De strijd tussen Iblies en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam

In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 11 t/m 18 staat:

“Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: “Onderwerpt u aan Adam” en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen”.

(Allah) zeide: “Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?” Hij antwoordde: “Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen”.

(Allah) zeide: “Verwijder u van hier – het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden.”

Hij zeide: “Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt.”

(Allah) zeide: “U is uitstel verleend.

Hij antwoordde: “Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad.”

“Dan zal ik mij gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden.”

(Allah) zeide: “Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal voorzeker de hel met u allen vullen.”

En hiermee was de strijd begonnen, de strijd tussen Iblies(vader van de Djinn) en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam(vrede zij met hem), Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) heeft Allah een belofte gedaan, en het is zeker dat hij deze belofte gaat nakomen, namelijk dat hij alles op alles zal zetten om te zorgen dat hij niet alleen de Hel in gaat. Het is jammer om te zien dat velen van ons niet aan onze belofte kunnen houden, namelijk de belofte dat wij niemand naast Allah de Verhevene aanbidden en dat wij alles in staat stellen om Zijn tevredenheid en genade te behalen.

Welnu is het de tijd gekomen dat we meer ingaan op het onderwerp van deze handleiding, de introductie is ten einde, we zullen ons nu gaan richten op het kwaad dat hier op deze wereld is, en we zullen dit kwaad proberen te onthullen en we zullen met de wil van Allah erin slagen dit kwaad te overmeesteren en te bestrijden.

De eerste 1000 jaar na Adam(vrede zij met hem), heerste er Tawheed op de aarde, alle mensen aanbaden niemand behalve Allah. Maar toen begon Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) na te denken, hij begon na te denken over zijn belofte en de haat en wraak die hij tegen Adam(vrede zij met hem) had woedde in hem op.

Hij dacht met een vervloekte gedachte en kwam tot de oplossing dat zijn eigen volgelingen van onder de Djinn niet genoeg waren om zijn taak te vervullen, zijn taak die tot de Dag des Oordeels zal duren. Er moesten helpers gevonden worden van binnen het menselijk ras, hij had volgelingen nodig onder de zonen van Adam(vrede zij met hem), immers zij konden bepaalde dingen doen die hij niet kon.

En dus begon hij met rekruteren en onderwees deze mensen in het slechte, hij onderwees hen in valsheid, hij onderwees hen in Shirk en Kufr en beloofde hen daarvoor roem, rijkdom en grote krachten, maar in werkelijkheid heeft hij ze geleid naar de vernietiging van henzelf, hij heeft ze geleid naar de Hel!!

Maar wie zijn de helpers van Iblies(moge Allah hem vervloeken) dan, wie zijn deze ondankbare schepselen die denken het op te kunnen nemen tegen Allah en zijn oprechte dienaren.  Het zijn niemand anders dan de tovenaars en soortgelijken van hen, die beweren kennis te hebben van het ongeziene, sommigen van hen beweren zelfs de Awliyaa(vrienden) van Allah te zijn, maar in feite zijn zij de Awliyaa van Shaytaan en zullen ze samen met hem ten ondergaan.

In de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 102 staat:

“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig”. Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”

 

Uit bovenstaande vers hebben de geleerden 5 leerpunten gehaald voor ons, 5 belangrijke punten die we insha Allah zullen bespreken:

1-  De Leer van zwarte magie oftewel Sihr, is iets wat men kan leren, de tovenaars hebben zelfs talloze boeken geschreven waaruit hun volgelingen kunnen leren en de Shayateen helpen de tovenaars hun kennis verder uit te breiden in deze leer. 2- Het is dus een leer die men kan leren, maar er is een speciale voorwaarde verbonden aan het leren van Sihr, men moet namelijk eerst ongeloof(kufr) plegen voordat hij wordt toegelaten om Sihr te leren, de tovenaar dient dus eerst daden van ongeloof te plegen alvorens verder gegaan kan worden met deze leer, dit punt zal later uitgebreider aan de orde komen. 3- Deze leer die men kan bemachtigen is waardeloos, want het is een schadelijke leer, wanneer iemand dit leert, is hij gedoemd voor eeuwig in de hel te verblijven(behalve als er berouw wordt getoond en het geaccepteerd wordt door Allah) 4- Uit bovenstaande vers komt duidelijk waarmee Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) de tovenaars lokt, namelijk voor roem en rijkdom, zij verkopen hiervoor hun ziel. 5- De meest belangrijkste les die wij uit deze vers kunnen halen is dat de Sihr alleen kan werken met de wil van Allah.

%d bloggers liken dit: