bepaalde vragen van hem te krijgen. Zo kan hij vragen over iets dat gestolen is, waar het zich bevindt en wie het gestolen heeft, en waar een Sihr is die gedaan is door een andere tovenaar
en wie de aanvrager is. De Shayateen staan bekend als leugenaars en zullen dus meer liegen dan de waarheid spreken.

Dit zijn de bekende methodes bij de geleerden van het oproepen van de Shaytaan, natuurlijk zijn er nog vele die onbekend zijn, vele verschrikkelijke methodes vol met Kufr, Shirk en afschuwlijke zaken.

Het moge duidelijk zijn voor de mensen dat het absoluut verboden is om op bezoek te gaan naar een tovenaar of om zijn hulp en advies in te roepen, hoe wanhopig iemand ook mag zijn, Allah en zijn Boodschapper(vrede zij met hem), hebben alle ingangen naar een tovenaar verboden verklaard, er is een hadith in omloop bij de mensen dat de Profeet(vrede zij met hem) zou hebben gezegd bestrijd Sihr met Sihr(Nusrah) en leer Sihr, dit is een grove leugen en degene die hier mee doorgaat moet weten dat de Profeet(vrede zij met hem) voor degene die over hem liegt een plaats in de Hel heeft beloofd.

(0)

‘Aisha(moge Allah weltevreden met haar zijn) overleverde:

“Een man genaamd Lubaid ibn al-A’sam(jood) van de Bani Zurayq deed Sihr bij de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), totdat Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem) zich voorstelde iets gedaan te hebben wat hij niet had gedaan(gemeenschap met zijn vrouwen). Op een dag, terwijl hij met mij was, riep hij Allah aan, gedurende een lange periode en zei hij toen, “O Aisha! Wist je dat Allah mij geinformeerd heeft over datgene wat ik aan Hem vroeg? Twee mannen(2 engelen) kwamen naar mij toe, eentje zat bij mijn hoofd en de andere bij mijn voeten. 1 van hen zei tegen zijn metgezel, waaraan lijdt deze man(de Profeet)? Hij is betoverd(Matbub of Mashur). De eerste vroeg weer, wie deed het? De andere zei, Lubaid ibn Al-A’sam. De eerste vroeg weer, wat heeft hij gebruikt(materiaal)? De andere zei, een kam en het haar(van de baard) dat eraan vastzat en de wortels van een mannelijke dadelboom. De eerste vroeg weer, waar is het? De andere zei, in de put van Dharwaan!

Dus Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem), samen met een paar van zijn metgezellen gingen daarnaartoe(de put) en kwamen terug zeggende, O ‘Aisha, het kleur van het water was net als dat van henna. En de wortels van de dadelboom leken net op de hoofden van Shayateen.
Ik vroeg, O Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), waarom laat u het niet zien(aan de mensen)? Hij zei, omdat Allah mij reeds genezen heeft, en ik zou het kwaad(fitnah) niet bij de mensen willen verspreiden. Toen gaf hij het bevel om de put vol te storten met aarde.” (Bukhari en Muslim)

WAARSCHUWING!!!

Bovenstaande hadith is saheeh bevonden door de geleerden van hadith, maar deze hadith doet niks aan de perfectie en feilheid van de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), zoals door sommige innoveerders en vijanden van de Islam wordt beweerd, de geleerden van Ahlu Sunnah wa’l Djama’a zowel van vroeger als van nu, hebben duidelijk en met bewijs bewezen dat de Sihr waaraan de Profeet(vrede zij met hem) leed alleen effect had betreffende of hij wel of niet gemeenschap had met zijn vrouwen. Het deed niks ten aanzien van andere zaken zoals Openbaringen van Allah en dergelijke zoals ook bewezen is in de Seerah(Biografie) van de Profeet(vrede zij met hem).

Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde: De Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Vermijd de 7 vernietigende zondes(Al-Sab’at Al-Mawbiqaat), de mensen vroegen, Wat zijn ze? De Profeet(vrede zij met hem) zei:

Shirk(afgoderij), Sihr(tovenarij), het doden van een persoon zonder shar’i reden, Ribaa(rente), Het consumeren van het vermogen van wezen, Vluchten van het slagveld(tijdens Jihad), Het beschuldigen van een onschuldige kuise vrouw van Zinaa(overspel).(Al-Bukhari en Muslim)

In bovenstaande hadith zien we dus duidelijk dat de Profeet(vrede zij met hem) Sihr oftewel tovenarij als 1 van de grootste zondes aangeeft, het is een vernietigende zonde, een zonde waarvoor men een plaats in de hel krijgt.

(0)